Hotărârea nr. 631/2008

privind acceptarea donaTiei d-lui MAndru Ladislau Adalbert si soTia MAndru Etelca, reprezentAnd suprafaTa de 46 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17446 inscris in C.F. 89432 Oradea, situat in Oradea str. Podgoria, cu destinaTia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E privind acceptarea donației d-lui Mândru Ladislau Adalbert și soția Mândru Etelca, reprezentând suprafața de 46 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17446 înscris în C.F. 89432 Oradea, situat în

Oradea str. Podgoria, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 64456/13.08.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 46 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17446 înscris în C.F. 89432 Oradea, situat în Oradea str. Podgoria, cu destinația de “drum public”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 538/14.07.2008, se propune modernizarea str. Podgoria, prin realizarea unui profil de 12,00 m. lățime, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii, identificat cu nr. cadastral 17446 Oradea, să se cedeze domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 822/23.06.2008, dl. Mândru Ladislau Adalbert și soția Mândru Etelca donează Municipiului Oradea suprafața de 46 mp., teren identificat cu nr. cadastral 17446, înscris în C.F. 89432 Oradea.

Ținînd cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”,,,d”, alin.(5) lit.,,a”, art.45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. (1) Se acceptă donația d-lui Mândru Ladislau Adalbert și soția Mândru Etelca, reprezentînd suprafața de 46 mp., teren identificat cu nr. cadastral 17446, înscris în C.F. 89432 Oradea, situat în Oradea str. Podgoria .

(2) Donația prevăzută la alin.1 se acceptă condiționat de achitarea de către dl. Mândru Ladislau Adalbert și soția Mândru Etelca a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art.2. Se aproba trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotarare în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administatia Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •       Administratia Imobiliară Oradea

  • •       Instituția Arhitectului Șef

  • •       Serviciul Patrimoniu

  • •        Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •       Dl. Mândru Ladislau Adalbert grija Administratiei Imobiliare Oradea

  • •      SC Compania de Apa Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 august 2008

Nr. 631


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate voturi ,,pentru” .