Hotărârea nr. 630/2008

privind acceptarea donaTiei d-lui Kutasi Sandor Janos, reprezentAnd suprafaTa de 152 mp. teren identificat cu nr. cadastral 6527 inscris in C.F. ndf 6397 Oradea, situat in Oradea zona str. Izvorului, cu destinaTia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E privind acceptarea donației d-lui Kutasi Sandor Janos, reprezentând suprafața de 152 mp. teren identificat cu nr. cadastral 6527 inscris în C.F. ndf 6397 Oradea, situat în Oradea zona str. Izvorului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 64448 / 13.08.2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 152 mp. teren identificat cu nr. cadastral 6527 inscris în C.F. ndf 6397 Oradea, situat în Oradea zona str. Izvorului, cu destinația de “drum public”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 422/29.06.2006, se propune modernizarea rețelei stadale din zona de interes, prin creerea unei străzi pe conturul nr. cadastral 6425 și 4410 Oradea,

Nr. cadastral 6527 înscris în C.F. ndf 6397 Oradea este în prelungirea nr. cad. 4410 Oradea respectînd profilul străzii nou constituite de 11 m. lațimea, solicitat prin hotărârea Consiliului Local mai sus menționată.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 1867/08.08.2007, dl. Kutasi Sandor Janos donează Municipiului Oradea suprafața de 152 mp., teren identificat cu nr. cadastral 6527, inscris în C.F. ndf 6397 Oradea.

Ținînd cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”,,,d”, alin.5 lit.,,a”, alin. 6 lit.,,a” pct. 13, art.45 alin.3 și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. (1) Se acceptă donația d-lui Kutasi Sandor Janos, reprezentînd suprafața de 152 mp., teren identificat cu nr. cadastral 6527, înscris în C.F. ndf 6397 Oradea, situat în Oradea zona str. Izvorului.

(2) Donația prevăzută la alin. 1 se acceptă condiționat de achitarea de către dl. Kutasi Sandor Janos a tuturor cheltuielilor ocazionate de donare.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administatia Imobiliară Oradea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administratia Imobiliară Oradea

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Serviciul Patrimoniu

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •  Dl. Kutasi Sandor Janos, prin grija Administratiei Imobiliare Oradea

  • •  SC Compania de Apa Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 august 2008

Nr. 630


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila