Hotărârea nr. 618/2008

privind acceptarea donaTiei S.C. MAGNOLIA & ASOCIATII CONSTRUCT S.R.L., reprezentAnd suprafaTa de 3.171 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15242 inscris in C.F. 86586 Oradea, situat in Oradea zona str. Prunilor, cu destinaTia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acceptarea donației S.C. MAGNOLIA & ASOCIAȚII CONSTRUCT S.R.L., reprezentând suprafața de 3.171 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15242 înscris în C.F. 86586 Oradea, situat în Oradea zona str. Prunilor, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 62121 / 09.07.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 3.171 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15242 înscris în C.F. 86586 Oradea, situat în Oradea zona str. Prunilor, cu destinația de “drum public”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 451/22.05.2008, se propune modernizarea rețelei stadale din zona de interes, prin lărgirea străzilor existente și creerea unor străzi secundare interioare, urmînd ca terenul rezervat extinderii străzii să se cedeze domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 601/12.12.2007, S.C. MAGNOLIA & ASOCIATII CONSTRUCT S.R.L., donează Municipiului Oradea suprafața de 3.171 mp., teren identificat cu nr. cadastral 15242, înscris în C.F. 86586 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.6 lit.,,a” pct.13, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația S.C. MAGNOLIA & ASOCIATII CONSTRUCT S.R.L., reprezentînd suprafața de 3.171 mp., teren identificat cu nr. cadastral 15242, înscris în C.F. 86586 Oradea, situat în Oradea zona str. Prunilor, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donare, de către S.C. MAGNOLIA & ASOCIATII CONSTRUCT S.R.L.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotarare în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •      Administrația Imobiliară Oradea

  • •      Instituția Arhitectului Șef

  • •      Serviciul Patrimoniu

  • •      Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • •     S.C. MAGNOLIA & ASOCIAȚII CONSTRUCT S.R.L. prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •     SC Compania de Apă SA Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 august 2008                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 618                                                       SECRETAR

Ionel Vila