Hotărârea nr. 589/2008

privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.245/27.03.2008 si aprobarea numarului maxim de autorizatii taxi care pot fi atribuite in municipiul Oradea, pe o perioada de 5 ani

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.245/27.03.2008 și aprobarea numărului maxim de autorizații taxi care pot fi atribuite în municipiul Oradea, pe o perioada de 5 ani

Analizând raportul de specialitate nr.159.152 din data de 17 iulie 2008 întocmit de către Direcția tehnică, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.245/27.03.2008 si aprobarea numărului maxim de autorizații taxi care pot fi atribuite în municipiul Oradea, pe o perioada de 5 ani,

Având în vedere:

  • -  adresa Instituției Prefectului - Județul Bihor, înregistrată la Primăria municipiului Oradea sub nr.143.862 din 23.04.2008, prin care ni se solicita reanalizarea Hotărârii Consiliului Oradea nr.245 din 27.03.2008 privind aprobarea numărului maxim de autorizații taxi care pot fi atribuite în municipiul Oradea si modificarea acesteia;

  • -  prevederile Legii nr.68/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.153/2007 privind modificarea Legii nr.265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere prin care “ Numărul maxim de autorizații taxi stabilit a se atribui în conformitate cu prevederile alin. (2) și/sau (3) va fi de maximum 4 la 1.000 de locuitori ai localității de autorizare”;

  • -  numărul de locuitori ai municipiului Oradea, conform adresei nr.163.047 din 14.07.2008 a Direcției Județene de Statistica Bihor, este de 205.327 locuitori

In temeiul art. 36 alin (2) lit.b), d), alin.(4) lit.c), alin(6) lit.a), pct.19 și art. 45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

Consiliul local al municipiului Oradea H O T Ă R E Ș T E

Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al municipiul Oradea nr.245 din 27.03.2008 privind aprobarea numărului maxim de autorizații care pot fi atribuite în municipiul Oradea;

Art.2. Se aprobă numărul maxim de 821 autorizații taxi care pot fi atribuite în municipiul Oradea, pe o perioada de 5 ani, stabilit în baza Legii nr.68/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.153/2007 privind modificarea Legii nr.265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere;

Art.3. Se abrogă art. 10 din Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de transport în regim de taxi si în regim de închiriere, aprobat prin H.C.L. nr.585/2003 cu modificările H.C.L. nr.748/2004 si H.C.L. nr. 23/2005, precum si a prevederilor care contravin legislației în vigoare.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • • Direcția Tehnică,

  • • Asociația Națională a Patronatului Operatorilor de Transport în regim de Taxi - Filiala Bihor, prin grija Direcției Tehnice,

  • • Asociația Camera Județeană a Taximetriștilor - Filiala Bihor, prin grija Direcției Tehnice,

  • • Se publică în publică locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 iulie 2008


CONTRASEMNEAZĂ

Nr.589.

Hotărârea a fost aprobată cu 20 de voturi „pentru” și 6 voturi „Abținere”

SECRETAR

Ionel Vila