Hotărârea nr. 610/2008

privind acceptarea donaTiei d-lui BrAndas Liviu si soTia BrAndas Lucia, reprezentAnd suprafaTa de 164 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15432 inscris in C.F. 89812 Oradea, situat in Oradea str. Ciresilor, cu destinaTia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acceptarea donației d-lui Brândaș Liviu și soția Brândaș Lucia, reprezentând suprafața de 164 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15432 înscris în C.F. 89812 Oradea, situat în Oradea str. Cireșilor, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 62116 / 09.07.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 164 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15432 înscris în C.F. 89812 Oradea, situat în Oradea str. Cireșilor, cu destinația de “drum public”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 344/29.05.2003, se propune modernizarea str. Cireșilor, prin realizarea unui profil de 11,00 m. lățime, 5,5 m. din ax în zona de interes, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să se cedeze domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 273/28.03.2008, dl. Brandas Liviu și soția Brandas Lucia donează Municipiului Oradea suprafața de 164 mp., teren identificat cu nr. cadastral 15432, înscris în C.F. 89812 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”,,d”, alin.( 5) lit.,,a”, alin.(6) lit.a, pct. 13, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Brandas Liviu și soția Brandas Lucia, reprezentând suprafața de 164 mp., teren identificat cu nr. cadastral 15432, înscris în C.F. 89812 Oradea, situat în Oradea str. Cireșilor, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donare de către dl. Brandas Liviu și soția Brandas Lucia.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Serviciul Patrimoniu

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •  Dl. Brandas Liviu prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •  SC Compania de Apă SA Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 august 2008

Nr. 610


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila