Hotărârea nr. 617/2008

privind acceptarea donaTiei d-nei Padure Elisabeta Dorina, reprezentAnd suprafaTa de 80 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18252 inscris in C.F. 90464 Oradea, situat in Oradea str. Sofiei, cu destinaTia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acceptarea donației d-nei Pădure Elisabeta Dorina, reprezentând suprafața de 80 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18252 inscris în C.F. 90464 Oradea, situat în Oradea str. Sofiei, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 62130 / 09.07.2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 80 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18252 inscris în C.F. 90464 Oradea, situat în Oradea str. Sofiei, cu destinația de “drum public”.

Prin Avizul C.M.U.A.T. nr. 273/04.03.2008, se propune modernizarea str. Sofiei, prin realizarea unui profil de 12,00 m. lațime, 6,0 m. din ax în zona de interes, urmînd ca terenul rezervat extinderii strazii să se cedeze domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 1602/09.05.2008, d-na Pădure Elisabeta Dorina donează Municipiului Oradea suprafața de 80 mp., teren identificat cu nr. cadastral 18252 , inscris în C.F. 90464 Oradea.

Ținînd cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.6 lit.,,a” pct.13, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația d-nei Pădure Elisabeta Dorina, reprezentînd suprafața de 80 mp., teren identificat cu nr. cadastral 18252, inscris în C.F. 90464 Oradea, situat în Oradea str. Sofiei, conditionat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către d-na Pădure Elisabeta Dorina.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotarare în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administatia Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administratia Imobiliară Oradea

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Serviciul Patrimoniu

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •  D-na Pădure Elisabeta Dorina prin grija Administratiei Imobiliara Oradea

  • •  SC Compania de Apa Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 august 2008

Nr. 617


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotararea a fost adoptata cu ,,unanimitate “ voturi pentru.