Hotărârea nr. 615/2008

privind acceptarea donaTiei d-lui Hodos Arpad si soTia Hodos Aniko, reprezentAnd suprafaTa de 111 mp. teren identificat cu nr. cadastral 1955/1 inscris in C.F.ndf 8869 Oradea, situat in Oradea str. CAntareTului, cu destinaTia de “drum public

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acceptarea donației d-lui Hodos Arpad și soția Hodos Aniko, reprezentând suprafața de 111 mp. teren identificat cu nr. cadastral 1955/1 înscris în C.F.ndf 8869 Oradea, situat în Oradea str. Cântărețului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 62138/ 09.07.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 111 mp. teren identificat cu nr. cadastral 1955/1 înscris în C.F.ndf 8869 Oradea, situat în Oradea str. Cântărețului, cu destinația de “drum public”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 476/31.07.2006, se propune modernizarea str. Cântărețului, prin realizarea unui profil de 12,00 m. lățime, 6,0 m. din ax în zona de interes, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să se cedeze domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 754/29.03.2006, dl. Hodos Arpad și soția Hodos Aniko donează Municipiului Oradea suprafața de 111 mp., teren identificat cu nr. cadastral 1955/1, înscris în C.F.ndf 8869 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.6 lit.,,a” pct.13, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Hodos Arpad și soția Hodos Aniko, reprezentând suprafața de 111 mp., teren identificat cu nr. cadastral 1955/1, înscris în C.F.ndf 8869 Oradea, situat in Oradea str. Cântărețului, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donare, de către dl. Hodos Arpad și soția Hodos Aniko.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Serviciul Patrimoniu

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •  Dl. Hodos Arpad prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •  SC Compania de Apă SA Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 august 2008

Nr. 615


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila