Hotărârea nr. 619/2008

privind acceptarea donaTiei S.C. SIMBAC S.A., reprezentAnd suprafaTa de 251 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18057 inscris in C.F. 90181 Oradea, situat in Oradea zona Episcopia Bihor, cu destinaTia de “drum de acces”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E privind acceptarea donației S.C. SIMBAC S.A., reprezentând suprafața de 251 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18057 înscris în C.F. 90181 Oradea, situat în Oradea zona Episcopia Bihor, cu destinația de “drum de acces”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 62120 / 09.07.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 251 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18057 înscris în C.F. 90181 Oradea, situat în Oradea zona Episcopia Bihor, cu destinația de “drum de acces”.

Prin Avizul C.M.U.A.T. nr. 392/11.04.2007, se propune modernizarea drumului de acces situat în zona Episcopia Bihor, prin realizarea unui profil de 10,00 m. lățime, 5,0 m. din ax în zona de interes, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să se cedeze domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 734/29.05.2008, S.C. SIMBAC S.A. donează Municipiului Oradea suprafața de 251 mp., teren identificat cu nr. cadastral 18057, înscris în C.F. 90181 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.6 lit.,,a” pct.13, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația S.C. SIMBAC S.A., reprezentând suprafața de 251 mp., teren identificat cu nr. cadastral 18057, înscris în C.F. 90181 Oradea, situat în Oradea zona Episcopia Bihor, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donare, de către S.C. SIMBAC S.A.

Art.2. Suprafața totală de 251 mp. mentionată la art.1 din prezenta hotărâre va fi donată Municipiului Oradea, liberă de sarcini.

Art.3. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum de acces”.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •          Administrația Imobiliară Oradea

  • •            Instituția Arhitectului Șef

  • •           Serviciul Patrimoniu

  • •            Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •          S.C. SIMBAC S.A. prin grija Administrației Imobiliara Oradea

  • •         SC Compania de Apă SA Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Delorean Ion Iulius


Oradea, 28 august 2008

Nr. 619


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila