Hotărârea nr. 614/2008

privind acceptarea donaTiei d-lui Herda Leonard Sabastian, reprezentAnd suprafaTa de 49 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18043 inscris in C.F. 90202 Oradea, situat in Oradea str. Jiului, cu destinaTia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acceptarea donației d-lui Herda Leonard Sabastian, reprezentând suprafața de 49 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18043 înscris în C.F. 90202 Oradea, situat în Oradea str. Jiului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 62128 / 09.07.2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 49 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18043 înscris in C.F. 90202 Oradea, situat în Oradea str. Jiului, cu destinația de “drum public”.

Prin Avizul C.M.U.A.T. nr. 255/04.03.2008, se propune modernizarea str. Jiului, prin realizarea unui profil de 12,00 m. lățime, 6,0 m. din ax în zona de interes, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să se cedeze domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 238/30.04.2008, dl. Herda Leonard Sabastian donează Municipiului Oradea suprafața de 49 mp., teren identificat cu nr. cadastral 18043, înscris în C.F. 90202 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.6 lit.,,a” pct.13, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Herda Leonard Sabastian, reprezentând suprafața de 49 mp., teren identificat cu nr. cadastral 18043, înscris în C.F. 90202 Oradea, situat în Oradea str. Jiului, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donare, de către dl. Herda Leonard Sabastian.

Art.2. Se aproba trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Serviciul Patrimoniu

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •  Dl. Herda Leonard Sabastian prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •  SC Compania de Apă SA Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 august 2008

Nr. 614


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila