Hotărârea nr. 604/2008

privind acordarea unui ajutor in valoare de 50.000 lei pentru localitatile afectate de inundatiile din luna iulie 2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acordarea unui ajutor in valoare de 50.000 lei pentru localitățile afectate de inundațiile din luna iulie 2008

J

Analizând raportul de specialitate nr.168636 din data de 31 iulie 2008 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea acordării unui ajutor in valoare de 50.000 lei pentru localitățile afectate de inundațiile din luna iulie 2008,

In luna iulie a anului curent, 6 județe din nordul si nord-estul României (Maramureș, Suceava, Iași, Neamț, Botoșani și Bacău) au fost afectate de inundații.

Bilanțul preliminar al inundațiilor este următorul (Sursa: Guvernul României - Biroul de presa 31.07.2008)

  • -  156 de localități afectate de inundații

  • -  peste 2.700 de locuințe afectate, din care aproximativ 375 de case distruse, circa 9.500 de gospodării inundate

  • -  40.000 de ha de teren agricol inundate

  • - 6.400 de persoane evacuate.

In prezent, in toata tara se organizează acțiuni de ajutorare a celor afectați de inundații.

In spiritul solidarității, pentru a veni in sprijinul persoanelor aflate in dificultate, propunem ca municipiul Oradea sa își aducă contribuția sub forma de materiale de construcții, necesare refacerii locuințelor distruse parțial sau total de ape.

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

În baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit.b, alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

Consiliul local al municipiului Oradea H O T Ă R E Ș T E

Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor in valoare de 50.000 lei pentru localitățile din nordul si nord - estul României afectate de inundațiile din iulie 2008.

Ajutorul menționat la alin.1 va fi acordat sub forma de bunuri (materiale de construcții). Suma de 50.000 lei, reprezentând contravaloarea bunurilor va fi suportata din creditele bugetare alocate pentru anului 2008 in cadrul capitolului 51.02 - Autorități publice, art. 20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 iulie 2008 Nr.604.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Ionel Vila