Hotărârea nr. 602/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire magazin Penny Market - str. Nufarului nr. 87 Etapa I – Reglementare acces

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire magazin Penny Market - str. Nufărului nr. 87 Etapa I - Reglementare acces

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 166.041 din 28 iulie 2008 prin care Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT și AU, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire magazin Penny Market- str. Nufărului nr. 87 Etapa I -Reglementare acces, elaborat in baza certificatului de urbanism la solicitarea beneficiarilor Florea Calin si Florea Rodica, are ca scop integrarea unui magazin Penny Market in zona destinata construcțiilor pentru culte si învățămint de pe str. Grigore Moisil, si zona comerciala C4 de pe str. Nufărului, stabilind condițiile de amplasare, organizarea arhitectural urbanistica a zonei, categorii de intervenții, rezolvarea circulației in zona studiata si reglementarea urbanistica a zonei.

Zona luata in studiu este situata in intravilanul municipiului Oradea, adiacent străzii Grigore Moisil.

Terenul necesar realizării obiectivului s-a identificat cu:

  • -   nr. cad. 2542 înscris in CF NDF nr. 2404 - Oradea in favoarea beneficiarilor Florea Calin si Florea Rodica.

  • -   nr. topo. 486/4 înscris in CF nr. 7759 - Seleuș in favoarea Statului Roman din care se solicita pentru concesionare suprafață de S= 561mp;

Circulația principala in zona se desfășoară pe strada Nufărului, artera principala de categoria II, care leagă municipiul Oradea de comuna Sinmartin si Băile Felix si str. Grigore Moisil.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată,

In temeiul Legii nr. 350/2001, republicată, privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul,

In baza art.36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit.c) și art.45 alin. 2 lit. e din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

Consiliul local al municipiului Oradea H O T Ă R E Ș T E

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire magazin Penny Market - str. Nufărului nr. 87, Etapa I - Reglementare acces, conform documentației tehnice anexate :

  • -       necesitatea amenajării si lărgirii străzii Grigore Moisil la un profil transversal de 12,0m , strada de categoria III, cu legătura la str. Nufărului;

Strada lărgita se va constitui conform plansei 3 - Reglementari urbanistice - mobilare si plansei 5 - Tipul de proprietate - circulația terenurilor din :

  • -       actuala strada Grigore Moisil;

  • -      cota parte din terenul cu nr. cad. 2542 înscris in CF NDF nr. 2404 - Oradea in favoarea beneficiarilor Florea Calin si Florea Rodica.

  • -       Terenul destinat lărgirii străzii Grigore Moisil se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD, plansa 5 - Tipul de proprietate - circulația terenurilor si a ofertei de donație; In urma acceptării donației si trecerii terenurilor in proprietatea publica a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciara terenul având destinația de drum public in proprietatea municipiului Oradea;

  • -       Accesul auto in incinta centrului comercial se va face din str. Grigore Moisil, marcata si semnalizata corespunzător conform propunerilor din PUD, plansa 3 - Reglementari urbanistice, mobilare si avizului nr. 267875/18.06.2008 al Inspectoratului de Politie al Județului Bihor - Serviciul Politiei Rutiere :

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -       Instituția Arhitectului Șef,

  • -       Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Florea Calin si Florea Rodica.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius Oradea, 31 iulie 2008                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Nr.602.

Ionel Vila