Hotărârea nr. 6/2008

Privind darea în administrare cãtre Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea a unor imobile

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind darea în administrare către Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea a unor imobile

Analizând Raportul de Specialitate nr.50510 din data de 15.01.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea darea în administrare către Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea a unor imobile,

Având în vedeere Adresa înregistrată la Administrația Imobiliară Oradea sub nr.50185/08.01.2008, prin care Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea solicită darea în administrare a terenului și clădirilor în care iși desfășoară activitatea,

În conformitate cu Ordonanța guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, actualizată,

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c), lit.d); alin.5 lit.a), alin.6 lit.a) pct.3; art.45 alin.3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă darea în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Oradea a imobilelor, clădiri și terenuri prevăzute în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Darea în administrare va produce efecte juridice la data semnării contractului de administrare de către Administrația Imobiliară Oradea și Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea, contract prevăzut în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Proiectele în curs de elaborarare și lucrările în curs de execuție care sunt cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Imobiliare Oradea vor fi finalizate de către această instituție.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Administrația Imobiliară Oradea,

 • -  Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Silvia Suciu

Oradea, 15 ianuarie 2008

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Nr.6

Ionel Vila

Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Local nr.6/2008

SITUAȚIA

9

privind datele de identificare a imobilelor (construcții și terenuri)

Nr. crt.

Denumirea imobilelor (construcții și terenuri)

Descrierea activităților din imobile

Valoarea de inventar - lei-

1

2

3

4

A

Spital Clinic de Pneumoftiziologie, str. Izvorului, nr.57 Suprafață teren = 1,73 ha cu următoarele construcții:

Asistență medicala și spitalizare pneumologie ftiziologie

1 a b

Pavilion I: Clădire spital P+2E

Corp nou clădire (bloc alimentar)

SCa = 1320 mp SDa = 3633 mp

SCb = 249,50 mp SDb = 975,80 mp

-//-

251.931,26

2

Pavilion II - centrală telefon P+1E Sc = 77 mp Sd = 144 mp

Este deservit de personal administrativ, tehnic

60,72

3

Pavilion III - laborator P+1E Sc = 77 mp, Sd = 144 mp

Analiză de laborator

17,78

4

Pavilion IV - Cronici Sc = 223,50 mp Sd = 447 mp

Spitalizarea bolnavilor cronici

27.058,00

5

Pavilion V - poartă veche S+ P Sc = 34 mp, Sd = 34 mp

3,27

6

Pavilion VI - spălătorie, administrativ P + 1E Sc = 174 mp Sd = 348 mp

12.785,12

7

Pavilion VII - atelier întreținere, Garaj - P

Sc = 105 mp, Sd = 105 mp

Personalul de întreținere

6.891,80

8

Pavilion VIII - centrală termică + incinerator - regim înălțime P

Sc = 193,50 mp, SD = 193,50 mp

19.850,17

9

Pavilion IX - punct termic P

Deservire utilități spital Contorizare agent termic

10.845.110,76

10

Pavilion X- magazie lemne Sc = Sd = 98 mp

Depozitare lemne

2,39

11

Pavilion XI - depozit alimente Sc = Sd = 98 mp

Depozitare alimente

0,10

12

Pavilion XII - seră

Sc = Sd = 107 mp

Nefuncțional

0,10

Anexa nr.2 la Hotararea Consiliului Local nr. 6/2008

CONSILIUL LOCAL ORADEA

ADMINISTRAȚIA IMOBILIARĂ ORADEA

NR. _____ DIN _________/2008


SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

NR. _____ DIN _________/2008


CONTRACT DE ADMINISTRARE

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

9

Municipiul Oradea prin Administratia Imobiliara Oradea cu sediul in Oradea, P-ta Unirii, nr.1, cod fiscal 21982927, reprezentata prin Mihai Groza - primarul Municipiului Oradea, Boloș Marcel - directorul executiv al Administrației Imobiliare Oradea si Marioara Rosan- șef Serviciu Juridic la Administrația Imobiliară Oradea, in calitate de proprietar

și

Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea cu sediul in Oradea, str.Izvorului, nr.57, cod fiscal ____________________, reprezentata prin manager Foncea Gh. Dacian, in calitate de administrator

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1 Avand in vedere prevederile art. 1 din OG nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local, Municipiul Oradea prin Administratia Imobiliara Oradea da in administrarea Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea imobilele (clădiri și terenuri) identificate conform anexei nr.1 la prezentul contract.

III. DESTINATIA BUNURILOR DATE IN ADMINISTRARE

 • 3.1 Bunurile prevazute la punctul 2.1 sunt date in administrare in vederea realizarii actului medical.

IV. DURATA CONTRACTULUI

 • 4.1 Prezentul contract se incheie pentru o perioada nedeterminata incepand cu data semnarii prezentului acestuia de către ambele părți.

 • V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 5.1. Drepturile și obligațiile proprietarului

 • a) de a preda administratorului bunurile prevazute la punctul 2.1,

 • b) de a verifica periodic daca administratorul foloseste bunul potrivit destinatiei sale si nu-l deterioreaza;

 • c) de a aviza, in cel mult 10 zile de la data primirii, proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli, trimise de administrator;

 • d) de a aviza, in termen de 5 zile de la data primirii, statele de functii pentru unitatile sanitare publice.

 • 5.2. Administratorul are urmatoarele drepturi:

 • a) de a primi in administrare bunurile prevazute la punctul 2.1

 • b) de a folosi bunurile primite in administrare in vederea realizarii actului medical.

 • 5.3. Administratorul are urmatoarele obligatii

 • a) de a folosi bunurile primite in administrare potrivit destinației acestora-desfășurarea actului medical;

 • b) de a conserva și utiliza bunurile primite in administrare asemeni unui bun proprietar;

 • c) de a suporta din bugetul propriu cheltuielile ocazionate de remedierea deteriorărilor produse din culpa sa la bunurile primite in administrare;

 • d) de a permite proprietarului verificarea periodica a bunului primit in administrare;

 • e) de a nu schimba destinația bunurilor primate în administrare fără hotărârea Consiliului Local Oradea;

 • f) de a transmite spre avizare proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli, conform legii;

 • d) de a transmite spre avizare statele de functii pentru unitatile sanitare publice, conform legii.

 • e) să solicite aprobarea Consiliului Local Oradea pentru executarea unor lucrări de reparații sau investiții la bunurile administrate;

 • f) să elaboreze situatiile financiare trimestriale si anuale, potrivit reglementarilor legale in vigoare, pe care le inainteaza spre avizare primarului si directiei de sanatate publica, in vederea centralizarii;

 • g) de a elabora si aplica masuri de utilizare eficienta a bazei materiale si a fondurilor in vederea cresterii calitatii actului medical.

VI. INCETAREA CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE

 • 6.1 Prezentul contract inceteaza sa mai produca efecte juridice in urmatoarele situatii:

 • a) bunurile ce formeaza obiectul prezentului contract inceteaza sa mai existe;

 • b) administratorul schimba destinatia bunurilor primite in administrare, cu avizul Ministerului Sănătății, fără aprobarea Consiliului Local Oradea.

 • c) administratorul nu executa obligatiile stabilite in sarcina sa prin prezentul contract.

 • 6.2 Prezentul contract inceteaza in cazul in care proprietarul intelege sa revoce dreptul de administrare in temeiul prevederilor al.3 art. 12 din Legea 213/1998, in urma neexecutarii obligatiilor asumate de administrator.

VII. FORȚA MAJORĂ

9

 • 7.1 Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/și de executarea în mod necorespunzător total sau/și parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

 • 7.2 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți în termen de 3 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 • 7.3 Dacă în termen de 3 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

 • 8.1 Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

 • 8.2 Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

IX. LITIGII

 • 9.1 Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

 • 9.2 În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

X. DISPOZIȚII FINALE

9

10.1 Prezentul contract a fost incheiat in 2 exemplare , asigurandu-se cate unul pentru fiecare parte contractanta

PROPRIETAR

Municipiul Oradea prin

Administrația Imobiliară Oradea

9

Primar

Groza Mihai


ADMINISTRATOR

Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea


Manager

Foncea Gh. Dacian


ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA

DIRECTOR EXECUTIV

Bolos Marcel Ioan

SEF SERVICIU JURIDIC Rosan Marioara