Hotărârea nr. 612/2008

privind acceptarea donaTiei d-lui Drimbe Ioan si soTia Drimbe Rodica si a d-nei Joldos Adina Claudia, reprezentAnd suprafaTa de 16 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17540 inscris in C.F. 87142 Oradea, situat in Oradea str. Facliei , cu destinaT

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E privind acceptarea donației d-lui Drimbe Ioan și soția Drimbe Rodica și a d-nei Joldos Adina Claudia, reprezentând suprafața de 16 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17540 înscris in C.F. 87142 Oradea, situat în Oradea str. Făcliei , cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 62114 / 09.07.2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 16 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17540 înscris în C.F. 87142 Oradea, situat în Oradea str. Făcliei , cu destinația de “drum public”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 458/22.05.2008, se propune modernizarea str. Făcliei, prin realizarea unui profil de 12,00 m. lățime, 6,0 m. din ax în zona de interes, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să se cedeze domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 993/07.05.2008, dl. Drimbe Ioan și soția Drimbe Rodica și d-na. Joldos Adina Claudia donează Municipiului Oradea suprafața de 16 mp., teren identificat cu nr. cadastral 17540, înscris in C.F. 87142 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c” ,,d”, alin.( 5) lit. ,,a”, alin.(6) lit. a, pct. 13, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă donațiile reprezentând teren, cu destinația de ”drum public”, situat in Oradea str. Făcliei condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donare de către dl. Drimbe Ioan și soția Drimbe Rodica și d-na Joldos Adina Claudia, astfel:

  • a)   Dl. Drimbe Ioan și soția Drimbe Rodica donează cota de 8/16 mp. din terenul identificat cu nr. cadastral 17540, înscris în C.F. 87142 Oradea;

  • b)  D-na. Joldos Adina Claudia donează cota de 8/16 mp. din terenul identificat cu nr. cadastral 17540, înscris în C.F. 87142 Oradea;

Art. 2. Se aproba trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Serviciul Patrimoniu

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •  Dl. Drimbe Ioan prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •  D-na. Joldos Adina Claudia prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •  SC Compania de Apă SA Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 august 2008

Nr. 612


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila