Hotărârea nr. 59/2008

privind acceptarea donaþiei S.C. EMANTENS S.R.L., reprezentatã prin dl. Chiriac Silviu Cornel Virgil ºi dl. Lele Adrian Ovidiu în calitate de administratori reprezentând suprafaþa de 85 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16940 înscris in C.F. 88151 Or

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acceptarea donației S.C. EMANTENS S.R.L., reprezentată prin dl. Chiriac Silviu Cornel Virgil și dl. Lele Adrian Ovidiu în calitate de administratori reprezentând suprafața de 85 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16940 înscris in C.F. 88151 Oradea, situat în Oradea str. Pădurii nr. 8 , cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 51384 / 29.01.2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 85 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16940, înscris in C.F. 88151 Oradea, situat în Oradea str. Pădurii nr. 8, cu destinația de “drum public”.

Prin Avizul C.M.U.A.T. nr. 1492/04.12.2007 se propune lărgirea străzii Pădurii la un profil de 12 m. lățime, 6 m. din ax pe partea beneficiarului, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii, să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 1366/20.12.2007, dl. Chiriac Silviu Cornel Virgil și dl. Lele Adrian Ovidiu în calitate de administratori, în reprezentarea S.C. EMANTENS S.R.L., donează Municipiului Oradea suprafața de 85 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16940, înscris in C.F. 88151 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), lit.d); alin.5 lit.c), alin.6 lit.a) pct.13; art.45 alin.3) și art.121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația S.C. EMANTENS S.R.L. reprezentată prin dl. Chiriac Silviu Cornel Virgil și dl. Lele Adrian Ovidiu în calitate de administratori, reprezentând suprafața de 85 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16940, înscris in C.F. 88151 Oradea, situat in Oradea, str. Pădurii nr. 8.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • • Administrația Imobiliară Oradea

  • • Instituția Arhitectului Șef

  • • Serviciul Patrimoniu

  • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • • S.C. EMANTENS S.R.L. prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • • SC Compania de Apa Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ


Oradea, 31 ianuarie 2008

Nr.59.

SECRETAR,


Hotărârea a fost adoptată cu: 24 de voturi „pentru”, 1 vot „abțineri”, 0 voturi "împotrivă”

Ionel Vila