Hotărârea nr. 600/2008

privind stabilirea unor masuri pentru punerea in aplicare a O.U.G nr.68/2008 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfaso

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O TĂ RÂ R E

privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a O.U.G nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.63.398 din 30 iulie 2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a O.U.G nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical,

Văzând prevederile art. 4 respectiv art. 5 din O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfășoară activități conexe actului medical,

În baza art.36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.b ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă lista spațiilor cu destinația de cabinete sau activități conexe actului medical, aflate în proprietatea privată a Municipiului Oradea, care urmează a fi vândute medicilor de familie și medicilor și tehnicienilor dentari din Policlinica situată în Oradea, str. Tudor Vladimirescu, nr.8, care la data preluării imobilului în care funcționa Policlinica nr.2 a Spitalului de Copii Oradea de către Municipiul Oradea erau angajații spitalului și au optat pentru funcționarea în continuare în cabinetele medicale din policlinică în sistem privat și care utilizează și în prezent cabinetele în baza unor contracte de închiriere/concesiune încheiate cu Administrația Imobiliară Oradea, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Vânzarea cabinetelor medicale prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre se va face potrivit procedurilor legale stabilite prin O.U.G nr.68/2008, privind vânzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfășoară activități conexe actului medical

Art.3 Lista menționată la art.1 va fi completată ulterior, prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Oradea, cu alte spații cu destinația de cabinete medicale precum și spații în care se desfășoară activități conexe actului medical, aflate în proprietatea Municipiului Oradea sau a Statului Român și administrate de Consiliul Local Oradea, pe măsura verificărilor efectuate în teren și a clarificării situației juridice privind dreptul de proprietate asupra acestora.

Art.4 Vânzarea prin procedura de negociere directă a spațiilor cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, va fi permisă dacă se îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

 • - solicitantul deține un contract de închiriere/concesiune valabil;

 • - solicitantul utilizează efectiv spațiului conform contractului de concesiune/închiriere;

 • - solicitantul deține autorizația de funcționare eliberată de Autoritatea de Sănătate Publică;

 • - solicitantul a achitat la zi debitele constând în redevențe/chirii precum și obligațiile accesorii acestora calculate pentru depășirea termenelor de plată scadente.

Art.5 Se numesc doi consilieri locali în calitate de membri în Comisia pentru vânzarea spațiilor cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, proprietate privata a Municipiului Oradea sau a Statului Român-aflate în administrarea Consiliului Local Oradea și doi consilieri locali în calitate de membri în Comisia de contestații, după cum urmează:

 • - Pasztor Sandor - consilier local, membru în Comisia pentru vânzare

 • - Lipoveanu Adriana Aurora - consilier local, membru în Comisia pentru vânzare

 • - Cupșa Ioan - consilier local, membru în Comisia de contestații

 • - Szabo Joszef - consilier local, membru în Comisia de contestații

Art.6 Se aprobă remunerarea activității desfășurate de către membrii titulari, membrii supleanți și membrii secretariatului comisiilor prevăzute la art.5, printr-o indemnizație lunară al cărei cuantum este la nivelul unui procent de 10% din salariul de încadrare de care beneficiază directorul executiv al Administrației Imobiliare Oradea, condiționat de:

 • -  exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 6, alin(1) din O.U.G. nr. 68/2008;

 • -  respectarea programului de lucru stabilit prin regulamentul de funcționare al comisiei, aprobat prin dispoziție a primarului municipiului Oradea;

Art.7.(1) Cumpărătorii spațiilor cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical au obligația de a efectua lucrările de refacere a fațadelor și părților comune la imobilele achiziționate în termen de doi ani de la data achiziționării acestora.

 • (2) Lucrările menționate la alin.(1) vor fi realizate numai cu avizul prealabil a vânzătorului-Municipiul Oradea prin Instituția Arhitectului Șef.

 • (3) Nerespectarea obligației prevăzută la alin.(1) conduce la rezoluționarea contractelor de vânzare-cumpărare a spațiilor cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

 • •  Direcția Județeană de Sănătate Publică;

 • •  Colegiului Medicilor;

 • •  Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor

 • •  Se publică în presa locală

PRESEDINTE DE SEDINTA Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 iulie 2008

Nr.600.


CONTRASEMNEAZA

SECRETAR Ionel Vila

"SITUATIA CABINETELOR MEDICALE AFLATE IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI ORADEA, SUPUSE VANZARII CONFORM OUG 68/2008"
Anexa nr.1
Nr.Nr.Cam.Titular al contractuluiAdresaNumar contractSupraf. SpatiuProfilul activitatiiObservatie
12DURGHEU RODICA"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"77460/2005"37,21 mp"C.M.I - consultatii si tratamente medicina generalautilizat
23 FEFLEA DANIELA - VANDA"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"77467/2005"46,45 mp"C.M.I - consultatii si tratamente medicina generalautilizat
BORSOS FODOR - MARIA"Str. Onisifor Ghibu, nr.1"77472/2005"46,45 mp"C.M.I - consultatii si tratamente medicina generalatura-contratura
34NASTA ADRIANA SILVIA"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"340/2007"37,52 mp"C.M.I - consultatii si tratamente medicina de familieutilizat
45LAZAROVICI ZENOBIA"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"77495/2005"50,34 mp"C.M.I - consultatii si tratamente medicina generalautilizat
PANTEA MARIANA"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"77486/ 2005"50,34 mp"C.M.I - consultatii si tratamente medicina generalatura-contratura
56BOCANICIU LIANA - DANIELA"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"77470/2005"48,34 mp"C.M.I - consultatii si tratamente medicina generalautilizat
ZAHAN DANIELA"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"77497/2005"48,34 mp"C.M.I - consultatii si tratamente medicina generalatura-contratura
67VAJDA EVA - MONICA"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"77464/2005"47,87 mp"C.M.I - consultatii si tratamente medicina generalautilizat
COSTEA LUCIA - EUGENIA"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"77499/2005"47,87 mp"C.M.I - consultatii si tratamente medicina generalatura-contratura
710GHENGHIU MARIOARA - ZANFIRA "Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"77489/2005"27,96 mp."C.M.I - consultatii si tratamente medicina generalautilizat
81VARI - KAKAS ENIKOB- dul Stefan cel Mare nr.3282504/200548.30 mp.C.M.I - consultatii si tratamente medicina generalautilizat
BARBU ANGELICA B- dul Stefan cel Mare nr.3282499/200550.40 mp.C.M.I - consultatii si tratamente medicina generalatura-contratura
92POP EUGENIA - VOICAB- dul Stefan cel Mare nr.3282509/200542.60 mp.C.M.I - consultatii si tratamente medicina generalautilizat
MICLEA LUCIAB- dul Stefan cel Mare nr.3282500/200545.30 mp.C.M.I - consultatii si tratamente medicina generalatura-contratura
103CSUDOM MARIA - MAGDOLNAB- dul Stefan cel Mare nr.3282507/200546.00 mp.C.M.I - consultatii si tratamente medicina generalautilizat
BOTA MOISIN MONICA - GILDA B- dul Stefan cel Mare nr.3282523/200546.00 mp.C.M.I - consultatii si tratamente medicina generalatura-contratura
114FILIP ETELCAB- dul Stefan cel Mare nr.3282519/200548.90 mp.C.M.I - consultatii si tratamente medicina generalautilizat
HOBLE MAGDALENAB- dul Stefan cel Mare nr.3282526/200551.00 mp.C.M.I - consultatii si tratamente medicina generalatura-contratura
12cam.304VRANAU MARIAStr.Tudor Vladimirescu nr.878490/2005820.15 mp.C.M.I.- medic primar stomatologie genrrala
13cam.305MEER IOAN PAULStr.Tudor Vladimirescu nr.878482/2005"20,15mp"C.M.I. medic specialist stomatologie generala
14cam.303BOGDAN DESPINAStr. Tudor Vladimirescu nr.877528/2005"20,15 mp"C.M.I. consultatii si tratamente stomatologice
15cam.302CHIVARI EDITHStr. Tudor Vladimirescu nr.877534/2005"20,15 mp"C.M.I. consultatii si tratamente stomatologice
S.C. STEFIDENT S.R.L.Str. Tudor Vladimirescu nr.8151/2004"25,96 mp"C.M.I. consultatii si tratamente stomatologice
16cam.402CZIEGER IRENE - DIANA DENTStr. Tudor Vladimirescu nr.8119570/2005"29,16 mp"tehnician dentar
LUP ELENAStr. Tudor Vladimirescu nr.8119572/2005"29,16 mp"tehnician dentar
17cam.401LIEB OLGA - MINI DENTStr. Tudor Vladimirescu nr.8119588/2005"38,23 mp"tehnician dentar
18cam.405PETRUT GHEORGHEStr. Tudor Vladimirescu nr.8119587/2005"29,16 mp"tehnician dentar
19cam.406TARCE ADRIANAStr. Tudor Vladimirescu nr.8135365/2005"20,55 mp"C.M.I. consultatii si tratamente stomatologice
20"Cam.108,109"FILDAN EMILIA Str. Tudor Vladimirescu nr. 8 77539/200532.16 mp.C.M.I - consultatii si tratamente medicina generalautilizat
21"Cam.313, 314"STEGEREAN LUCIA AURORA Str. Tudor Vladimirescu nr. 8 1548/2007"31,97mp"C.M.I - consultatii si tratamente medicina generalautilizat
22"cam.105,106,107"BUGARIU IOANStr.Tudor Vladimirescu nr.877546/2005"53,87 mp."C.M.I.- pediatrie si cardiologie
23cam.206MUNTEANU SIMONA - ZAZAStr.Tudor Vladimirescu nr.878485/2005"41,89 mp"C.M.I. medic primar ORL
24"cam.209,210,211,201"S.C.HUMANAMED S.R.L.-Oros DeliaStr.Tudor Vladimirescu nr.882490/2005"118,59 mp."Laborator clinic
25cam.101S.C.NORMED SRL-Benea EleonoraStr.Tudor Vladimirescu nr.878898/2005"37,11mp."asistenta medicala pediatrie ambulatorie
261UITZ GYONGYIStr. Horea nr.1677552/2005"53,49 mp"C.M.I - consultatii si tratamente medicina generalautilizat
272MATIUTA POMPILIAStr. Horea nr.1677559/2005"53,65 mp"C.M.I - consultatii si tratamente medicina generalautilizat
283TAGUREANU LILIANAStr. Horea nr.1677555/200551.42 mpC.M.I - consultatii si tratamente medicina de familieutilizat
294HOBLE PETRUStr. Horea nr.1677566/2005"60,22 mp"C.M.I - consultatii si tratamente medicina generalautilizat
305CHEREGI ROMULUSStr. Horea nr.1677562/2005"60,22 mp"C.M.I - consultatii si tratamente medicina generalatura-contratura
318SANDU GEORGETAStr. Horea nr.1677557/2005"55,46 mp"C.M.I - consultatii si tratamente medicina generalautilizat
329S.C SESAM S.R.LStr. Horea nr.16104366/2005"55,46 mp"C.M.I - consultatii si tratamente medicina generalatura-contratura
331SARCA EUGENIAStr. Nicolae Jiga nr. 6178469/200537.68 mp.C.M.I.- medicină generală adulţiutilizat
SZAKACS ENIKOStr. Nicolae Jiga nr. 6178473/200537.68 mp.C.M.I. - medicină generală/medicină de familietura-contratura
342MARTI AURELIAStr. Nicolae Jiga nr. 6178465/200542.64 mp.C.M.I. - medicină generală/medicină de familieutilizat
BAN FLOAREStr. Nicolae Jiga nr. 6178467/200542.64 mp.C.M.I. - medicină generalătura-contratura
353PERET OLIMPIAStr. Nicolae Jiga nr. 6178474/200544.68 mp.C.M.I. - medicină generală adulţiutilizat
BODEA MARIANAStr. Nicolae Jiga nr. 6178471/200544.68 mp.C.M.I. - medicină generală/medicină de familietura-contratura
364DUMITRESCU MIRCEA Str. Nicolae Jiga nr. 6178468/200543.72 mp.C.M.I. - medicină generală adulţiutilizat
371TOBOSARU DORINAP- ta Devei nr. 1- 674988/2005"57,67 mp"C.M.I - medicină generală copiiutilizat
382ROSU RODICA - DORINAP- ta Devei nr. 1- 674986/2005"37,28mp"C.M.I. - medicină generală copiiutilizat
393MURESAN IULIUSP- ta Devei nr. 1- 674984/2005"38,59 mp"C.M.I. - medicină de familieutilizat
404BITA GRIGOREP- ta Devei nr. 1- 674985/2005"38,45 mp"C.M.I. - medicină de familieutilizat
415VASS ETELCAP- ta Devei nr. 1- 674998/2005"54,03 mp"C.M.I. - medicină generală pediatrieutilizat
426SZEKELI MOISESIU RODICAP- ta Devei nr. 1- 674989/2005"36,93 mp"C.M.I. - medicină generală adulţiutilizat
437NEGULESCU VOICHITAP- ta Devei nr. 1- 674990/2005"37,96 mp"C.M.I. - medicină generală adulţi/medicină de familie utilizat
448ARDELEAN FLORINP- ta Devei nr. 1- 674992/2005"56,89 mp"C.M.I. - medicină de familieutilizat
459PET CORINAP- ta Devei nr. 1- 674993/2005"37,29 mp"C.M.I. - medicină generală adulţiutilizat
4610SCHMAK MARIAP- ta Devei nr. 1- 674996/2005"87,97 mp"C.M.I. - medicină generală adulţiutilizat
471GYENES KRISTOFI TIBORStr. Matei Corvin nr.5977517/2005"53,25 mp."C.M.I.- medicină generală adulţiutilizat
482KOVENDI TUNDEStr. Matei Corvin nr.5977520/200560.92 mp.C.M.I. - medicină generalăutilizat
491CERACEANU MARIANStr. Cerbului nr. 277508/2005"67,28 mp"C.M.I. - medicina generală adulţiutilizat
501COZMAN GEORGETA - VIORICAStr. George Enescu nr. 1482495/200546.83 mp.C.M.I. - medicină generală adulţiutilizat
511PETRUT NOEMIStr. Clujului nr. 5078460/2005"47,97 mp"C.M.I. - medicină generală copiiutilizat
BALOG RITAStr. Clujului nr.5078458/2005"47,97 mp"C.M.I. - medicină generală copiitura-contratura
521POPA ANA DORINAStr. Traian Moşoiu nr. 1652878/2008"33,01 mp"C.M.I. - medicină generală/medicină de familieutilizat
532KOVACS ERZSEBETStr. Traian Moşoiu nr. 1652876/2008"29,02 mp"C.M.I. - medicină generală/medicină de familieutilizat
543CIORDAŞ MIHAIELA GABRIELAStr. Traian Moşoiu nr. 1652877/2008"29,02 mp"C.M.I. - medicină generală/medicină de familietura-contratura
551CORNEA ANCAstr.Primariei nr.78200400/1999"34,01 mp."C.M.I.-medicina generala
562TERBEA SANDAstr.Primariei nr.78200402/1999"28,20 mp."C.M.I.- medicina generala
MOLDOVAN VIOLETAstr.Primariei nr.78200403/1999"83,00 mp."C.M.I.- medicina generala
--------------------------------------------------------------------------------
CABINETE MEDICALE CONCESIONATE CONFORM O.U.G. 884/ 2004
Nr.crtTitular al contractuluiAdresaNumar contractSuprafata spatiului
1 FEFLEA DANIELA - VANDA"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"77467/2005"46,45 mp"
2BORSOS FODOR - MARIA"Str. Onisifor Ghibu, nr.1"77472/2005"46,45 mp"
3COSTEA LUCIA - EUGENIA"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"77499/2005"47,87 mp"
4BOLOCAN ELENA"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"77476/2005"31,49 mp"
5LAZAROVICI ZENOBIA"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"77495/2005"50,34 mp"
6BOCANICIU LIANA - DANIELA"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"77470/2005"48,34 mp"
7PANTEA MARIANA"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"77486/ 2005"50,34 mp"
8ZAHAN DANIELA"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"77497/2005"48,34 mp"
9VAJDA EVA - MONICA"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"77464/2005"47,87 mp"
10MARIS ( COSMA) CORINA - FLORICA"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"77481/200531.49 mp.
11SARBU MIRCEA"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"77483/2005"30,31 mp"
12IOVA GILDA - MIHAELA"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"77478/2005"30,31 mp"
13DURGHEU RODICA"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"77460/2005"37,21 mp"
14GHENGHIU MARIOARA - ZANFIRA "Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"77489/2005"27,96 mp."
15LAB. DENTAR SIFEDENT"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"122296/2005"71,67 mp"
16VARI - KAKAS ENIKOB- dul Stefan cel Mare nr.3282504/200548.30 mp.
17BARBU ANGELICA B- dul Stefan cel Mare nr.3282499/200550.40 mp.
18POP EUGENIA - VOICAB- dul Stefan cel Mare nr.3282509/200542.60 mp.
19CSUDOM MARIA - MAGDOLNAB- dul Stefan cel Mare nr.3282507/200546.00 mp.
20BOTA MOISIN MONICA - GILDA B- dul Stefan cel Mare nr.3282523/200546.00 mp.
21FILIP ETELCAB- dul Stefan cel Mare nr.3282519/200548.90 mp.
22MICLEA LUCIAB- dul Stefan cel Mare nr.3282500/200545.30 mp.
23HOBLE MAGDALENAB- dul Stefan cel Mare nr.3282526/200551.00 mp.
24VRANAU MARIAStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 78490/200520.15 mp.
25DUMBRAVA LARISAStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 78480/200527.94 mp.
26BEMBEA MARIUSStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 78492/2005"33,15 mp"
27SPINEANU RADU - VASILEStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 122299/2005"33,15 mp"
28PRAJA MARIAStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 78476/200521.89 mp.
29BUD CORINA - TEODORAStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 78484/2005"37,16 mp"
30CHIVARI EDITStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 77534/2005"20,15 mp"
31MEER IOAN - PAULStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 78482/2005"20,15 mp"
32BUGARIU IOANStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 77546/2005"53,87 mp"
33DRAGAN GHEORGHE - IOANStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 78487/2005"39,33 mp."
34MUNTEANU SIMONA - ZAZAStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 78485/2005"41,89 mp"
35MIHALCEANU RODICAStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 78479/200521.89 mp.
36MANGRA AURELIAStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 78477/200528.45 mp.
37S.C NORMED S. R.LStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 78898/2005"37,11mp"
38S.C DENTISIM S.R.LStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 84040/200520.18 mp.
39FLAUNDRA DANIELA - kinetoterapeutStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 77531/2005"102,84 mp"
40S.C NEUROPSI S.R.LStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 86953/200532.39 mp.
41S.C HUMANAMED S.R.LStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 82490/2005"118,59mp"
42CRISAN PETRUStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 78488/2005"57,98 mp"
43LENGHELMED GYN SRLStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 83531/2005"43,96 mp"
44FILDAN EMILIAStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 77539/200532.16 mp.
45PARLEA DAN - GABRIELStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 83375/2005"57,98 mp"
46S.C CELSUS S.R.LStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 202208/2004"54,42 mp"
47S.C STEFIDENT S.R.LStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 151/200425.96 mp.
48S.C ZUMZAREL S.R.LStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 122297/200525.83 mp.
49LIEB OLGA - MINY DENTStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 119588/200538.23 mp.
50LUP ELENA - ELENA DENTStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 119572/200529.16 mp.
51CZIEGER IRENE - DIANA DENTStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 119570/200529.16 mp.
52PETRUT GHEORGHE - LAB. DENT.Str. Tudor Vladimirescu nr. 8 119587/2005"29,16mp"
53S.C PRODCOM CODRUTA S.R.LStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 201193/200380.34 mp.
54BOGDAN DESPINAStr.Tudor Vladimirescu nr.877528/2005"20,15 mp"
55UITZ GYONGYIStr. Horea nr.1677552/2005"53,65 mp"
56MATIUTA POMPILIAStr. Horea nr.1677559/2005"53,65 mp"
57TAGUREANU LILIANAStr. Horea nr.1677555/2005"51,42 mp"
58HOBLE PETRUStr. Horea nr.1677566/2005"60,22 mp"
59CHEREGI ROMULUSStr. Horea nr.1677562/2005"60,22 mp"
60DAMIAN ENIKOStr. Horea nr.1677570/2005"69,52 mp"
61PANTOR EMILIAStr. Horea nr.1677569/2005"69,52 mp"
62SANDU GEORGETAStr. Horea nr.1677557/2005"55,46 mp"
63S.C SESAM S.R.LStr. Horea nr.16104366/2005"55,46 mp"
64BODEA MARIANAStr. Nicolae Jiga nr. 6178471/200544.68 mp.
65SARCA EUGENIAStr. Nicolae Jiga nr. 6178469/200537.68 mp.
66SZAKACS ENIKOStr. Nicolae Jiga nr. 6178473/200537.68 mp.
67MARTI AURELIAStr. Nicolae Jiga nr. 6178465/200542.64 mp.
68BAN FLOAREStr. Nicolae Jiga nr. 6178467/200542.64 mp.
69PERET OLIMPIAStr. Nicolae Jiga nr. 6178474/200544.68 mp.
70DUMITRESCU MIRCEA Str. Nicolae Jiga nr. 6178468/200543.72 mp.
71TOBOSARU DORINAP- ta Devei nr. 1- 674988/2005"57,67 mp"
72ROSU RODICA - DORINAP- ta Devei nr. 1- 674986/2005"37,287mp"
73MURESAN IULIUSP- ta Devei nr. 1- 674984/2005"38,59 mp"
74BITA GRIGOREP- ta Devei nr. 1- 674985/2005"38,45 mp"
75VASS ETELCAP- ta Devei nr. 1- 674998/2005"54,03 mp"
76SZEKELI MOISESIU RODICAP- ta Devei nr. 1- 674989/2005"36,93 mp"
77NEGULESCU VOICHITAP- ta Devei nr. 1- 674990/2005"37,96 mp"
78ARDELEAN FLORINP- ta Devei nr. 1- 674992/2005"56,89 mp"
79PET CORINAP- ta Devei nr. 1- 674993/2005"37,29 mp"
80SCHMAK MARIAP- ta Devei nr. 1- 674996/2005"87,97 mp"
81CSEH GABRIELAP- ta Devei nr. 1- 674997/2005"25,55 mp"
82TARCE AURELP- ta Devei nr. 1- 674981/2005"54,37 mp"
83ARDENT ELITAP- ta Devei nr. 1- 6111171/2005"103,22 mp"
84CSATI GAVRILAP- ta Devei nr. 1- 674994/2005"29,26 mp"
85GYENES KRISTOFI TIBORStr. Matei Corvin nr.5977517/2005"53,25 mp."
86KOVENDI TUNDEStr. Matei Corvin nr.5977520/200560.92 mp.
87SALINSCHI IONStr. Matei Corvin nr.5977524/200538.58 mp.
88TRIFA LENUTAStr. Cerbului nr. 277504/200564.84 mp.
89CERACEANU MARIANStr. Cerbului nr. 277508/2005"67,28 mp"
90DOMJAN OLGAStr. Cerbului nr. 277511/200564.84 mp.
91COZMAN GEORGETA - VIORICAStr. George Enescu nr. 1482495/200546.83 mp.
92FOISOR LETEA DANA FLORENTINAStr. George Enescu nr. 14136294/200546.83 mp.
93LEPADATU NICUSORStr. George Enescu nr. 14136294/200533.15 mp.
94SC DENTAMIR SRLStr. Rovine nr.1710308/2007"81,17 mp "
95PETRUT NOEMIStr. Clujului nr. 5078460/2005"47,97 mp"
96BALOG RITAStr. Clujului nr.5078458/2005"47,97 mp"
Nota:
96 -Cabinete medicale sunt concesionate conform H.G nr.884/2004- pusa in aplicare din anul 2005
--------------------------------------------------------------------------------
CABINETE MEDICALE CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE
Nr.crtTitular al contractuluiAdresaNumar contractSuprafata spatiului
1NASTA ADRIANA SILVIA"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"340/2007"37,52 mp"
2TARCE ADRIANAStr.Tudor Vladimirescu nr.8135365/200520.55 mp
3S.C. FRĂŢILĂ S.R.L.Str.Tudor Vladimirescu nr.8110876/200515.94 mp
4S.C. GHESAM MED S.R.L.Str.Tudor Vladimirescu nr.8169/200427.85 mp
5NEGREAN ROMULUS GAVRILStr.Tudor Vladimirescu nr.8116/200315 mp
6OROS CAMELIA FLORICAStr.Tudor Vladimirescu nr.8114/200315 mp
7BODOG ALIN DANUTStr.Tudor Vladimirescu nr.8119/2003"42,75 mp"
8CONTA CRISTIAN DORINStr.Tudor Vladimirescu nr.8115/200315 mp
9BUT ADRIANA CORNELIA Str.Tudor Vladimirescu nr.8117/200315 mp
10STEGEREAN LUCIA AURORAStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 1548/200731.97
11CORNEA ANCAStr. Primarie nr.78200400/1999"87,72"
12TERBEA SANDAStr. Primarie nr.78200402/1999"76,10"
13MOLDOVAN VIOLETAStr. Primarie nr.78200403/1999"76,10"
14KOVACS ERZSEBETStr. Traian Moşoiu nr. 1652876/2008"19,10 mp"
15POPA ANA DORINAStr. Traian Moşoiu nr. 1652878/2008"21,73 mp"
16CIORDAŞ MIHAIELA GABRIELAStr. Traian Moşoiu nr. 1652877/2008"19,10 mp"
SPATII LIBERE- CABINETE MEDICALE
1CERBULUI NR.2
2NICOLAE JIGA NR.61
CABINETE MEDICALE 2008
Nr.crtTitular al contractuluiAdresaNumar contractSuprafata spatiului mp
1 FEFLEA DANIELA - VANDA"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"77467/2005"46,45 "
2BORSOS FODOR - MARIA"Str. Onisifor Ghibu, nr.1"77472/2005"46,45 "
3COSTEA LUCIA - EUGENIA"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"77499/2005"47,87 "
4BOLOCAN ELENA"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"77476/2005"31,49 "
5LAZAROVICI ZENOBIA"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"77495/2005"50,34 "
6BOCANICIU LIANA - DANIELA"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"77470/2005"48,34 "
7PANTEA MARIANA"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"77486/ 2005"50,34 "
8ZAHAN DANIELA"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"77497/2005"48,34 "
9VAJDA EVA - MONICA"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"77464/2005"47,87 "
10MARIS ( COSMA) CORINA - FLORICA"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"77481/200531.49
11SARBU MIRCEA"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"77483/2005"30,31 "
12IOVA GILDA - MIHAELA"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"77478/2005"30,31 "
13DURGHEU RODICA"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"77460/2005"37,21 "
14GHENGHIU MARIOARA - ZANFIRA "Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"77489/2005"27,96 "
15NASTA ADRIANA SILVIA"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"340/2007"37,52 "
16LAB. DENTAR SIFEDENT"Str.Onisifor Ghibu ,nr.1"122296/2005"71,67 "
17VARI - KAKAS ENIKOB- dul Stefan cel Mare nr.3282504/200548.3
18BARBU ANGELICA B- dul Stefan cel Mare nr.3282499/200550.4
19POP EUGENIA - VOICAB- dul Stefan cel Mare nr.3282509/200542.6
20CSUDOM MARIA - MAGDOLNAB- dul Stefan cel Mare nr.3282507/200546
21BOTA MOISIN MONICA - GILDA B- dul Stefan cel Mare nr.3282523/200546
22FILIP ETELCAB- dul Stefan cel Mare nr.3282519/200548.9
23MICLEA LUCIAB- dul Stefan cel Mare nr.3282500/200545.3
24HOBLE MAGDALENAB- dul Stefan cel Mare nr.3282526/200551
25VRANAU MARIAStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 78490/200520.15
26DUMBRAVA LARISAStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 78480/200527.94
27BEMBEA MARIUSStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 78492/2005"33,15 "
28SPINEANU RADU - VASILEStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 122299/2005"33,15 "
29PRAJA MARIAStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 78476/200521.89
30BUD CORINA - TEODORAStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 78484/2005"37,16 "
31CHIVARI EDITStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 77534/2005"20,15 "
32MEER IOAN - PAULStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 78482/2005"20,15 "
33BUGARIU IOANStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 77546/2005"53,87 "
34DRAGAN GHEORGHE - IOANStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 78487/2005"39,33 "
35MUNTEANU SIMONA - ZAZAStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 78485/2005"41,89 "
36MIHALCEANU RODICAStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 78479/200521.89
37MANGRA AURELIAStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 78477/200528.45
38S.C NORMED S. R.LStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 78898/2005"37,11"
39S.C DENTISIM S.R.LStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 84040/200520.18
40FLAUNDRA DANIELA - kinetoterapeutStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 77531/2005"102,84 "
41S.C NEUROPSI S.R.LStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 86953/200532.39
42S.C HUMANAMED S.R.LStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 82490/2005"118,59"
43CRISAN PETRUStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 78488/2005"57,98 "
44LENGHELMED GYN SRLStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 83531/2005"43,96 "
45FILDAN EMILIAStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 77539/200532.16
46PARLEA DAN - GABRIELStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 83375/2005"57,98 "
47S.C CELSUS S.R.LStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 202208/2004"54,42 "
48S.C STEFIDENT S.R.LStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 151/200425.96
49S.C ZUMZAREL S.R.LStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 122297/200525.83
50LIEB OLGA - MINY DENTStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 119588/200538.23
51LUP ELENA - ELENA DENTStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 119572/200529.16
52CZIEGER IRENE - DIANA DENTStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 119570/200529.16
53PETRUT GHEORGHE - LAB. DENT.Str. Tudor Vladimirescu nr. 8 119587/2005"29,16"
54S.C. ALFA MEDICA S.R.L.Str. Tudor Vladimirescu nr. 8 55107/200827.38mp
55S.C. CABINET MEDICAL GALOŞ S.R.L.Str. Tudor Vladimirescu nr. 8 55108/200823.50 mp
56S.C PRODCOM CODRUTA S.R.LStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 201193/200380.34
57BOGDAN DESPINAStr.Tudor Vladimirescu nr.877528/2005"20,15 "
58TARCE ADRIANAStr.Tudor Vladimirescu nr.8135365/200520.55 mp
59S.C. FRĂŢILĂ S.R.L.Str.Tudor Vladimirescu nr.8110876/200515.94 mp
60S.C. GHESAM MED S.R.L.Str.Tudor Vladimirescu nr.8169/200427.85 mp
61NEGREAN ROMULUS GAVRILStr.Tudor Vladimirescu nr.8116/200315
62OROS CAMELIA FLORICAStr.Tudor Vladimirescu nr.8114/200315
63BODOG ALIN DANUTStr.Tudor Vladimirescu nr.8119/2003"42,75 "
64CONTA CRISTIAN DORINStr.Tudor Vladimirescu nr.8115/200315
65BUT ADRIANA CORNELIA Str.Tudor Vladimirescu nr.8117/200315
66STEGEREAN LUCIA AURORAStr. Tudor Vladimirescu nr. 8 1548/200731.97
67UITZ GYONGYIStr. Horea nr.1677552/2005"53,65 "
68MATIUTA POMPILIAStr. Horea nr.1677559/2005"53,65 "
69TAGUREANU LILIANAStr. Horea nr.1677555/2005"51,42 "
70HOBLE PETRUStr. Horea nr.1677566/2005"60,22 "
71CHEREGI ROMULUSStr. Horea nr.1677562/2005"60,22 "
72DAMIAN ENIKOStr. Horea nr.1677570/2005"69,52 "
73PANTOR EMILIAStr. Horea nr.1677569/2005"69,52 "
74SANDU GEORGETAStr. Horea nr.1677557/2005"55,46 "
75S.C SESAM S.R.LStr. Horea nr.16104366/2005"55,46 "
76BODEA MARIANAStr. Nicolae Jiga nr. 6178471/200544.68
77SARCA EUGENIAStr. Nicolae Jiga nr. 6178469/200537.68
78SZAKACS ENIKOStr. Nicolae Jiga nr. 6178473/200537.68
79MARTI AURELIAStr. Nicolae Jiga nr. 6178465/200542.64
80BAN FLOAREStr. Nicolae Jiga nr. 6178467/200542.64
81PERET OLIMPIAStr. Nicolae Jiga nr. 6178474/200544.68
82DUMITRESCU MIRCEA Str. Nicolae Jiga nr. 6178468/200543.72
83TOBOSARU DORINAP- ta Devei nr. 1- 674988/2005"57,67 "
84ROSU RODICA - DORINAP- ta Devei nr. 1- 674986/2005"37,287"
85MURESAN IULIUSP- ta Devei nr. 1- 674984/2005"38,59 "
86BITA GRIGOREP- ta Devei nr. 1- 674985/2005"38,45 "
87VASS ETELCAP- ta Devei nr. 1- 674998/2005"54,03 "
88SZEKELI MOISESIU RODICAP- ta Devei nr. 1- 674989/2005"36,93 "
89NEGULESCU VOICHITAP- ta Devei nr. 1- 674990/2005"37,96 "
90ARDELEAN FLORINP- ta Devei nr. 1- 674992/2005"56,89 "
91PET CORINAP- ta Devei nr. 1- 674993/2005"37,29 "
92SCHMAK MARIAP- ta Devei nr. 1- 674996/2005"87,97 "
93CSEH GABRIELAP- ta Devei nr. 1- 674997/2005"25,55 "
94TARCE AURELP- ta Devei nr. 1- 674981/2005"54,37 "
95ARDENT ELITAP- ta Devei nr. 1- 6111171/2005"103,22 "
96CSATI GAVRILAP- ta Devei nr. 1- 674994/2005"29,26 "
97GYENES KRISTOFI TIBORStr. Matei Corvin nr.5977517/2005"53,25 "
98KOVENDI TUNDEStr. Matei Corvin nr.5977520/200560.92
99SALINSCHI IONStr. Matei Corvin nr.5977524/200538.58
100TRIFA LENUTAStr. Cerbului nr. 277504/200564.84
101CERACEANU MARIANStr. Cerbului nr. 277508/2005"67,28"
102DOMJAN OLGAStr. Cerbului nr. 277511/200564.84
103COZMAN GEORGETA - VIORICAStr. George Enescu nr. 1482495/200546.83
104FOISOR LETEA DANA FLORENTINAStr. George Enescu nr. 14136294/200546.83
105LEPADATU NICUSORStr. George Enescu nr. 14136294/200533.15
106SC DENTAMIR SRLStr. Rovine nr.1710308/2007"81,17 "
107PETRUT NOEMIStr. Clujului nr. 5078460/2005"47,97 "
108BALOG RITAStr. Clujului nr.5078458/2005"47,97 "
109KOVACS ERZSEBETStr. Traian Moşoiu nr. 1652876/2008"19,10 "
110POPA ANA DORINAStr. Traian Moşoiu nr. 1652878/2008"21,73 "
111CIORDAŞ MIHAIELA GABRIELAStr. Traian Moşoiu nr. 1652877/2008"19,10 "
112CORNEA ANCAStr. Primarie nr.78200400/1999"87,72"
113TERBEA SANDAStr. Primarie nr.78200402/1999"76,10"
114MOLDOVAN VIOLETAStr. Primarie nr.78200403/1999"76,10"
96 -Cabinete medicale sunt concesionate conform H.G nr.884/2004- pusa in aplicare din anul 2005
16 -Cabinete medicale -contracte de inchiriere