Hotărârea nr. 595/2008

privind aprobarea pretului de achizitie rezultat in urma negocierii pentru terenul situat in Oradea, str. Delfinului nr. 1-3, in suprafata de 3.063 mp, identificat cu nr. topo 7600/1 inscris in CF 1196 Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea prețului de achiziție rezultat în urma negocierii pentru terenul situat în

Oradea, str. Delfinului nr. 1-3, în suprafață de 3.063 mp, identificat cu nr. topo 7600/1 înscris în CF 1196 Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.63.204 din 28 iulie 2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea pretului de achizitie rezultat în urma negocierii pentru terenul situat în Oradea, str. Delfinului nr. 1-3, avand nr. topo 7600/1 înscris în CF 1196 Oradea, teren ocupat de constructii în care își desfășoară activitatea Gradinita nr. 51, unitate de invatamant preuniversitar de stat aflata în gestionarea Administrației Imobiliare Oradea,

Tinand cont de pozitia 7 din anexa Hotararii Guvernului nr. 614 din 11 iunie 2008 privind repartizarea unor sume din transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului pentru anul 2008, pentru finantarea achizitionarii de la proprietari a unor imobile ce au fost retrocedate, în scopul desfasurarii activității instructiv-educative a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, prin care s-a aprobat fonduri pentru achizitionarea de la proprietari a unor imobile ce au fost retrocedate, în scopul desfasurarii activitatii instructiv-educative a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, si

În temeiul art. 36 alin.2 lit.b și lit.d, alin.4 lit.a, alin.6 lit.a pct.1, art.45 alin.2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o tă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă prețul de achiziție în suma de 260.355 euro pentru intreaga suprafata (respectiv 85 euro/mp) rezultat în urma negocierii terenului situat în Oradea, str. Delfinului nr. 1-3, în suprafață de 3.063 mp, identificat cu nr. topo 7600/1 înscris în CF 1196 Oradea, în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 63.187 din 25.07.2008.

Art.2 Se aprobă suportarea din bugetul Munciipiului Oradea a diferentei dintre suma alocata prin HG nr. 614/2008 si suma negociata, respectiv suma de 9.313,50 lei.

Art.3 Se aprobă rectificarea Bugetului Local al Municipiului Oradea cu suma de 9,35 mii lei astfel:

VENITURI: 30.02.05 - Venituri din concesiuni si inchirieri                             +9,35 MII

LEI

CHELTUIELI: Cap. 65.02.03.01 Învățământ preșcolar

Art. 71.01.30 Alte active fixe                                          +9,35 MII

LEI

Art.4 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliara Oradea.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliara Oradea

  • - Serviciul Achizitii - Valorificari Active

  • - Direcția Economică

  • - Parohia Ortodoxa Velenta II.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 iulie 2008

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Nr.595.

Hotărârea a fost adoptată cu „unanimitate” de voturi „pentru”

Ionel Vila