Hotărârea nr. 629/2008

privind acceptarea donaTiei d-lui Ionescu Alexe Ionut si soTia Ionescu Ioana Teodora, reprezentAnd suprafaTa de 13 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18993, provenit din nr. cadastral 17908 inscris in C.F. 90360 Oradea, situat in Oradea str. Prunilor,

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E privind acceptarea donației d-lui Ionescu Alexe Ionut și soția Ionescu Ioana Teodora, reprezentând suprafața de 13 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18993, provenit din nr. cadastral 17908 înscris în C.F. 90360 Oradea, situat în Oradea str. Prunilor, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.64435 / 13.08.2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 13 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18993, provenit din nr. cadastral 17908 înscris în C.F. 90360 Oradea, situat în Oradea str. Prunilor, cu destinația de “drum public”,

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 562/14.07.2008, se propune modernizarea str. Prunilor, prin realizarea unui profil de 12,00 m. lățime, urmînd ca terenul rezervat extinderii străzii, să se cedeze domeniului public,

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 754/25.07.2008, dl. Ionescu Alexe Ionut și soția Ionescu Ioana Teodora, donează Municipiului Oradea suprafața de 13 mp., teren identificat cu nr. cadastral 18993, provenit din nr. cadastral 17908 înscris în C.F. 90360 Oradea,

Ținînd cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit.,,a”,alin.(6) lit.,,a” pct.13 și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă donația d-lui Ionescu Alexe Ionut și soția Ionescu Ioana Teodora, reprezentînd suprafața de 13 mp., teren identificat cu nr. cadastral 18993, provenit din nr. cadastral 17908 înscris în C.F. 90360 Oradea, situat în Oradea str. Prunilor, conditionat de achitarea de către donator a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administatia Imobiliară Oradea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •      Administratia Imobiliară Oradea

  • •       Instituția Arhitectului Șef

  • •      Serviciul Patrimoniu

  • •       Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •      Dl. Ionescu Alexe Ionut, prin grija Administratiei Imobiliare Oradea

  • •     SC Compania de Apa Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 august 2008

Nr. 629


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptata cu ,,unanimitate “ voturi pentru.