Hotărârea nr. 609/2008

privind acceptarea donaTiei d-lui Birau Gheorghe Ionel si soTia Birau Florica, reprezentAnd suprafaTa de 107 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17139 inscris in C.F. 86151 Oradea, situat in Oradea str. Sofiei, cu destinaTia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acceptarea donației d-lui Birău Gheorghe Ionel și soția Birău Florica, reprezentând suprafața de 107 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17139 înscris în C.F. 86151 Oradea, situat în Oradea str. Sofiei, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 62125 / 09.07.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 107 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17139 înscris în C.F. 86151 Oradea, situat în Oradea str. Sofiei , cu destinația de “drum public”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 974/20.12.2007, se propune modernizarea str. Sofiei, prin realizarea unui profil de 12,00 m. lățime, 6,0 m. din ax în zona de interes, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să se cedeze domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 2269/19.05.2008, dl. Birău Gheorghe Ionel și soția Birău Florica donează Municipiului Oradea suprafața de 107 mp., teren identificat cu nr. cadastral 17139, înscris în C.F. 86151 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”,,d”, alin.( 5) lit.,,a”, alin.(6) lit.a, pct. 13, art.45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Birău Gheorghe Ionel și soția Birău Florica, reprezentând suprafața de 107 mp., teren identificat cu nr. cadastral 17139, înscris în C.F. 86151 Oradea, situat în Oradea str. Sofiei, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donare de către dl. Birău Gheorghe Ionel și soția Birău Florica.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea. Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •      Administrația Imobiliară Oradea

  • •       Instituția Arhitectului Șef

  • •       Serviciul Patrimoniu

  • •       Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •      Dl. Birău Gheorghe Ionel prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •     SC Compania de Apă SA Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 august 2008

Nr. 609


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila