Hotărârea nr. 606/2008

privind stabilirea impozitelor ºi taxelor locale pentru anul 2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H OT Ă R Â R E

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2009

Analizând Raportul de specialitate nr. 170060 din 14 august 2008, întocmit de către Direcția Economică și Administrația Imobiliară Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2009,

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strassbourg la 15 noiembrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Analizând Nomenclatura stradală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 873/2005 care a reglementat zonarea fiscală în perioada 2006-2008, Hotărârea Consiliului Local nr. 484/2008 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.873/2005 și actualizarea zonării fiscale a teritoriului municipiului Oradea pentru anul 2009, precum și Planul Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 6/2001,

În temeiul prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,

Având în vedere dispozitiile:

 • •  art. 20 și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

 • •  Titlul IX - Impozite și taxe locale din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile și completările ulterioare,

 • •  Hotărârea nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

 • •  Ordonanța nr. 92 din 24 decembrie 2003 (*republicata*)(**actualizata**) privind Codul de procedura fiscală,

 • •  HG 1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2007,

 • •  Legea nr. 343/2006 privind modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

 • •  Ordonanța de Urgență nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) și (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

 • •  Art. 51 și art. 53 din Ordonanță de Urgență nr. 51 din 21 aprilie 2008, privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • •  Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale

 • •  Ordonanța de urgență nr. 91/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • •  Hotărârea Consiliului Local nr. 348/2008, privind sprijinirea tinerilor pentru înființarea de Intreprinderi Mici și Mijlocii pe raza teritorial - administrativă a municipiului Oradea,

 • •  Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 - privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile și completările ulterioare,

 • •  Legea nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local cu modificările și completările ulterioare,

• Ordonanța de Urgență nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,

In conformitate cu art. 36 alin.(2) lit.b, alin. (4) lit. c), art.45 alin.(2) lit.c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. I. (1) Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2009, conform Anexelor nr. I - IV - care fac parte integrantă din prezenta hotarare.

 • (2)  Bonificațiile, prevăzute la art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2) și art. 265 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, pentru plata cu anticipație, se stabilesc după cum urmează:

 • a) în cazul impozitului/taxei pe clădiri, la 5 %,

 • b) în cazul impozitului pe teren, la 5 %,

 • c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport, la 5 %.

Bonificațiile se aplică atât în cazul persoanelor fizice cât și a persoanelor juridice.

 • (3) Majorarea anuală prevăzută la art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, față de valorile indexate stabilite prin HG 1514/2006, este inclusă în nivelurile propuse în Anexa nr. I, parte integrantă din prezenta hotarare, astfel:

a)     în cazul impozitului pe clădiri :

a1) pentru persoane fizice - art. 251 alin. (3), din Legea nr. 571/2003

 • -               conform Anexei nr. I - pag. 1,2 - acelasi nivel cu cel practicat în anul 2008

a2) pentru persoane juridice - art. 253 alin. (1), (2), din Legea nr. 571/2003

 • •                                clădiri reevaluate în ultimii trei ani

 • - conform Anexei nr. I.1 - pag. 23 - reducere de la cota de 1,6 % la 1,4 %

 • •                                clădiri nereevaluate în ultimii trei ani

 • - conform Anexei nr. I.1 - pag. 23 - acelasi nivel cu cel practicat în anul 2008

b)    în cazul impozitului pe teren :

b1) intravilan - categoria ‘teren construcții' - art. 258 alin. (2), din Legea nr. 571/2003

 • •                              persoane juridice

 • - conform Anexei nr. I - pag. 3 - acelasi nivel cu cel practicat în anul 2008

 • •                              persoane fizice

 • - conform Anexei nr. I - pag. 3 - acelasi nivel cu cel practicat în anul 2008

b2) intravilan - orice altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții - art. 258 alin.

 • (4)

 • -               conform Anexei nr. I - pag. 3-4 - acelasi nivel cu cel practicat în anul 2008

b3) extravilan - art. 258 alin. (6)

 • -               conform Anexei nr. I - pag. 4-5 - acelasi nivel cu cel practicat în anul 2008

c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport

c1) tipuri de autovehicule - art. 263 alin. (2), din Legea nr. 571/2003

Persoane Fizice și Juridice

 • - conform Anexei nr. I - pag. 6 - majorare cu 10 % față de nivelul practicat în anul 2008

 • - sumele colectate suplimentar din majorarea cu 10% a taxei auto, vor fi destinate unui program de amenajare parcări.

c2) autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - art. 263 alin. (4) și art. 292 alin. (3), din Legea nr. 571/2003

 • - impozitul aferent acestor tipuri de autovehicule nu se poate majora față de nivelul stabilit prin

O.U.G. nr. 155/2007                                              ’

 • - conform anexei nr. I - pag. 7-8 - acelasi nivel cu cel practicat în anul 2008

c3) combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală maximă autorizată de peste 12 tone - art. 263 alin. (4) și art. 292 alin. (3), din Legea nr. 571/2003 (conform anexei I pag. 7)

 • - impozitul aferent acestor tipuri de autovehicule nu se poate majora față de nivelul stabilit prin O.U.G. nr. 155/2007 (conform anexei I pag. 7)

 • - conform anexei nr. I - pag. 8-10 - acelasi nivel cu cel practicat în anul 2008

c4) remorci, semiremorci sau rulote - art. 263 alin. (6), din Legea nr. 571/2003

Persoane Fizice și Juridice

 • - conform Anexei nr. I - pag. 10 - majorare cu 10 % față de nivelul practicat în anul 2008

 • - sumele colectate suplimentar din majorarea cu 10% a taxei auto, vor fi destinate unui program de amenajare parcări.

c5) mijloace de transport pe apă - art. 263 alin. (7), din Legea nr. 571/2003

Persoane Fizice și Juridice

 • - conform anexei nr. I - pag. 11 - majorare cu 10 % față de nivelul practicat în anul 2008

d)             în cazul taxelor pentru eliberarea:

d1) certificatului de urbanism - art. 267 alin. (1), din Legea nr. 571/2003

 • - conform anexei nr. I - pag. 12 - acelasi nivel cu cel practicat în anul 2008

d2) autorizației de foraje și excavări - art. 267 alin. (4), din Legea nr. 571/2003

 • - conform anexei nr. I - pag. 13 - s-a diminuat de 3,6 ori față de nivelul practicat în anul 2008

d3) autorizației de construire chioscuri, tonete - art. 267 alin. (7), din Legea nr. 571/2003

 • - conform anexei nr. I - pag. 13 - acelasi nivel cu cel practicat în anul 2008

d4) autorizației privind lucrările de racorduri și branșamente - art. 267 alin. (11), din Legea nr. 571/2003

 • - conform anexei nr. I - pag. 13 - acelasi nivel cu cel practicat în anul 2008

d5) avizului comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului - art. 267 alin. (12), din Legea nr. 571/2003

 • - conform anexei nr. I - pag. 14 - acelasi nivel cu cel practicat în anul 2008

d6) certificatului de nomenclatură stradală - art. 267 alin. (13), din Legea nr. 571/2003

 • - conform anexei nr. I - pag. 14 - acelasi nivel cu cel practicat în anul 2008

d7) autorizației sanitare de funcționare - art. 268 alin. (2), din Legea nr. 571/2003

 • - conform anexei nr. I - pag. 14 - acelasi nivel cu cel practicat în anul 2008

d8) de copii heliografice - art. 268 alin. (3), din Legea nr. 571/2003

 • - conform anexei nr. I - pag. 15 - diminuare cu 35% față de nivelul practicat în anul 2008

d9) certificatului de producător și pentru viza trimestrială a acestuia - art. 268 alin. (4), din Legea nr. 571/2003

 • - nivelul taxei se situeaza intre limitele legale (0 si 57 lei)

 • - conform anexei nr. I - pag. 15 - acelasi nivel cu cel practicat în anul 2008

d10) taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică - art. 268 alin. (5), din Legea nr. 571/2003 conform anexei nr. I - pag. 15-16:

Se va face o diferențiere în funcție de:

9                                   9

 • zona unde este amplasată locația de alimentație publică (A, B, C și D)

 • suprafața destinată exclusiv deservirii clienților (săli de consumație}: <100mp. și >100mp.

- pentru locațiile în care suprafața destinată exclusiv deservirii clienților este peste 100 mp., se va aplica o taxă majorată cu 100%.

NOTĂ:

Taxelor prevăzute la art. 267 și art. 268 (pct. d1 - d10), nu li se aplică majorarea de 20% stabilită prin Consiliul Local, urmând ca respectivele taxe să fie calculate la nivelul prevăzut de Codul Fiscal, în cazul Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) înființate de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani.

Pentru a beneficia de facilitățile menționate mai sus, persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani care înființează Întreprinderi Mici și Mijlocii (IMM) trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • •  până la data intrării în vigoare a acestei hotărâri, nu au avut calitatea de asociați, asociați - unici ori administratori la vreo societate comercială, dar începând cu data de 01.01.2009 înființează pentru prima dată și vor deveni asociați sau asociați - unici al unei societăți comerciale IMM, înregistrate pe raza teritorial - administrativă a municipiului Oradea.

 • •  să prezinte certificat constatator emis de către Oficiul Registrului Comerțului

 • •  să prezinte cazier fiscal eliberat de organul fiscal

 • •  să prezinte situațiile financiare anuale vizate de organul fiscal

e) în cazul taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate - art. 271 alin. (2), din Legea nr. 571/2003

 • -  conform anexei nr. I - pag. 16 - acelasi nivel cu cel practicat în anul 2008

 • f)  în cazul impozitului pe spectacole - art. 275 alin. (2), din Legea nr. 571/2003

 • -                           nivelul taxei se situeaza intre limitele legale (0 si 2 lei)

 • -                          conform anexei nr. I - pag. 16 - acelasi nivel cu cel practicat în anul 2008

 • g) în cazul taxelor locale privind traficul greu - art. 283 (2), din Legea nr. 571/2003, conform Regulamentului în vigoare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 874/2005.

 • (4) Se stabilesc următoarele taxe privind serviciile de reclamă și publicitate și activitatea hotelieră:

 • a) cota prevăzută la art. 270 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, se stabilește la 3%, aplicată la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate - exclusiv TVA; (cota poate fi stabilita intre 1% si 3%).

 • b) cota prevăzută la art. 279 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal - taxa hotelieră - se stabilește la 3% la tariful practicat - exclusiv TVA, pentru toată perioada sejurului; (cota poate fi stabilita intre 0,5% si 5%).

 • (5) Sancțiunile și contravențiile sunt cele prezentate la pag. 18 - 19.

 • (6) Taxele extrajudiciare de timbru sunt cele prezentate de la pag. 20 - 22.

 • (7)  Taxele pentru eliberarea autorizațiilor de construire / desființare sunt cele prezentate în Anexa nr. I.2 - pag. 24.

 • (8) Alte taxe locale și taxele speciale instituite în baza art. 282 si 283 din Legea 571/2003 sunt cele prezentate în Anexele nr. II - pag. 25 - 26, III.1, III.2 și III.3 - pag. 27 - 30, care fac parte integranta din prezenta hotarare, constituind regulament și procedură stabilită de art. 30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.

Art.II. (1) Tarifele ce urmează a fi practicate de Administrația Imobiliară Oradea, în cursul anului 2009, pentru:

 • •  Utilizarea terenurilor proprietate privată a municipiului Oradea/statului român;

 • •  Închirierea spațiilor comerciale/de prestări servicii;

 • •  Închirierea spațiilor cu destinația de cabinete medicale;

 • •  Închirierea spațiilor locative aflate în proprietatea privată a municipiului Oradea;

 • •  Închirierea spațiilor locative cu destinația „locuințe de necesitate”,

vor fi înaintate spre aprobare Consiliului Local al municipiului Oradea în ședința din luna Septembrie 2008. ’

 • (2) Referitor la ocuparea domeniului public/comerț stradal, tarifele de referință pentru anul 2009 sunt detaliate în ANEXA nr. IV.1. - pag. 31, care face parte din prezenta hotarare.

 • (3) Referitor la sancțiunile ce urmează a fi aplicate în cursul anului 2009 pentru ocuparea abuzivă a domeniului public sau privat a municipiului Oradea/Statului Român, acestea sunt detaliate în ANEXA nr. IV.2. - pag. 32 - 33, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 • (4) Referitor la utilizarea unor terenuri, proprietate a municipiului Oradea/Statului Român, tarifele de referință pentru anul 2009 sunt detaliate în ANEXA nr. IV.3. - pag. 34, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

 • (5) Referitor la desfășurarea Jocurilor de Artificii, tarifele de referință pentru desfășurarea acestor activități sunt detaliate în ANEXA nr. IV.4. - pag. 35, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (6) Referitor la activitatea de administrare a spațiilor cu destinația de parcare, amenajate pe raza municipiului Oradea, tarifele de referință pentru anul 2009 sunt detaliate în ANEXA nr. IV.5. - pag. 36 - 39, care face parte din prezenta hotărâre.

 • (7) Referitor la accesul la bazele sportive și de agrement (bazin olimpic și bazin acoperit), tarifele de referință pentru anul 2009 sunt detaliate în ANEXA nr. IV.6. - pag. 40 la prezenta hotărâre.

 • (8) Referitor la închirierea suprafeței de joc din incinta sălii sporturilor „ANTONIO ALEXE”, tarifele de referință pentru anul 2009 sunt detaliate în ANEXA nr. IV.7. - pag. 41, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

 • (9) Referitor la închirierea spațiilor din incinta sălii sporturilor „ANTONIO ALEXE”, tarifele de referință pentru anul 2009 sunt detaliate în ANEXA nr. IV.8. - pag. 42, care face parte integranta din la prezenta hotărâre.

 • (10) Referitor la utilizarea sălilor de aniversare amplasate în incinta Orășelului Copiilor, tarifele de referință pentru anul 2009 sunt detaliate în ANEXA nr. IV.9. - pag. 43, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

 • (11) Referitor la închirierea suprafețelor destinate activităților de comerț sezonier amplasate în incinta Orășelului Copiilor, tarifele de referință pentru anul 2009 sunt detaliate în anexa nr. IV.10. -pag. 44, care fece parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (12) Referitor la Serviciile prestate de compartimentele de specialitate din cadrul Administrației Imobiliare Oradea, tarifele de referință pentru anul 2009 sunt detaliate în ANEXA nr. IV.11. - pag. 45, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. III.   Tarifele Regiei Autonome Piețe, Agrement și Salubritate valabile pentru anul

2009 sunt prezentate în Anexa nr. V - pag. 46 - 47, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV. Procedura de acordare a facilităților la stabilirea obligațiilor bugetare aplicabile categoriilor de persoane prevăzute la art. 284 - 286 din Legea 571/2003 - Codul Fiscal, precum și procedura de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor bugetare restante prevăzute la art. 125 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, sunt prevăzute în Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2007 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice și juridice, Hotărârea Consiliului Local nr. 845/2007 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiții si susăinerii dezvoltarii economice durabile în municipiul Oradea și Hotărârea Consiliului Local nr. 348/2008 privind aprobarea unor măsuri de sprijinire a tinerilor pentru înființarea de Întreprinderi Mici și Mijlocii.

Art. V. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Administrația Imobiliară Oradea și Regia Autonoma Piețe, Agrement și Salubritate.

Art. VI. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •  Direcția Economică,

 • •  Direcția Juridică,

 • •  Administrația Imobiliara Oradea,

 • •  Direcția Tehnică,

 • •  Arhitectul Șef,

 • •  Direcția Evidență Informatizată a Persoanei,

 • •  Administratia Sociala Comunitara Oradea

 • •  Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea,

 • •  Regia autonomă Oradea Transport Local,

 • •  Corpul Gardienilor Publici,

 • •  Poliția Comunitară Oradea,

 • •  Poliția municipiului Oradea,

 • •  Direcția de Sănătate Publică a Județului Bihor,

 • •  Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Oradea,

 • •  Serviciul Agricol,

 • •   Camera Notarilor Publici,

 • •  Judecătoria Oradea,

 • •  Tribunalul Bihor,

 • •  Curtea de Apel Oradea,

 • •  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 august 2008

Nr. 606


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila

Hotararea a fost adoptata cu ,,unanimitate'' voturi pentru.

ANEXA nr. I

T A B L O U L CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2009

CODUL FISCAL - TITLUL IX - Impozite și taxe locale

Valorile impozabile prevăzute la art. 251 alin. (3), impozitele și taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei și care se indexează/ajustează, în condițiile art. 292 și, respectiv, ale art. 295 alin. (12), precum și amenzile care se actualizează potrivit art. 294 alin.

(7)

CAPITOLUL I - IMPOZITUL ȘI TAXA *) PE CLĂDIRI

VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice Art. 251 alin. (3)

Tipul clădirii

NIVELURILE PRACTICATE IN ANUL FISCAL 2008

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2009

Procent de modificare 2009/2008

- % -

Valoarea impozabilă

- lei/m2 -

Valoarea impozabilă

- lei/m2 -

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații

9

de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

Cu instalații

9 de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații

9

de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

Cu instalații

9 de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații

9

de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

802

476

802

476

0 %

0 %

B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

218

136

218

136

0 %

0 %

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

136

122

136

122

0 %

0 %

D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

81

53

81

53

0 %

0 %

E. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă, încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă, încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, persoanelor juridice, se stabilește taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri.

Asupra valorilor stabilite prin tabelul de mai sus intervine aplicarea anumitor coeficienti si procente in vederea stabilirii valorii impozabile a clădirilor:

• Coeficienți de corecție în cazul impozitului pe clădiri în funcție de zona în care este situată clădirea sunt următorii:

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

2,5

2,4

2,3

2,2

 • •  În cazul clădirilor cu peste 3 nivele și 8 apartamente, coeficientii din tabelul de mai sus se diminuează cu 0,10

 • •  Cota procentuală de impozitare pentru mediul urban este de 0,1%

 • •  Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcție de anul terminării acesteia, după cum urmează

 • a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință

 • b) cu 10%, pentu clădirea care are o vechime cuprinsă între 30-50 de ani, inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință.

 • •  În cazul clădirii utilizate ca locuință, a cărei suprafață construită depășește 150 de metri patrati, valoarea impozabilă a acesteia, se majorează cu câte 5 % pentru fiecare 50 metri pătrați sau fracțiune din aceștia

În cazul clădirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care au fost terminate aceste ultime lucrari.

CAPITOLUL II - IMPOZITUL ȘI TAXA *) PE TEREN

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCȚII

Art. 258 alin. (2)

Z

NIVELURILE PRACTICATE IN ANUL

o

2008

NIVELURILE PROPUSE PENTRU

PROCENT DE MODIFICARE

n

- lei/ha**) -

ANUL 2009

2009/2008

a

- lei/ha **) -

- % -

Persoane juridice

Persoane fizice

Persoane juridice

Persoane fizice

Persoane juridice

Persoane fizice

A

7.378

7.250

7.378

7.250

0 %

0 %

B

5.578

5.481

5.578

5.481

0 %

0 %

C

3.816

3.750

3.816

3.750

0 %

0 %

D

1.813

1.781

1.813

1.781

0 %

0 %

IMPOZITUL/TAXA *) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINȚĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCȚII -Art. 258 alin. (4)

Nr. crt.

Zona

Categoria de folosință

NIVELURILE PRACTICATE IN ANUL 2008 - lei/ha**) -

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2009

- lei/ha -

PROCENT DE MODIFICARE

2009/2008

Zona

Zona

Zona

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

1

Teren arabil

120

90

78

66

120

90

78

66

0 %

0 %

0 %

0 %

2

Pășune

90

78

66

54

90

78

66

54

0 %

0 %

0 %

0 %

3

Fâneață

5

90

78

66

54

90

78

66

54

0 %

0 %

0 %

0 %

4

Vie

198

150

120

78

198

150

120

78

0 %

0 %

0 %

0 %

5

Livadă

228

198

150

120

228

198

150

120

0 %

0 %

0 %

0 %

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

120

90

78

66

120

90

78

66

0 %

0 %

0 %

0 %

7

Teren cu ape

66

54

36

x

66

54

36

x

0 %

0 %

0 %

0 %

8

Drumuri și căi ferate

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

9

Neproductiv

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, se stabilește taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe teren.

**) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu majora sau diminua, după caz, nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor la a doua zecimală în urma conversiei generată de aplicarea Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naționale, s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren în lei/ha, ținând seama de faptul ca 1 m2 = 0,0001 ha.

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN

Art. 258 alin. (6)                                                                                                                  - lei/ha -

Nr. crt.

Zona

Categoria de folosință

NIVELURILE

PRACTICATE IN ANUL 2008

NIVELURILE

APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2009

PROCENT DE

MODIFICARE 2009/2008

Zona

Zona

Zona

A

B

A

B

A

B

1

Teren cu construcții

5

55

48

55

48

0 %

0 %

2

Arabil

90

82

90

82

0 %

0 %

3

Pășune

50

43

50

43

0 %

0 %

4

Fâneață

5

50

43

50

43

0 %

0 %

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1

100

91

100

91

0 %

0 %

5.1

Vie până la intrarea pe rod

x

x

x

x

x

x

6

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1

100

91

100

91

0 %

0 %

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

x

x

x

x

x

x

7

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt.7.1

30

24

30

24

0 %

0 %

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

x

x

x

x

x

x

8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

10

7

10

7

0 %

0 %

8.1

Teren cu amenajări piscicole

60

53

60

53

0 %

0 %

9

Drumuri și căi ferate

x

x

x

x

x

x

10

Teren neproductiv

x

x

x

x

x

x

Notă:

Tinând seama de studiul întocmit de Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Bihor, aprobat prin HCl nr. 609/2002, prin care s-a încadrat teritoriul extravilan al municipiului Oradea in doua clase de calitate și de prevederile codului fiscal, in vederea calculării impozitului pe terenul extravilan, se realizează următoarea echivalare:

 • •  Zona A corespunde Clasei I de calitate (câmpie)

 • •  Zona B corespunde Clasei II de calitate (deal)

Nivelurile din tabel s-au obținând prin aplicarea coeficientului de corectie corespunzator prevazut la art. 251 alin. (5) din L 571/2003

CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT*)

Art. 263 alin. (2)

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, sintagma „impozitul pe mijloacele de transport” înlocuiește sintagma „taxa asupra mijloacelor de transport”

Tipuri de autovehicule

NIVELURILE PRACTICATE IN ANUL 2008

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL FISCAL 2009

Procent de modificare 2009/2008

%

Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta

Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 citf sau fracțiune din aceasta

1. Motorete, scutere, motociclete și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv

7

7,7

10 %

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 și 2000 cm3, inclusiv

15

16,5

10 %

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 și 2600 cm3, inclusiv

30

33

10 %

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 și 3000 cm3, inclusiv

60

66

10 %

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste

3.001 cm3

120

132

10 %

6. Autobuze, autocare, microbuze

20

22

10 %

7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

25

27,5

10 %

8. Tractoare înmatriculate

15

16,5

10 %

Notă: Conform Art. I, pct. 8 din O.G. 91/2008 - impozitul pe autoturismele de teren din producție internă, se va calcula în funcție de _______capacitatea cilindrică, conform încadrării de la pct. 1- 5._________________________________________________________________________________

Autovehicule de transport marfa cu masa totală autorizată de peste 12 tone

Art. 263 alin. (4) și art. 292 alin. (3)

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

Vehicule angajate exclusiv în operațiunile de transport intern

Vehicule angajate în operațiunile de transport intern și internațional

Impozitul, în lei, în anul 2009

Impozitul, în lei, în anul 2009

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu 2 axe

1. Masa nu mai puțin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

0

72

0

102

2. Masa nu mai puțin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

72

198

102

282

3. Masa nu mai puțin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

198

278

282

397

4. Masa nu mai puțin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone

278

630

397

899

Vehicule cu 3 axe

1. Masa nu mai puțin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

72

125

102

178

2. Masa nu mai puțin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

125

255

178

364

3. Masa nu mai puțin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone

255

331

364

473

4. Masa nu mai puțin de 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone

331

510

473

729

5. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

510

793

729

1.132

6. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

510

793

729

1.132

Vehicule cu 4 axe

1. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

331

336

473

479

2. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone

336

524

479

748

3. Masa nu mai puțin de 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone

524

832

748

1.188

4. Masa nu mai puțin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

832

1.234

1.188

1.762

5. Masa nu mai puțin de 31 tone, dar nu mai mult de 32 tone

832

1.234

1.188

1.762

Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală maximă autorizată de peste 12 tone

Art. 263 alin. (5) și art. 292 alin. (3) Nivelul acestor impozite nu se poate modifica prin hotărâre de consiliu local, ci doar prin ordonanță de guvern

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

Vehicule angajate exclusiv în operațiunile de transport intern

Vehicule angajate în operațiunile de transport intern și internațional

Impozitul, în lei, în anul 2009

Impozitul, în lei, în anul 2009

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu 2+1 axe

1. Masa nu mai puțin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

0

0

0

0

2. Masa nu mai puțin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

0

0

0

0

3. Masa nu mai puțin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

0

33

0

46

4. Masa nu mai puțin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

33

74

46

105

5. Masa nu mai puțin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

74

173

105

246

6. Masa nu mai puțin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

173

223

246

318

7. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

223

402

318

574

8. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone

402

705

574

1.007

Vehicule cu 2+2 axe

1. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

69

161

98

230

2. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

161

264

230

377

3. Masa nu mai puțin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone

264

388

377

554

4. Masa nu mai puțin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone

388

469

554

669

5. Masa nu mai puțin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

469

770

669

1.099

6. Masa nu mai puțin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone

770

1.068

1.099

1.525

7. Masa nu mai puțin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

1.068

1.622

1.525

2.316

8. Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1.068

1.622

1.525

2.316

Vehicule cu 2+3 axe

1. Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

850

1.183

1.214

1.689

2. Masa nu mai puțin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

1.183

1.608

1.689

2.296

Vehicule cu 3+2 axe

1. Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

751

1.043

1.073

1.489

2. Masa nu mai puțin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

1.043

1.442

1.489

2.060

3. Masa nu mai puțin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

1.442

2.133

2.060

3.047

Vehicule cu 3+3 axe

1. Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

427

517

610

738

2. Masa nu mai puțin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

517

772

738

1.102

3. Masa nu mai puțin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

774

1.229

1.102

1.755

Art. 263 alin. (6)

Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totală maximă autorizată

NIVELURILE PRACTICATE IN ANUL 2008

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2009

Procent de modificare 2009/2008

1. Până la 1 tonă, inclusiv

8

8,8

10%

2. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

29

31,9

10%

3. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

44

48,4

10%

4. Peste 5 tone

55

60,5

10%

Mijloace de transport pe apă

Art. 263 alin. (7)

Tipuri de mijloace de transport pe apă

NIVELURILE PRACTICATE IN ANUL 2008

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2009

Procent de modificare 2009/2008

Impozitul, în lei

Impozitul, în lei

- % -

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

15

16,5

10 %

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

40

44

10 %

3. Bărci cu motor

150

165

10 %

4. Nave de sport și agrement *) (intre o si 800)

500*)

550

10 %

5. Scutere de apă

180

198

10 %

6. Remorchere și împingătoare:

x

x

x

a) până la 500 CP inclusiv

480

528

10 %

b) peste 500 CP și până la 2.000 CP, inclusiv

780

858

10 %

c) peste 2.000 CP și până la 4.000 CP, inclusiv

1200

1320

10 %

d) peste 4.000 CP

1920

2112

10 %

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din acesta

156

171,6

10 %

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

x

x

x

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv

156

171,6

10 %

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone și până la 3.000 tone, inclusiv

240

264

10 %

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

420

462

10 %

*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevăzute în Hotărârea nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal.

CAPITOLUL IV - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI AUTORIZAȚIILOR

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu urban

NIVELURILE PRACTICATE IN ANUL 2008

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2009

Procent de modificare 2009/2008

Art.267 alin.(1)

Taxa, în lei

Taxa, în lei

- % -

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism:

a) Până la 150 m2, inclusiv

4,8

4,8

0 %

b) Între 151 și 250 m2, inclusiv

6

6

0 %

c) Între 251 și 500 m2, inclusiv

8,4

8,4

0 %

d) Între 501 și 750 m2, inclusiv

9,6

9,6

0 %

e) Între 751 și 1.000 m2, inclusiv

12

12

0 %

f) Peste 1.000 m2

12 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

12 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

0 %

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu urban, pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii înființate de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 - 35 de ani.

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2009 Taxa, în lei

a) Până la 150 m2, inclusiv

4

b) Între 151 și 250 m2, inclusiv

5

c) Între 251 și 500 m2, inclusiv

7

d) Între 501 și 750 m2, inclusiv

8

e) Între 751 și 1.000 m2, inclusiv

10

f) Peste 1.000 m2

10 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări

Niveluri 2008

Niveluri 2009

Procent 2009/2008

7,2 lei pentru fiecare m2 afectat

2 lei pentru fiecare m2 afectat

diminuat de

3,6 ori

Art. 267 alin. (4)

Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări, pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii înființate de tineri cu

1 leu pentru fiecare m2 afectat

vârsta cuprinsă între 18 - 35 de ani.

Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor

Art. 267 alin. (7)

Niveluri 2008

Niveluri 2009

Procent 2009/2008

7,2 lei pentru fiecare m2 de suprafață ocupată de construcție

7,2 lei pentru fiecare m2 de suprafață ocupată de construcție

0 %

Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor, pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii înființate de tineri cu vârsta

6 lei pentru

fiecare m2 de suprafață ocupată de construcție

cuprinsă între 18 - 35 de ani.

Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu

Niveluri 2008

Niveluri 2009

Procent 2009/2008

10,8 lei pentru fiecare racord

10,8 lei pentru fiecare racord

0 %

Art. 267 alin. (11)

Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu

pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii înființate de tineri cu

9 lei pentru fiecare racord

vârsta cuprinsă între 18 - 35 de ani.

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean

Niveluri 2008

Niveluri 2009

Procent 2009/2008

13,2 lei

13,2 lei

0 %

Art. 267 alin (12)

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean, pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii înființate de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 - 35 de ani.

11 lei

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

Niveluri 2008

Niveluri 2009

Procent 2009/2008

8,4 lei

8,4 lei

0 %

Art. 267 alin. (13)

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă, pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii înființate de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 - 35 de ani.

7 lei

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

Niveluri 2008

Niveluri 2009

Procent 2009/2008

16,8 lei

16,8 lei

0 %

Art. 268 alin. (2)

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii înființate de tineri cu

14 lei

vârsta cuprinsă între 18 - 35 de ani.

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale

Niveluri 2008

Niveluri 2009

Procent 2009/2008

27 lei pentru fiecare m2 sau fracțiune de m2

20 lei pentru fiecare m2 sau fractiune de m2

-35 %

Art. 268 alin. (3)

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii înființate de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 - 35 de ani.

16 lei pentru fiecare m2 sau fractiune de m2

Taxa pentru eliberarea certificatului de producător/viza trimestriala *)

*) Taxa pentru eliberarea certificatului de producător și vizarea lui trimestrială este asimilată taxei pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației pentru desfășurarea unei activități economice

Art. 268 alin. (4)

Taxa emitere/vizare practicată în 2008

Taxa emitere/vizare propusă în 2009

Procent de modificare 2009/2008

50/12,5 lei

50/12,5 lei

0 %

Taxa pentru eliberarea certificatului de producător/viza trimestriala pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii înființate de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 - 35 de ani.

40/10 lei

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică

Pentru suprafețele < 100 mp., destinate exclusiv deservirii clienților!

Taxa emitere/vizare practicată în 2008 (toate zonele)

Zona

Taxa emitere/vizare propusă în 2009

Procent de modificare 2009/2008

1.200/600 lei

A

1.200/600 lei

0%

B

1.000/500 lei

-20%

C

800/400 lei

-50%

Art. 268 alin. (5)

D

600/300 lei

-200%

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii înființate de tineri cu vârsta

A

800/400 lei

B

600/300 lei

C

400/200 lei

cuprinsă între 18 - 35 de ani. *)

Pentru suprafețele < 100 mp., destinate exclusiv deservirii clienților!

D

200/100 lei

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică

Pentru suprafețele >100 mp., destinate exclusiv deservirii clienților!

A

2.400/1.200 lei

B

2.200/1.100 lei

C

2.000/1.000 lei

D

1.800/900 lei

*) Termenul de plată a taxei de viză este de 31 decembrie - anul în curs, autorizația fiind considerată vizată pentru anul următor.

CAPITOLUL V - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

NIVELURILE PRACTICATE IN ANUL 2008

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2009

Procent de modificare 2009/2008

Art. 271 alin. (2)

- lei/m2 sau fracțiune

9

de m2 -

- lei/m2 sau fracțiune

9

de m2 -

- % -

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică

27

27

0 %

b) în cazul oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate

20

20

0 %

Notă: Modul de organizare, autorizare și desfășurare a activității de reclamă și publicitate, precum și amenzile stabilite pentru nerespectarea acestora, sunt prevăzute în Regulamentul adoptat în baza HCL nr. 333/31.05.2006.

CAPITOLUL VI - IMPOZITUL PE SPECTACOLE

*)

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă

NIVELURILE PRACTICATE IN ANUL 2008

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2009

Procent de modificare 2009/2008

Art.275 alin.(2)

- lei/m2 -

- lei/m2 -

- % -

a) în cazul videotecilor

x

x

x

b) în cazul discotecilor

0,5

0,5

0 %

*) Nivelul impozitului pe spectacole se stabilește prin înmulținerea valorii stabilite cu coeficientul aferent rangului localității (pt municipiul Oradea - 5)

CAPITOLUL VII - TAXE SPECIALE ȘI ALTE TAXE LOCALE

Taxa zilnică pentru ocuparea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, a caselor memoriale sau a monumentelor istorice, de arhitectură și arheologie

Art. 283 alin. (1)

NIVELURILE PRACTICATE ÎN ANUL 2008

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2009

Se regasec în anexele III.1 - IV.h (excepție anexa nr. III.3 și IV.d) pag. 31 - 48

Se regasec în anexele III.1 - IV.10 (excepție anexa nr. III.3) pag. 27 - 44

Taxa zilnică pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor destinate în scopul obținerii de venituri, care folosesc infrastructura publică locală, precum și taxe pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător

Art. 283 alin. (2)

Se regasec în anexele III.1 - IV.h (excepție anexa nr. III.3 și IV.d) pag. 31 - 48

Se regasec în anexele III.1 - IV.10 (excepție anexa nr. III.3) pag. 27 - 44

Taxa anuală pentru vehicule lente

Art. 283 alin. (3)

Conform anexei nr. II.1

pag. 29 - 30

Conform anexei nr. II

pag. 25 - 26

Taxe speciale

Art. 282 alin. (1),(2)

Conform anexelor nr. III.3 și IV.d

pag. 33 și pag. 37

Conform anexelor nr. III.3 și IV.11 pag. 29 - 30 și pag. 45

CAPITOLUL VIII - SANCȚIUNI ȘI CONTRAVENȚII

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art. 294 alin. 3)

NIVELURILE PRACTICATE IN ANUL 2008

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2009

Procent modificare 2009/2008

Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 50 de lei la 200 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 200 de lei la 500 de lei.

Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 50 de lei la 200 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 200 de lei la 500 de lei.

0 %

Art. 294 alin. 4)

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 230 lei la 1.130 lei.

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 230 lei la 1.130 lei.

0 %

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

Art. 294 alin.

(

6

)

NIVELURILE PRACTICATE IN ANUL 2008

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2009

Procent modificare 2009/2008

Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 200 de lei la 800 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 800 de lei la 2.000 de lei.

Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 200 de lei la 800 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 800 de lei la 2.000 de lei.

0 %

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 920 de lei la 4.520 de lei.

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 920 de lei la 4.520 de lei.

0 %

Nr. crt.

Specificație

Nivel 2008

Nivel propus 2009

Procent de modificare 2008/2009

1.

Nerespectarea art. 267 alin. (4), privind eliberarea autorizației de foraje și excavări.

1.500 - 2.000

2.

Nerespectarea art. 267 alin. (11), privind eliberarea autorizației pentru lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu.

1.500 - 2.000

3.

Nerespectarea art. 268 alin. (5), privind eliberarea autorizației pentru desfășurarea activității de alimentație publică.

1.000 - 2.000

NOTĂ: Contravențiilor prevăzute li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL IX - LEGEA NR.117/1999 PRIVIND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 1)

ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Extras din norma juridică

Nivelurile practicate in anul 2008

Nivelurile propuse pentru anul 2009

Procent modificare 2009/2008

Taxa, în lei

Taxa, în lei

-%-

CAPITOLUL I

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de notarii publici, precum și pentru alte servicii prestate de unele instituții publice

1

Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte autorități publice, precum și de instituții de stat, care, în exercitarea atribuțiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

1

1

0%

2

Eliberarea certificatului de producător > Punct abrogat prin art.80 lit.j) din Ordonanța Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale

3

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

x

x

x

- pentru animale sub 2 ani

1

1

0%

- pentru animale peste 2 ani

1

1

0%

4

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bi

ete de proprietate:

- pentru animale sub 2 ani

1

1

0%

- pentru animale peste 2 ani

3

3

0%

5

Eliberarea certificatelor de atestare fiscală

4

4

0%

6

Eliberarea, la cerere. a certificatelor medico-legale și a altor certificate medicale folosite în justiție

1

1

0%

7

Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

1

1

0%

8

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului

11

11

0%

9

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

1

1

0%

10

Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine

1

1

0%

11

Reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

1

1

0%

12

Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

1

1

0%

CAPITOLUL II Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit

1

Acte de identitate:

x

x

x

a) eliberarea sau preschimbarea cărților de identitate (inclusiv a celor provizorii) și a buletinelor de identitate pentru cetățenii români, eliberarea carnetelor de identitate, precum și eliberarea sau prelungirea valabilității legitimațiilor provizorii pentru cetățenii străini și persoanele fără cetățenie

1

1

0%

b) înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței

1

1

0%

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale persoanelor fără cetățenie

4

4

0%

d) eliberarea unor noi cărți, buletine, carnete de identitate și legitimații provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate

4

4

0%

2

Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidență a populației

1

1

0%

3

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

2

2

0%

4

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

1

1

0%

CAPITOLUL III

Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permiselor de conducere

1

Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători de autovehicule:

a) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din subcategoria A1

3

3

0%

b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A

4

4

0%

c) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E

5

5

0%

d) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1, D1, Tr

10

10

0%

e) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv

12

12

0%

f) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E

15

15

0%

2

Taxe pentru examinarea persoanelor care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor prevăzute la pct.3

de 5 ori taxele prevăzute la pct.1 corespunzător fiecărei categorii și subcategorii de autovehicule

de 5 ori taxele prevăzute la pct.1 corespunzător fiecărei categorii și subcategorii de autovehicule

0%

3

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat

dublul taxelor prevăzute la pct.1

dublul

taxelor prevăzute la pct.1

0%

4

Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere

de 3 ori taxele prevăzute la pct.1 ori, după caz, la pct.2 sau 3

de 3 ori taxele prevăzute la pct.1 ori, după caz, la pct.2 sau 3

0%

CAPITOLUL IV

Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pentru probe

1

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor:

a) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 750 kg, inclusiv

26

26

0%

b) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg, inclusiv, și 3.500 kg, inclusiv

52

52

0%

c) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg

104

104

0%

2

Taxe de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

7

7

0%

3

Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor

296

296

0%

1) Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării de servicii, care se stabilește potrivit dispozițiilor legale.

ANEXA nr. I.1

IMPOZIT PE CLĂDIRI PERSOANE JURIDICE 2008*)

Nr. Crt.

TIP CLADIRE

PROCENT APLICAT IN ANUL 2008

PROCENT PROPUS PENTRU ANUL 2009

Procent de modificare 2009/2008

1.

Cladiri reevaluate sau dobandite in ultimii trei ani anteriori anului fiscal 2009 (art. 253 alin. (2) din Legea571/2003 )

-cota de impozitare 1,5%

-    majorare cu 6,6% a

impozitului rezultat din aplicarea cotei de 1,5%

-cota de impozitare 1,4%

**)

-15 %

2.

Cladiri nereevaluate in ultimii trei ani anteriori anului fiscal 2009 si dobandite inainte de 01.01.2006, apartinand agentilor economici

-cota de impozitare 10%

-    majorare cu 20% a

impozitului rezultat din aplicarea cotei de 10%

-cota de impozitare 10%

-    majorare cu 20% a

impozitului rezultat din aplicarea cotei de 10%

0 %

3.

Cladiri ale organizatiilor non profit folosite in scopuri umanitare si economice    )

 • a. reevaluate in ultimii trei ani anteriori anului fiscal 2009

 • b. nereevaluate in ultimii trei ani anterior anului fiscal 2009

0,5% 12%

0,5% 12%

0 %

*) - procentele propuse se aplica la valoarea de inventar a clădirilor înregistrată in contabilitate.

- procentele de mai sus se aplică și pt. clădirile proprietate a unităților adm.-terit. închiriate, concesionate, date in administrare

**) pe viitor se va avea în vedere reducerea graduală a acestei cote, până la atingere unui nivel comparabil cu cel din orașele din aceeași categorie fiscală ca și Oradea

***) cladiri ale organizatiilor non profit folosite exclusiv in scopuri umanitare sunt scutite conform art. 285 din Legea 571/2003, la impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, precum și alte taxe locale precizate la art. 282 și art. 283 din Legea 571/2003.

Nota: In conformitate cu Ordinul 1752/17.11.2005 cladirile din patrimoniul unei societati se reevalueaza simultan (toata grupa) pentru a se evita reevaluarea selectiva si raportarea in situatiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinatie de costuri si valori calculate la date diferite. Astfel, dacă o clădire este reevaluată, toate celelalte clădiri aparținând aceluiasi agent economic trebuie reevaluate, in caz contrar, reevaluarea respectivă nu va fi operată in baza de date.

ANEXA nr. I.2

VALORILE LUCRARILOR DE CONSTRUCTII FATA DE CARE SE PERCEP TAXE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE - valori/mp suprafața desfasurata nivel

Nr. Crt.

Specificație

ZONA

Niveluri practicate in anul 2008

Niveluri propuse pentru anul 2009

1

CLĂDIRI - structura pereților din:

Beton, caramida arsa, piatra, caramida nearsa, sau alte materiale asemanatoare

A, B, C, D

802

802

Lemn, caramida nearsa, paianta, valatuci, sipci sau alte materiale asemanatoare

- II -

218

218

Structuri metalice

- II -

802

802

2

CLĂDIRI ANEXE SITUATE IN AFARA CORPULUI PRINCIPAL AL UNEI CLĂDIRI - structura

peretilor din:

Beton, caramida arsa, piatra, caramida nearsa, sau alte materiale asemanatoare

- II -

136

136

Lemn, caramida nearsa, paianta, valatuci, sipci sau alte materiale asemanatoare

- II -

81

81

Structuri metalice

- II -

136

136

3

SUBSOLURI, MANSARDE (75% din valoarea stabilita la pct. 1 si 2)

- II -

x

X

4

SARPANTA

- II -

85

85

5

Compartimentari, amenajari /mp. suprafata

- II -

193

193

Goluri in pereti, plansee/mp. Suprafete perete modificat

- II -

325

325

6

Schimbarea tamplariei exterioare la cladiri reprezentand monumente, inclusiv pentru cladiri situate in zona de protectie ale acestora in ... /mp. gol pentru tamplarie

- II -

460

460

7.

Zugraveli si vopsitorii exterioare

- II -

7

7

8

Lemn

- II -

40

40

Plasa de sarma

- II -

40

40

Panouri din tabla si stalpi metalici

- II -

60

60

Caramida, panouri prefabricate

- II -

72

72

Valoarea taxei de autorizare reprezinta cota procentuala - intre 0,5% si 1% - (conform Legii 50/1991 cu toate modificarile si completarile ulterioare, Ordinului MLPTL 1943/2001 si Legii 571/2003) din valoarea lucrarilor de construire / desfiintare calculata astfel:

Taxa de autorizare = Cota procentuala x Suprafata desfasurata a constructiilor (conform proiectului prezentat) x valoarea pe mp a lucrarilor de constructii

ANEXA nr. II

TAXA PENTRU DEȚINEREA DE UTILAJE ȘI VEHICULE LENTE

Nr. Crt.

Denumirea vehiculului sau a utilajului

Taxe utilizate în anul 2008

Taxe propuse pentru anul 2009

Procent de modificare 2009/2008

1.

Autocositoare

24

24

0%

2.

Autoexcavator (excavator pe autosasiu)

40

40

0%

3.

Autogreder

40

40

0%

4.

Autoscreper

40

40

0%

5.

Moto stivuitor/Auto stivuitor

40

40

0%

6.

Buldozer pe pneuri

35

35

0%

7.

Compactor autopropulsat

40

40

0%

8.

Excavator cu racleti pentru sapat santuri

40

40

0%

9.

Excavator cu rotor pentru sapat santuri

40

40

0%

10.

Excavator pe pneuri

40

40

0%

11.

Freza autopropulsata pentru canale

40

40

0%

12.

Freza autopropulsata pentru pamant stabilizat

40

40

0%

13.

Freza rutiera

40

40

0%

14.

încărcător cu o cupa pe pneuri

40

40

0%

15.

Instalație autopropulsata de sortare-concasare

40

40

0%

16.

Macara cu greifer

40

40

0%

17.

Macara mobila pe pneuri

40

40

0%

18.

Macara turn autopropulsata

40

40

0%

19.

Masina autopropulsata multifunctionala pentru lucrari de terasamente

40

40

0%

20.

Masina autopropulsata pentru constructia si intretinerea drumurilor

40

40

0%

21.

Masina autopropulsata pentru decopertarea imbracamintei asfaltice la drumuri

40

40

0%

22.

Masina autopropulsata pentru finisarea drumurilor

40

40

0%

23.

Masina autopropulsata pentru forat

40

40

0%

24.

Masina autopropulsata pentru turnat asfalt

40

40

0%

25.

Plug de zapada autopropulsat

40

40

0%

26.

Sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemn

40

40

0%

27.

Tractor pe pneuri

40

40

0%

28.

Troliu autopropulsat

40

40

0%

29.

Utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor

40

40

0%

30.

Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apa

40

40

0%

31.

Vehicul pentru macinat si compactat deseuri

23

23

0%

32.

Vehicul pentru marcarea drumurilor

23

23

0%

33.

Vehicul pentru taiat si compactat deseuri

23

23

0%

34.

Autovehicul atipic

40

Termenele de plată pentru taxa aferentă vehiculelor lente este de 31 martie, respectiv 30 septembrie pentru anul în curs.

ANEXA nr. III.1

TARIFELE PRACTICATE PENTRU ÎNCHRIEREA SPAȚIILOR, DESTINATE ORGANIZARII DE REUNIUNI, AFLATE ÎN INCINTA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ORADEA

- Lei/Ron/Oră -

Nr. crt

Specificatie

Tarife aplicate în anul 2008

Tarife propuse pentru 2009

1.

Taxă închiriere sala mare (Traian Moșoiu) pentru oficierea căsătoriilor în repausul săptămânal - sâmbătă și duminică, sărbătorile legale.

180

250 lei/ 30 minute

2.

Taxă închiriere sala mică (Rimanoczi Kalman) pentru oficierea căsătoriilor în repausul săptămânal - sâmbătă și duminică, sărbătorile legale.

120

100 lei/ 30 minute

3.

Taxa specială de permisiune fotografiere și înregistrare video pentru oficierea căsătoriilor.

-

30lei / eveniment

Taxele speciale menționate în tabel nu sunt purtătoare de T.V.A..

Închirierea spațiilor aflate in incinta Primariei Municipiului Oradea se va face in baza Regulamentului pentru anul 2009 ce urmează a fi aprobat de către Consiliul Local.

TAXE PENTRU UTILIZAREA SPAȚIILOR VERZI DESTINATE PĂȘUNATULUI

Nr. crt.

Specificație

Nivel aprobat 2008

Lei/cap/an

Nivel propus 2009

Lei/cap/an

Procent de modificare 2008/2009

%

1

Bovine și cabaline adulte

63,53

67,00

5,5%

2

Tineret bovin și cabalin 1 - 2 ani

53,13

56,00

5,4%

3

Tineret bovin și cabalin sub 1 an

46,20

49,00

6,0%

4

Ovine și caprine adulte

19,64

21,00

6,9%

5

Tineret ovin și caprin sub 1 an

10,40

11,00

5,8%

6

Porcine adulte

19,64

21,00

6,9%

7

Porcine sub un an

10,40

11,00

5,8%

NOTĂ: Taxele menționate nu sunt purtătoare de T.V.A.

CUANTUMUL AMENZILOR PENTRU PĂȘUNAT PE TIMP DE ZI / NOAPTE

Nr. crt.

Specificație

Nivel aprobat 2008 Lei/cap

Nivel propus 2009

Lei/cap

Procent de modificare 2008/2009

%

zi

noapte

zi

noapte

zi

Noapte

1

Bovine și cabaline adulte

196,35

233,00

250,00

250,00

27%

7%

2

Tineret bovin și cabalin 1 - 2 ani

164,01

184,80

250,00

250,00

52%

35%

3

Ovine, caprine, porcine adulte

-

-

250,00

250,00

-

-

ALTE TAXE SPECIALE

Nr. crt.

DENUMIREA SERVICIULUI PENTRU PERCEPEREA TAXEI

Tarife aplicate in anul 2008

Tarife propuse pentru 2009

Procent 2009/2008

1.

1Taxa pentru emiterea avizului de desfacerea pavaj pentru . bransament/racord retele

20 RON

20 RON

0 %

2.

2Taxa pentru emiterea avizului de desfacerea pavaj pentru . construire/extindere retele

60 lei/km dar nu mai putin de 60 RON

60 lei/km dar nu mai putin de 60 RON

0 %

3.

3Taxa pentru emiterea avizului de desfacerea pavaj pentru reabilitare .retele

50 lei/km dar nu mai putin de 50 RON

50 lei/km dar nu mai putin de 50 RON

0 %

4.

. Taxa pentru avizarea lucrarilor in regim de urgenta (avarii)

20 lei inclusiv TVA

20 lei inclusiv TVA

0 %

5.

Taxa pentru prelungirea avizului lucrărilor, inclusiv lucrarile executate în regim de urgenta (avarii)

10 lei inclusiv TVA

10 lei inclusiv TVA

0 %

6.

. Taxa pentru eliberarea adeverintei de intravilan /CF

18 lei/adeverinta

18 lei/adeverinta

0 %

7.

6Taxa pentru emiterea certificatului de urbanism in regim de urgenta . (5 zile lucratoare de la data înregistrării documentației complete)*

60 lei inclusiv TVA + taxa normala de autorizare

60 lei inclusiv TVA + taxa normala de autorizare

0 %

8.

7

.Taxa pentru eliberarea adeverintelor de notare/radiere a constructiilor

18 lei/adeverinta

18 lei/adeverinta

0 %

9.

Taxa pentru listarea extraselor de carte funciară

1 leu + taxa normală de eliberare

-

10.

Taxa pentru multiplicarea (xeroxarea) documentelor

0,25 lei - coală A4

0,35 lei - coală A3

-

11.

Taxa pentru identificarea și copierea documentelor din arhiva instituției.

2 lei/coală

12.

Taxa pentru emiterea certificatului de atestare fiscală în regim de urgență

6 lei + taxa normală de eliberare certificat fiscal

13.

8Taxa pentru avizul CMUAT

14 lei

14 lei

0 %

14.

9Taxa pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare in regim de urgenta (5 zile lucratoare de la data înregistrării documentației 'complete)

120 lei inclusiv TVA + taxa normala de autorizare

120 lei inclusiv TVA + taxa normala de autorizare

0 %

15.

Taxa aviz Comisie Acord Unic-pentru fiecare aviz component al acordului unic

14 lei

14 lei

0 %

16.

Taxa pentru afișajul colant pe domeniul public

0,6 lei/mp/zi

NOTĂ:

Taxelor speciale de mai sus li se adaugă taxele extrajudiciare de timbru datorate cf. Legii 117/1999, dacă este cazul. *certificatul de urbanism in regim de urgenta:

-se eliberează pentru cereri in justitie, operațiuni notariale privind circulația terenurilor si in alte scopuri informative (conform L 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de construire, republicata cu toate completarile si modificarile ulterioare)

-nu se eliberează pentru lucrari de construire/ desfiintare/ intocmire documentarii de urbanism

TAXE PENTRU OCUPAREA TEMPORARĂ A DOMENIULUI PUBLIC/

COMERȚ STRADAL ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE PE DOMENIUL PUBLIC

Nr. crt.

Specificație

Tarif 2008

Lei/mp/zi

Tarif propus 2009

Lei/mp/zi

Procent de modificare 2008/2009

I. Venituri din comerț stradal

1.

Tonete produse diverse

4,00

5,00

25%

2.

Chioscuri produse diverse

2,80

5,00

79%

3.

Comercializare carte, presa, papetărie

1,00

1,00

-

4.

Standuri în fata unitatii

4,00

5,00

25%

5.

Comercializare flori

2,00

4,00

100%

6.

Comert sezonier în fața unitatilor de alimentatie publica - TERASE

0,50

1,50-zona 0

200%

1,20-zona 1

140%

1,00-zona 2

100%

7.

Mașini de înghețată, lăzi frigorifice, dozatoare, dulapuri frigorifice

2,50

5,00

100%

II. Venituri din comerț stradal ocazional sau activități desfășurate pe domeniul public

1.

Obiecte de cult, marțișoare, felicitari, alte produse specifice sărbătorilor (religioase și laice)

2,50

5,00

100%

2.

Pepeni, comert ambulant și alte asemenea

2,80

5,00

79%

3.

Venituri din activitați promoționale, expozitii și alte asemenea

4,00

5,00

25%

III. Alte activități (circ, menajerii, parcuri de distracție, servicii de agrement, festivaluri , târguri, activități socio-culturale și alte asemenea)

1,40

1,50

7%

IV. Venituri din prestări servicii

1,40

1,50

7%

V. Venituri din închirierea chioșcurilor demontabile (lei/chioșc/zi)

70,00

75,00

7%

VI. Depozitare diverse materiale pe domeniul public

1,20

2,50

108%

VII. Firme instalate în fața unității, reclame temporare, etc.

1,30

5,00

285%

NOTĂ: Taxele menționate nu sunt purtătoare de T.V.A.

Zona 0: Piața Unirii, str. Independenței, Piața 1 Decembrie, , str. V.Alecsandri, str. Primăriei, Piața Ferdinand, str. E. Mircea Chitul, Calea Republicii-pietonal, str. Moscovei, str. Roman Ciorogariu cuprinsă între Calea Republicii și str. Szigligeti Ede, str.M. Eminescu cuprinsă între Calea Republicii și str. Treboniu Laurean,, str. Dunării, str. Nicolae Jiga pana la intersectia cu str. Treboniu Laurean, str. Parcul Traian, str. A. Lazăr, B-dul General Magheru.

Zona 1: B-dul Dacia, B-dul Decebal, str. Republicii intre magazinul Crișul și Piața București, B-dul Stefan cel Mare, Piața București, str. C. Coposu, str. Transilvaniei, Calea Aradului, str. Cazaban, str. Armatei Romane- Universității, str. Avram Iancu, str. Cuza Vodă, str. Iuliu Maniu, str. Nufărului, str. D. Cantemir, Piața Independenței.

Zona2: Include străzile necuprinse în zona 0 și 1.

ANEXA nr. IV.2

CUANTUMUL AMENZILOR

CE URMEAZĂ A FI APLICATE PENTRU OCUPAREA ABUZIVĂ A DOMENIULUI PUBLIC/PRIVAT

a Municipiului Oradea / Statului Român

Nr. crt.

Specificație

Nivel

2000 - 2008

Nivel propus 2009

Procent de modificare 2000-2008/2009

I. Contravenții pentru activități de comerț sau alte activități economice practicate pe domeniul public al municipiului Oradea

1.

Desfășurarea diverselor activități pe domeniul public fară autorizare din partea Administratorului terenului

100 - 300

500 - 1.000

400% - 233%

2.

Ocuparea domeniului public, sau privat al Municipiului Oradea/Statului Român fără achitarea taxelor legale

100 - 300

500 - 1.000

400% - 233%

3.

Nerespectarea amplasamentului, perioadei, suprafeței ocupate sau a tipului de mobilier stradal aprobat

300 - 500

500 - 1.000

67% - 100%

4.

Neintreținerea mobilierului urban și a curățeniei în zona învecinată prin efectuarea periodică a lucrărilor de modernizare, igienizare si salubrizare a locului public; neîntreținerea spațiilor verzi din vecinătatea amplasamentului precum și nerespectarea altor condiții de autorizare a ocupării domeniului public prevăzute în Regulament si contractul de inchiriere/concesiune a terenului

-

500 - 1.000

-

5.

Neeliberarea domeniului public în urma somației scrise și/sau continuarea activității după ce s-a dispus oprirea acesteia

300 - 500

500 - 1.000

67% - 100%

6.

Refuzul nejustificat al comerciantului de a se supune controlului

-

500 - 1.000

-

7.

Desfășurarea jocurilor de artificii fără acordul Primăriei și fără achitarea taxelor datorate, nerespectarea amplasamentului, a perioadei sau a duratei de timp aprobate

-

1.000 - 2.500

-

II. Contravenții pentru utilizarea terenurilor proprietate a Statului Roman / municipiului Oradea

1.

Nedepunerea actelor prevăzute de Regulament pentru stabilirea chiriei/taxei datorate

100 - 300

500 - 1.000

400% - 233%

2.

Depunerea eronată a declaratiei de impunere

-

500 - 1.000

-

3.

Neeliberarea terenului in termenul și condițiile stabilite de administrator

-

500 - 1.000

-

4.

Neintreținerea terenului și a zonelor adiacente prin efectuarea periodică a lucrărilor de igienizare si toaletare

-

500 - 1.000

-

5.

Neinscripționarea numărului contractului/ Declaratiei de impunere pe garaj, copertina auto, magazie de lemne (ex. CI 30, DI 30 )

-

500 - 1.000

-

6.

Realizarea pe teren a construcțiilor de orice tip și/sau împrejmuirea terenului fără acordul admistratorului precum și fără autorizație de construcție

-

Cf. Legii

50/1991actualizată

-

7.

Cultivarea gradinilor de legume si zarzavat în zona blocurilor de locuințe

-

500 - 1.000

-

8.

Executarea de marcaje sau dispozitive pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public

-

500 - 1.000

-

9.

Neintreținerea sau neamenajarea spațiilor verzi din vecinatatea terenului inchiriat

-

500 - 1.000

-

NOTĂ: Contravențiilor prevăzute li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA nr. IV.3

TARIFE PENTRU UTILIZAREA TERENURILOR

PROPRIETATE A MUNICIPIULUI ORADEA / STATULUI ROMÂN

- lei/mp/an-

Nr. Crt.

Specificație

Taxa aprobată 2008 lei/mp/an

Tarif propus 2009 lei/mp/an

Procent de modificare 2009/2008

1.

Terenuri aferente locuințelor familiale (ocupate de construcții si / sau curte-gradina)

1,50 - zona A

1,00 - zona B 0,84 - zona C 0,50 - zona D

2,5-zona A 2,2-zona B 2,0 -zona C 1,5 -zona D

67 %

120%

138%

200%

2.

Terenuri aferente construcțiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe (ocupate de construcții și / sau amplasat în incinta unității economice)

 • 2.17- zona A 1,50 - zona B

 • 1.17- zona C 0,67- zona D

4,0- zona A

 • 3.5- zona B

3,0- zona C

 • 2.5- zona D

84%

133%

156%

273%

3.

Terenuri ocupate de garaje/copertine auto

13,17

30 (valoare aplicată și pentru închirierea terenurilor ocupate de garaje)

128 %

4.

Terenuri ocupate de construcții provizorii - magazii de lemne

3,63

4

10 %

5.

Terenuri utilizate de persoane juridice cu destinatia de organizare de șantier, accese/staționări alte asemenea

_

4,0- zona A

 • 3.5- zona B

3,0- zona C

 • 2.5- zona D

NOTĂ: Tarifele menționate nu sunt purtătoare de T.V.A.

Începând cu data de 01.01.2009 nu se mai acordă facilități la plata acestor tarife veteranilor de război sau persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului - lege nr. 118/1990.

ANEXA nr. IV.4

TAXĂ PENTRU DESFĂȘURAREA JOCURILOR DE ARTIFICII

Nr. crt.

Specificație

Nivel aprobat 2008

Nivel propus 2009

Procent de modificare 2008/2009

1.

Taxa pentru desfășurarea jocurilor de artificii

300 lei/min

400 lei/eveniment cu durata de pană la 10 min.

33%

600 lei/eveniment cu durata ce depășește 10 min.

200%

NOTĂ: Taxele menționate nu sunt purtătoare de T.V.A. Taxa pentru jocurile de arificii se achită de către persoana juridică autorizată in baza Legii nr. 126/1995 cu modificările și completările ulterioare, privind regimul materiilor explozive.

41


ANEXA nr. IV.5

TAXE PENTRU PARCĂRILE PUBLICE CU PLATĂ (TICHETE, ABONAMENTE, LOCURI REZERVATE,

PARCARE TAXI, OPRIRE/STAȚIONARE/PARCARE NEREGULAMENTARĂ),

TAXE PENTRU BLOCARE ȘI TAXE PENTRU RIDICARE

a)        taxe exprimate in lei /durata de stationare/loc de parcare pentru autoturisme și asimilate

Nr. crt.

Bonuri cu valoare fixă

Durata de staționare

Taxa propusă pentru anul 2009 (lei)

1

Tichete parcare

72 h

1,00

2

Tichete parcare

1 h

1,80

3

Abonament parcare

1 zi

16,00

4

Abonament parcare

1 lună

50,00 lei

5

Abonament parcare

3 luni

136,00 lei

6

Abonament parcare

1 an

500,00 lei

b)        taxe exprimate in lei/durata de stationare/loc de parcare pentru riverani persoane fizice:

Nr. crt.

Bonuri cu valoare fixă

Durata de staționare

9

Taxa propusă pentru anul 2009 (lei)

1

Abonament parcare pentru riverani*

1 lună

15,00

2

Abonament parcare pentru riverani

3 luni

40,00

3

Abonament parcare pentru riverani

1 an

150,00

* Riveran - persoană fizică care are domiciliul pe strada unde este amenajată parcare cu plată sau pe străzile alăturate.

 • c) taxe exprimate in lei/durata de stationare/loc de parcare pentru microbuze, furgoane si asimilate in parcari amenajate pentru aceste categorii de autovehicule:

  Nr. crt.

  Bonuri cu valoare fixă

  Durata de staționare

  Taxa propusă pentru anul 2009 (lei)

  1

  Tichete parcare

  1 h

  3,50

  2

  Abonament parcare

  1 zi

  15,00

  3

  Abonament parcare

  1 lună

  100,00 lei

 • d) taxe exprimate in lei /durata de stationare/loc de parcare pentru camioane, autobuze și asimilate in parcari amenajate pentru aceste categorii de autovehicule:

  Nr. crt.

  Bonuri cu valoare fixă

  Durata de staționare

  9

  Taxa propusă pentru anul 2009 (lei)

  1

  Tichete parcare

  1 h

  5,00

  2

  Tichete parcare

  1 zi

  18,00

  3

  Abonament parcare

  1 lună

  150,00

 • e) taxe exprimate in lei /durata de stationare/loc de parcare pentru TIR-uri și asimilate in parcari amenajate pentru aceste categorii de autovehicule:

  Nr. crt.

  Bonuri cu valoare fixă

  Durata de staționare

  9

  Taxa propusă pentru anul 2009 (lei)

  1

  Tichete parcare

  12 h

  14,00

  2

  Tichete parcare

  24 h

  22,00

  3

  Abonament parcare

  1 lună

  200,00

f) taxe exprimate in lei /durata de stationare/loc de parcare pentru TAXI în parcări amenajate pentru aceste categorii de autovehicule:

Nr. crt.

Declaratie de impunere

Durata de staționare

Taxa propusă pentru anul 2009 (lei)

1

Taxa anuală

1 an

500,00

g) taxa exprimata in lei / loc de parcare/an reprezentand rezervarea locului de parcare pentru societati bancare si societati hoteliere:

Nr. crt.

Declaratie de impunere

Durata de staționare

Taxa propusă pentru anul 2009 (lei)

1

Taxa anuală

1 an

1600,00

h)        taxa pentru oprire/staționare/parcare neregulamentară/ilegală:

Nr. crt.

Taxa

Termen de plată

Taxa propusă pentru anul 2009 (lei)

1

Obligatorie a se achita în termen de 48 ore de la afișare

48 h

30,00

Notă: Taxele mentionate pentru parcare nu sunt purtătoare de T.V.A.

i)

taxe pentru ridicare in caz de oprire/stationare/parcare neregulamentara/ilegala a autovehiculelor in municipiul Oradea:

Nr. crt.

Taxe pentru ridicare

Durata de staționare

Taxa propusă pentru anul 2009 (lei)

1

Ridicare, transport și depozitare a vehiculelor

-

200,00

2

Ridicarea și eliberarea pe loc a vehiculelor pentru care nu s-a finalizat operatiunea de ridicare

-

100,00

3

Stationare de la ridicare

1 h

10,00

j) taxe pentru bloare si deblocare in caz de oprire/stationare/parcare neregulamentara/ilegala a autovehiculelor in municipiul Oradea

Nr. crt.

Taxe pentru blocare

Durata de staționare

Taxa propusă pentru anul 2009 (lei)

1

Deblocarea autovehiculelor care au fost blocate la roată

-

100,00

3

Stationare de la blocarea la roată

1 h

10,00

4

Deblocarea vehiculelor caror masa este mai mare de

1.500 kg care au fost blocate la roată

-

200,00

5

Stationare pana la deblocare a vehiculelor a caror masa este mai mare de 1.500 kg.

1 h

20,00

Notă: Taxele menționate pentru ridicare și blocare nu sunt purtătoare de T.V.A.

In cazul neplatii taxelor pentru parcare a taxelor pentru blocare sau ridicare, în termen de 48 de ore de la constatarea opririi/stationarii/parcarii neregulamentare/ilegale se va intocmi proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor pentru plata amenzii contraventionale a carei valoare este stabilita prin H.C.L. nr. 640/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de administrare a parcarilor publice cu plata, cu modificarile si completarile ulterioare. Procesul verbal va fi intocmit de agentul constatator imputernicit al primarului, care a intocmit nota de constatare. Procesul verbal va fi semnat si de martorul care a fost prezent la constatarea opririi/stationarii/parcarii neregulamentare si a semnat nota de constatare.

Pentru urmatorii ani taxele vor fi stabilite prin hotărârea consiliului local în conformitate cu legislația în vigoare.

TARIFELE PERCEPUTE PENTRU ACCESUL LA BAZELE SPORTIVE / DE AGREMENT

BAZIN OLIMPIC ȘI BAZIN ACOPERIT

Nr crt

Specificatie

Tariful de bază propus pentru 2009

Tarif aplicabil studenților propus pentru 2009

Tarif propus pentru 2009 aplicabil pensionarilor conform prevederilor Codului Muncii

Valoare

TVA

TOTAL

Valoare

TVA

TOTAL

Valoare

TVA

TOTAL

1.

Abonamente săptămânale

58,82

11,18

70

29,41

5,59

35

14,71

2,79

17,50

2.

Abonamente lunare

210,08

39,92

250

105,04

19,96

125

52,52

9,98

62,50

3.

Intrare / zi/ oră

8,40

1.60

10

-

-

-

-

-

-

NOTĂ:

Tarifele menționate sunt valabile în intervalul orar destinat publicului.

Tarifele pentru studenți sunt stabilite prin reducerea cu un procent de 50% a tarifului de bază.

Tarifele pentru pensionarii conform prevederilor Codului muncii- sunt stabilite prin reducerea cu un procent de 75% a tarifului de bază.

TARIFELE pentru închirierea suprafeței de joc din incinta sălii sporturilor „ANTONIO ALEXE”

Nr. Crt.

Program

Denumire activitate

Program Luni - Vineri

Tarif propus 2009

1

Luni - Vineri

09.00 - 13.30

15.30 - 20.30

Diferențele de orar neafișate sunt destinate programului sportiv respectiv

Fotbal, fotbal-tenis, baschet, handbal și volei

07.30 - 15.30

 • 20.30 - 22.30

 • 22.30 - 24.30

100 lei/oră

200 lei/oră

150 lei/oră

2

Luni - Duminica

Meciuri și competiții oficiale

-

1.000 lei/oră

NOTĂ: Tarifele menționate nu sunt purtătoare de T.V.A.

TARIFE pentru închirierea spațiilor din incinta Sălii Sporturilor „ANTONIO ALEXE”

Nr. crt.

Utilizator

Denumire activitate

Intervalul zilnic

Tarif propus - lei/ mp/zi -2009

1.

Structuri sportive

Organizare festivități socio-culturale

Luni - Duminica

5,00

Organizare de târguri/ expoziții

Luni - Duminica

5,00

2.

Public/agenți economici

Organizare festivități socio-culturale

Luni - Duminica

1000 lei/ora

Organizare de târguri/ expoziții

Luni - Duminica

5,00

3.

Asociații/Fundații

Organizare festivități socio-culturale

Luni - Duminica

1000 lei/ora

Organizare de târguri/ expoziții

Luni - Duminica

5,00

NOTĂ: Tarifele menționate nu sunt purtătoare de T.V.A.

49


TARIFE PENTRU UTILIZAREA SĂLILOR DE ANIVERSARE

AMPLASATE ÎN INCINTA ORĂȘELULUI COPIILOR

Nr. crt.

Utilizator

Intervalul zilnic

Intervalul orar

Tarif propus

- lei/oră/sală-2009

1.

Public

Marți - Duminică

10 - 21

50,00

2.

Agenți economici

Marți - Duminică

5

10 - 21

50,00

NOTĂ: Tarifele menționate nu sunt purtătoare de T.V.A.

TARIFE PENTRU ÎNCHIRIEREA SUPRAFEȚELOR

9

DESTINATE ACTIVITĂȚILOR DE COMERȚ SEZONIER

9                                                                9

AMPLASATE ÎN INCINTA ORĂȘELULUI COPIILOR

Nr. crt.

Natura activității desfășurate

Tarif propus

- lei/mp/zi -2009

1.

Comerț incintă - mașini înghețată, automate băuturi calde, automate răcoritoare.

5,00

2.

Comerț exterior sezon cald - standuri produse alimentare/nealimentare.

5,00

3.

Comerț exterior sezon rece - standuri produse alimentare/nelimentare.

5,00

NOTĂ: Tarifele menționate nu sunt purtătoare de T.V.A.

TARIFE PRACTICATE PENTRU SERVICIILE

PRESTATE DE ADMINISTRAȚIA IMOBILIARĂ ORADEA

9

Nr. crt

Specificatie

Nivel 2008

Nivel propus 2009

Procent de modificare 2009/2008

1.

Eliberare acorduri pentru separare branșament apă

 • -        persoane fizice

 • -        agenți economici

33

100

35

100

6 %

2.

Eliberare acorduri pentru modificări constructive ale imobilelor

 • -        persoane fizice

 • -        agenți economici

33

200

35

200

6 %

3.

Eliberare acorduri pentru efectuarea de construcții(pe mejdie, modificare PUD, și alte asemenea)

 • -        persoane fizice

 • -        agenți economici

-

35

150

-

4.

Recalculare dobanzi pentru plata anticipata a sumelor înscrise în graficele de rambursare aferente contractelor de vânzare cumpărare cu plata în rate având ca obiect:

 • -         spații comerciale/de prestări servicii

 • -        spații cu destinația de cabinete medicale

 • -        terenuri proprietate privată a municipiului Oradea

2% - aplicat asupra sumelor aflate în sold

- reprezentând rate rămase de plată- la data achitării

2% - aplicat asupra sumelor aflate în sold

- reprezentând rate rămase de plată- la data achitării

-

5.

Adeverinte si copii xerox dupa diferite documente din cazierul juridic al imobilelor pentru:

-        populatie

11

11

-

-        agenti economici

22

22

6.

Eliberare copii xerox dupa contractele de inchiriere și alte documente eliberate agentilor economici si persoanelor fizice

22 lei/pagină

2 lei/pagină

-

NOTĂ: Tarifele menționate nu sunt purtătoare de T.V.A. și nu sunt datorate de beneficiarii Legii nr.416/2001.

R.A.P.A..S. - DOMENIU PUBLIC ANEXA NR. IV.

LISTA CU TARIFELE VALABILE ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2009

Nr. Crt

Denumirea serviciilor prestate

Tarif (inclusiv TVA) LEI

Procent 2009/2008

2008

2009

I. PRESTĂRI SERVICII - CIMITIR

1.

Săpat și umplut groapă de mormânt

75

75

0 %

2.

Desfacere capac de mormânt, așezare la loc și lipire mortar ciment

22

22

0 %

3.

Igienizare cavou (curățire și văruire)

22

22

0 %

4.

Deschis, introdus sicriu și închidere cavou

45

45

0 %

5.

Manipulare decedați

50

50

0 %

6.

Montat pod din material lemnos peste sicriu cu materialul clientului

45

45

0 %

7.

Transportul decedaților la morgă - (oraș)

45

45

0 %

8.

Transportul decedaților de la morgă sau de la domociliu la capelă (oraș)

45

45

0 %

9.

Transportul decedaților în afara municipiului      lei/km

3

3

0 %

10.

Exhumare din groapă de 1,5 m adâncime

66

66

0 %

11.

Exhumare din groapă de 2 m adâncime

77

77

0 %

12.

Exhumare din cavou (cu deschidere și închidere)

44

44

0 %

13.

Reânhumare în cavou (cu închidere și deschidere)

33

33

0 %

14.

Reânhumare în groapă de mormânt de 2 m adâncime

66

66

0 %

15.

Taxă curățenie - salubrizare mormânt nou, o singură dată

22

22

0 %

16.

Servicii de catafalcare

90

90

0 %

17.

Închiriere capelă municipală pt. depunere și serviciu religios

25

25

0 %

18.

Amenajat mormânt, în vederea plantării cu material floricol - întreținere până la 1 noiembrie ale anului în curs (materialul de plantat se asigură și se plantează de client) lei/mp

25

25

0 %

19.

Măsurători și eliberări de avize

35

35

0 %

Taxă teren pe 10 ani - loc de mormânt individual (3,64mp):

20.

- la data decesului

100

100

0 %

- anticipat

220

220

0 %

21.

Taxă teren pe 25 ani - loc mormânt individual (3,64mp) - anticipat

440

440

0 %

Taxă acces mijloace auto cimitir :

22.

- autoturisme (lei/oră)

5

5

0 %

- autocamioane până la 1,5 t (lei/oră)

15

15

0 %

23.

Taxă ocupare loc public pt.prestări servicii (teren ocupat cu baza de producție) (lei/mp/lună)

25

25

0 %

24.

Taxă intrări în cimitir pt. prestatorii de servicii funerare ( lei/înmormântare)

65

65

0 %

25.

Prestări cameră frigorifică lei/decedat

20

20

0 %

II. ȘTRAND IOȘIA NORD

Intrare Ștrand (lei/pers)

- bilete adulți

5

6

20 %

26.

- bilete elevi, studenți, militari

3

3

0 %

- abonament lunar adulți

50

50

0 %

- abonament lunar elevi, studenți, militari

30

30

0 %

- concesionări teren     lei/mp/lună

30

30

0 %

III. ȘTRAND MUNICIPAL

Intrare Ștrand (lei/pers)

- bilete adulți

6

7

17 %

27.

- bilete elevi, studenți, militari

3

3

0 %

- abonament lunar adulți

60

60

0 %

- abonament lunar elevi, studenți, militari

30

30

0 %

- concesionări teren lei/mp/lună

30

30

0 %

IV. GRĂDINA ZOOLOGICĂ

28.

Grădina zoologică lei/persoană

 • -  adulți

9

 • -  copii preșcolari și grupuri organizate

2,0

0,5

2,0

0,5

0 %

0 %

V. WC-URI PUBLICE

29.

W.C.-uri publice

- intrare lei/persoană

0,5

0,5

0 %

Obs.: Prin HCL 771/2004 se aprobă accesul gratuit la intrarea în ștrandurile de pe raza municipiului Oradea a pensionarilor, deportaților și victimelor oprimării comuniste, a persoanelor cu dizabilități, membre ale Societății Umbrela a Persoanelor cu Handicap Asociate Regional -Bihor (S.U.P.H.A.R.), precum și a persoanelor care au efectuat serviciul militar în unitățile Direcției Generale a Serviciului Muncii din cadrul Ministerului Construcțiilor.

Notă: Accesul gratuit al persoanelor mai sus menționate, va fi în zilele de marți, miercuri, joi și vineri.