Hotărârea nr. 62/2008

pentru revocarea Art. 4 ºi Art. 5 din Hotãrârea Consiliului Local nr. 588/27.05.2004 privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 5573 în suprafaþã de 553 mp., reprezentând teren intravilan situat î

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

pentru revocarea Art. 4 și Art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 588/27.05.2004 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 5573 în suprafață de 553 mp., reprezentând teren intravilan situat în Oradea str. Parcul Traian.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.51444 din data de 29.01.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 588/27.05.2004 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 5573 în suprafață de 553 mp., reprezentând teren intravilan situat în Oradea str. Parcul Traian,

Văzând prevederile art.4 și art.5 din Hotărârea Consiliului Local nr.588/27.05.2004 prin care s-a aprobat transmiterea în folosință gratuită a suprafeței de 553 mp teren cu nr.cad.5573, în favoarea Parohiei Ortodoxe Române „Sfânta Treime”, pentru o perioadă de 49 ani, începând cu 01.06.2004,

Conform Procesului verbal încheiat la data de 15.01.2008, Consiliul Parohial al Parohiei Ortodoxe “Sfânta Treime” Oradea, renunță la dreptul de folosință asupra suprafeței de 553 mp teren cu nr.cadastral 5573 înscris în CF ndf 4372 Oradea,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), lit.d), alin.5 lit.b), alin.6 lit.a) pct.1, pct.6, art.45 alin(3) și art.124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se revocă prevederile Art.4 și Art.5 din Hotărârea Consiliului Local nr.588/27.05.2004 cu privire la aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 5573 în suprafață de 553 mp., reprezentând teren intravilan situat în Oradea str. Parcul Traian.

Art.2. Se aprobă darea în folosință gratuită a terenului înscris în CFndf 4672 Oradea cu nr.cad.5573 în suprafață de 553 mp, pentru o perioadă de 49 de ani, în favoarea Liceului Reformat Lorantffy Zsuzsanna, pe bază de contract de comodat încheiat în condițiile legii, cu obligația menținerii destinației de ”teren de sport”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația Imobiliară Oradea,

  • -  Serviciul Patrimoniu,

  • -  Parohia Ortodoxă Română „Sfânta Treime”, prin grija Administrației Imobiliare Oradea,

  • -  Liceul Reformat Lorantffy Zsuzsanna, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 31 ianuarie 2008

Nr.62

Ionel Vila