Hotărârea nr. 591/2008

Privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Oradea in Adunarea Generala a Asociatilor la Clubul Sportiv F.C. Bihor Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Asociaților la Clubul Sportiv F.C. Bihor Oradea

Anlalizând Raportul de specialitate nr.166.054 din 28 iulie 2008 întocmit de către Direcția Juridică - Biroul Elaborare și Monitorizare Acte Consiliu Local, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Asociaților la Clubul Sportiv F.C. Bihor Oradea,

Ținând seama de dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.234 din 31 martie 2005 prin care s-a numit reprezentanții Consiliului local al municipiului Oradea în Adunarea Generală a Asociaților a Clubului Sportiv Fotbal Club Bihor Oradea,

Văzând dispozițiile Ordonanței Guvernului 26/2000 cu privire la asociații și fundații, Ținând seama de prevederile Legii 69/2000 a educației fizice și sportului;

În baza art. 36 alin. 2 lit. a), lit. d), alin.3 lit. b), alin.6 lit. a pct.5 și ale art. 4 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Pe data prezentei hotărâri se revocă din calitatea de reprezentanți ai asociatului -Consiliul local al municipiului Oradea - în Adunarea Generală a Asociaților de la Clubul Sportiv Fotbal Club Bihor Oradea, după cum urmează:

  • -  mandatului dlui Matei Mircea,

  • -  mandatului dlui Rusu Nicolae,

  • -  mandatul dlui Delorean Ion lulius.

Art.2. Se numesc ca reprezentanți ai asociatului - Consiliul local al municipiului Oradea -în Adunarea Generală a Asociaților de la Clubul Sportiv Fotbal Club Bihor Oradea pentru un mandat de 4 ani, după cum urmează:

dl. Delorean Ion Iulius,

dl. Sala Ioan,

dl. Birta Florin Alin

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează președintele Comitetului Director de la Clubul Sportiv Fotbal Club Bihor Oradea

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Clubul Sportiv F.C. Bihor Oradea,

  • -  Reprezentanții Consiliului local al municipiului Oradea din Adunarea Generală.

Oradea, 31 iulie 2008

Nr.591.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Ionel Vila