Hotărârea nr. 596/2008

privind aprobarea pretului de achizitie rezultat in urma negocierii pentru terenul situat in Oradea, str. Zalaului nr. 11, in suprafata de 1.500 mp, identificat cu nr. topo 3310/23 inscris in Cf 13135 Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea pretului de achizitie rezultat în urma negocierii pentru terenul situat în

Oradea, str. Zalaului nr. 11, în suprafața de 1.500 mp, identificat cu nr. topo 3310/23 înscris în Cf 13135 Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.63.203 din 28 iulie 2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea pretului de achizitie rezultat în urma negocierii pentru terenul situat în Oradea, str. Zalaului nr. 11, avand nr. topo 3310/23 înscris în CF 13135 Oradea, teren ocupat de constructii în care își desfășoară activitatea Gradinita nr. 25, unitate de invatamant preuniversitar de stat aflata în gestionarea Administrației Imobiliare Oradea,

Tinand cont de pozitia 5 din anexa Hotararii Guvernului nr. 614 din 11 iunie 2008 privind repartizarea unor sume din transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului pentru anul 2008, pentru finantarea achizitionarii de la proprietari a unor imobile ce au fost retrocedate, în scopul desfășurării activității instructiv-educative a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, prin care s-a aprobat fonduri pentru achizitionarea de la proprietari a unor imobile ce au fost retrocedate, în scopul desfășurării activității instructiv-educative a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, si

În temeiul art. 36 alin.2 lit.b și lit.d, alin.4 lit.a, alin.6 lit.a pct.1, art.45 alin.2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o tă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă prețul de achiziție în suma de 275.000 euro pentru intreaga suprafata (respectiv 183,33 euro/mp) rezultat în urma negocierii terenului situat în Oradea, str. Zalăului nr. 11, în suprafața de 1500 mp, identificat cu nr. topo 3310/23 înscris în CF 13135 Oradea, în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 63.186 din 25.07.2008.

Art.2 Se aprobă suportarea din bugetul Munciipiului Oradea a diferentei dintre suma alocata prin HG nr. 614/2008 si suma negociata, respectiv suma de 63.500 lei.

Art.3 Se aprobă rectificarea Bugetului Local al Municipiului Oradea cu suma de 63,50 mii lei astfel:

VENITURI: 30.02.05 - Venituri din concesiuni si inchirieri                            +63,50 MII

LEI

CHELTUIELI: Cap. 65.02.03.01 Învățământ preșcolar

Art. 71.01.30 Alte active fixe                                          +63,50 MII

LEI

Art.4 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliara Oradea.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliara Oradea

  • - Serviciul Achizitii - Valorificari Active

  • - Direcția Economică

  • - d-na Pantis Irina

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 iulie 2008


CONTRASEMNEAZĂ


Nr.596.


SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu „unanimitate” de voturi „pentru”

Ionel Vila