Hotărârea nr. 624/2008

privind acceptarea donaTiei D-lui Volgyesi Francisc si soTia Volgyesi Laura Monica, reprezentAnd suprafaTa de 76 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17.733 inscris in C.F. 89727 Oradea, situat in Oradea zona str. Strugurilor, cu destinaTia de “drum p

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acceptarea donației D-lui Volgyesi Francisc si soția Volgyesi Laura Monica, reprezentând suprafața de 76 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17.733 înscris în C.F. 89727 Oradea, situat în Oradea zona str. Strugurilor, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 62137 / 09.07.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 76 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17.733 înscris în C.F. 89727 Oradea, situat în Oradea zona str. Strugurilor, cu destinația de “drum public”.

Prin Avizul C.M.U.A.T. nr. 799/03.06.2008 și Certificatul de Urbanism nr.2127/2007, se propune extinderea și modernizarea rețelei stadale din zona de interes, prin lărgirea străzii existente.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 881/18.03.2008, Dl Volgyesi Francisc și soția Volgyesi Laura Monica, donează Municipiului Oradea suprafața de 76 mp., teren identificat cu nr. cadastral 17.733, înscris în C.F. 89727 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.6 lit.,,a” pct.13, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Volgyesi Francisc și soția Volgyesi Laura Monica, reprezentând suprafața de 76 mp., teren identificat cu nr. cadastral 17.733, înscris în C.F. 89727 Oradea, situat în Oradea zona str. Strugurilor, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donare, de către Dl Volgyesi Francisc și soția Volgyesi Laura Monica.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •      Administrația Imobiliară Oradea

  • •       Instituția Arhitectului Șef

  • •       Serviciul Patrimoniu

  • •       Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • •      Dl. Volgyesi Francisc și soția Volgyesi Laura Monica, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •     SC Compania de Apă SA Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 august 2008

Nr. 624


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila