Hotărârea nr. 60/2008

privind acceptarea donaþiei d-lui Mustaþã Tudor ºi soþia Mustaþã Aurica, reprezentând suprafaþa de 23 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16140 înscris in C.F. 87230 Oradea, situat în Oradea str. Caiºilor nr. 14A, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind acceptarea donației d-lui Mustață Tudor și soția Mustață Aurica, reprezentând suprafața de 23 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16140 înscris in C.F. 87230 Oradea, situat în Oradea str. Caișilor nr. 14A, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 51369 / 29.01.2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 23 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16140 înscris in C.F. 87230 Oradea, situat în Oradea str. Caișilor nr. 14A , cu destinația de “drum public”.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu aprobat de Hotărârea Consiliului Local nr. 334/31.05.2007, se propune modernizarea str. Caișilor, prin realizarea unui profil de 12 m. lățime, 6,0 m. din ax pe partea beneficiarului, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să se cedeze domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 1381/02.11.2007, dl. Mustață Tudor și soția Mustață Aurica donează Municipiului Oradea suprafața de 23 mp., teren identificat cu nr. cadastral 16140, înscris in C.F. 87230 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, art.45 alin.3 și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația d-lui. Mustață Tudor și soția Mustață Aurica, reprezentând suprafața de 23 mp., teren identificat cu nr. Cadastral 16140, înscris in C.F. 87230 Oradea, situate in Oradea str. Caișilor nr. 14A .

Art.2. Se aproba trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Instituția Arhitectului Șef

  • •  Serviciul Patrimoniu

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • •  Dl. Mustață Tudor prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •  SC Compania de Apă Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 ianuarie 2008

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Nr.60.

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi "împotrivă”

Ionel Vila