Hotărârea nr. 626/2008

privind acceptarea donaTiei d-lui Du Plessis Jacobus Herculus si soTia Du Plessis Adriana Jenica, reprezentAnd suprafaTa de 134 mp teren identificat cu nr. cadastral 17227 inscris in C.F. 90048 Oradea, situat in Oradea in prelungirea str. Graurilor, cu d

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E privind acceptarea donației d-lui Du Plessis Jacobus Herculus și soția Du Plessis Adriana Jenica, reprezentând suprafața de 134 mp teren identificat cu nr. cadastral 17227 inscris in C.F. 90048 Oradea, situat în Oradea în prelungirea str. Graurilor, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 64446 / 13.08.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 134 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17227 înscris în C.F. 90048 Oradea, situat în Oradea în prelungirea str. Graurilor, cu destinația de “drum public”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 889/26.08.2004, se propune prelungirea str. Graurilor, printr-un drum de acces cu un profil de 7,00 m. lățime, plus rigole și trotuare stînga-dreapta, urmând ca terenul rezervat extinderii rețelei stradale, să se cedeze domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 451/23.04.2008, dl. Du Plessis Jacobus Herculus și soția Du Plessis Adriana Jenica donează Municipiului Oradea suprafața de 134 mp., teren identificat cu nr. cadastral 17227, înscris în C.F. 90048 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.6 lit.,,a” pct.13, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Du Plessis Jacobus Herculus și soția Du Plessis Adriana Jenica, reprezentând suprafața de 134 mp., teren identificat cu nr. cadastral 17227, înscris în C.F. 90048 Oradea, situat în Oradea în prelungirea str. Graurilor, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donare, de către dl. Du Plessis Jacobus Herculus și soția Du Plessis Adriana Jenica.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Serviciul Patrimoniu

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • •  Dl. Du Plessis Jacobus Herculus prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •  SC Compania de Apă SA Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 august 2008

Nr. 626


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila