Hotărârea nr. 628/2008

privind acceptarea donaTiei d-lui HoduT Ionel Liviu si soTia HoduT Stela, reprezentAnd suprafaTa de 20 mp. teren identificat cu nr. cadastral 12182 inscris in C.F.ndf 10419 Oradea, situat in Oradea str. Podgoria, cu destinaTia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acceptarea donației d-lui Hoduț Ionel Liviu și soția Hoduț Stela, reprezentând suprafața de 20 mp. teren identificat cu nr. cadastral 12182 înscris în C.F.ndf 10419 Oradea, situat în Oradea str. Podgoria, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 64443/ 13.08.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 20 mp. teren identificat cu nr. cadastral 12182 înscris în C.F.ndf 10419 Oradea, situat în Oradea str. Podgoria, cu destinația de “drum public”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 537/14.07.2008, se propune modernizarea str. Podgoria, prin realizarea unui profil de 12,00 m. lățime, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii, identificat cu nr. cadastral 12182 Oradea, să se cedeze domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 823/23.06.2008, dl. Hoduț Ionel Liviu și soția Hoduț Stela donează Municipiului Oradea suprafața de 20 mp., teren identificat cu nr. cadastral 12182, înscris în C.F.ndf 10419 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.(6) lit. a, pct.13 și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă donația d-lui Hoduț Ionel Liviu și soția Hoduț Stela, reprezentând suprafața de 20 mp., teren identificat cu nr. cadastral 12182, înscris în C.F.ndf 10419 Oradea, situat în Oradea str. Podgoria, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donare, de către dl. Hoduț Ionel Liviu și soția Hoduț Stela.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •    Administrația Imobiliară Oradea

  • •     Instituția Arhitectului Șef

  • •     Serviciul Patrimoniu

  • •     Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • •    Dl. Hoduț Ionel Liviu grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •    SC Compania de Apă SA Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 august 2008

Nr. 628


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila