Hotărârea nr. 608/2008

privind acceptarea donaTiei d-nei Belea Carolina, a d-nei MuTiu Silvia, d-na Ciubotariu Cristina Diana prin mandatar si a d-nei Popa Carmen Loredana, reprezentAnd suprafaTa de 2.188 mp. teren identificat cu nr. cadastral 3833/12 inscris in C.F. ndf 3540

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acceptarea donației d-nei Belea Carolina, a d-nei Muțiu Silvia, d-na Ciubotariu Cristina Diana prin mandatar și a d-nei Popa Carmen Loredana, reprezentând suprafața de 2.188 mp. teren identificat cu nr. cadastral 3833/12 înscris in C.F. ndf 3540 Oradea, situat în Oradea zona str. Nufărului - DN 76, Oradea - Deva, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 62122/ O9.07..2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 2.188 mp. teren identificat cu nr. cadastral 3833/12 înscris în C.F.ndf 3540 Oradea, situat în Oradea zona str. Nufărului -DN 76, Oradea - Deva, cu destinația de “drum public”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 153/26.02.2004, se propune modernizarea rețelei stradale din zona de interes, prin lărgirea străzilor existente și creerea unor străzi secundare interioare, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să se cedeze domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 2772/17.06.2008, d-na. Belea Carolina, d-na. Muțiu Silvia, d-na Ciubotariu Cristina Diana prin mandatar și d-na. Popa Carmen Loredana donează Municipiului Oradea suprafața de 2.188 mp., teren identificat cu nr. cadastral 3833/12, înscris în C.F.ndf 3540 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”,,d”, alin.( 5) lit.,,a”, alin.(6) lit.a, pct. 13 art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donațiile reprezentând teren, cu destinația de ”drum public”, situat in Oradea zona str. Nufărului - DN 76, Oradea - Deva, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donare de către d-na Belea Carolina, d-na Muțiu Silvia, d-na Ciubotariu Cristina Diana prin mandatar și d-na Popa Carmen Loredana, astfel:

 • a)   D-na. Belea Carolina donează cota de 694/2.188 mp. din terenul identificat cu nr. cadastral 3833/12, înscris în C.F.ndf 3540 Oradea;

 • b)  D-na. Muțiu Silvia donează cota de 800/2.188mp.din terenul identificat cu nr. cadastral 3833/12, înscris în C.F.ndf 3540 Oradea;

 • c)  D-na. Ciubotariu Cristina Diana prin mandatar Popa Carmen Loredana donează cota de 694/2.188mp.din terenul identificat cu nr. cadastral 3833/12, înscris în C.F.ndf 3540 Oradea

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •     Administrația Imobiliară Oradea

 • •     Instituția Arhitectului Șef

 • •     Serviciul Patrimoniu

 • •     Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • •     D-na. Belea Carolina prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • •     D-na. Muțiu Silvia, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • •     D-na. Ciubotariu Cristina Diana prin mandatar prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • •    SC Compania de Apă Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 august 2008                                        CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 608                                                       SECRETAR

Ionel Vila