Hotărârea nr. 588/2008

privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului in suprafata de 561 mp constituit din nr. topo 486/4 inscris C.F. 7759 Seleus si vanzarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 561 mp pentru realizarea obiectivului –cladir

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului în suprafață de 561 mp constituit din nr. topo 486/4 înscris C.F. 7759 Seleuș și vânzarea prin licitație publică deschisă a suprafeței de 561 mp pentru realizarea obiectivului -clădire magazin, accese carosabile, parcări

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.166.589 din 30 iulie 2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Patrimoniu propune Consiliului Local aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului în suprafață de 561 mp constituit din nr. topo 486/4 înscris C.F. 7759 Seleuș și vânzarea prin licitație publică deschisă a suprafeței de 561 mp pentru realizarea obiectivului -clădire magazin, accese carosabile, parcări.

Suprafata de teren propusă pentru vânzare se constituie din nr. topo 486/4 înscris în CF 7759 Seleuș.

Terenul luat în studiu este situat în Oradea, str. Nufărului, în spatele Pieței agroalimentare.

Destinația terenului propus pentru vânzare este de clădire magazin, accese carosabile, parcări , în baza documentației de urbanism aprobate.

În baza art.36 alin.(1) din Legea Fondului Funciar nr.18/1991-republicată

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 actualizată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5), lit. „b” , art. 45 alin.(3) și art. 123 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

HOTĂRĂSTE

Art.1. Se aprobă trecerea terenului cu nr. topo 486/4 înscris în CF 7759 Oradea in proprietatea privată a municipiului .

Art.2 Se a

probă Planul de amplasament si de

limitare a corpului de proprietate astfel:

Nr.topo din care se constituie nr.cadastral

Nr. CF

Suprafata de teren înscrisă în CF

-mp.-

Suprafata ce se dezlipeste din nr.topo.si se constituie în nr.cadastral

-mp-

Suprafața ce ramâne inscrisa în CF initial cu situația neschimbată, după constituirea nr. cadastral

-mp-

486/4

7759 Seleuș

7744

561

7183

Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini pentru organizarea licitației publice deschise pentru vânzarea terenului identificat conform art. 2. în suprafață de 561 mp, cu destinația - clădire magazin, accese carosabile, parcări, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă vânzarea prin licitație publică deschisă a terenului identificat conform art. 2. în suprafață de 561 mp, cu destinația - clădire magazin, accese carosabile, parcări in condițiile obținerii P.U.D.-ului precum și acordurilor / avizelor solicitate prin documentația de urbanism, prevăzute de lege.

Art.5. Se aprobă prețul de pornire a licitației de 105,60 Euro/ mp fără T.V.A.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Patrimoniu

Serviciul Licitații Valorificare Active

Instituția Prefectului - Județul Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 iulie 2008                                               CONTRASEMNEAZĂ

Nr.588.

Hotărârea a fost aprobată cu 24 de voturi „pentru” un vot „Abținere” și un vot „Contra”

SECRETAR

Ionel Vila

Anexă La Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.588 din 31 iulie 2008

C A I E T D E S A R C I N I

privind vânzarea prin licitație publică deschisă a suprafeței de 561 mp, teren constituit din nr. topo 486/4 înscris C.F. 7759 Seleuș, situat în Oradea, str. Nufărului în vederea realizării obiectivului -clădire magazin, accese carosabile, parcări

1. OBIECTUL VÂNZĂRII

 • 1.1. Se supune licitației publice deschise în vederea vânzării suprafața de 561 mp. teren identificat cu nr. topo 486/4 înscris C.F. 7759 Seleuș, situat în Oradea str. Nufărului, în spatele Pieței agroalimentare.

 • 1.2. Condițiile de calificare ale ofertanților și elementele tehnice privind investițiile vor fi stabilite și detailate de Administratia Imobiliara Oradea prin Instrucțiunile de organizare și desfășurare a licitației publice deschise organizată pentru vânzarea terenului identificat conform punctului 1,1 din prezentul Caiet de sarcini.

 • 1.3. Terenul aparține domeniului privat al municipiului Oradea.

 • 1.4. Pe terenul ce urmează a fi vândut, cumpărătorul va realiza obiectivul - clădire magazin, accese carosabile, parcări, pe care acesta îl va exploata pe riscul și răspunderea sa.

 • 1.5. Realizarea obiectivului se va face în conformitate cu prevederile documentației de urbanism, pe cheltuiala cumpărătorului.

2. ELEMENTE DE PREȚ

J

 • 2.1. (1) Prețul de pornire al licitației pentru vânzarea terenului situat în Oradea, menționat la pct.1.1, stabilit prin Hotărârea Consiliului Local nr.588 din 31.07.2008, este 105,60 Euro/mp.

 • (2) Prețul final de vânzare urmează a fi stabilit în urma licitației publice deschise.

 • (3) TVA nu este inclusă în preț și se calculează ca și cotă procentuală conform prevederilor legale în vigoare, la data facturării.

 • 2.2. Plata prețului terenului adjudecat se va face în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice de la data semnării contractului de vânzare - cumpărare.

 • 2.3. Neplata prețului în termenul și în condițiile stabilite duce la anularea licitației respectiv la rezilierea unilaterală a contractului prin denunțare și fără intervenția instanței de judecată și pierderea garanției de participare la licitatie.

3. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

J

 • 3.1. Investiția se va realiza în conformitate cu proiectul întocmit și aprobat prin autorizația de construire ce va fi eliberată conform legii, precum și cu prevederile Planului Urbanistic de Detaliu întocmit și aprobat prin hotărâre a Consiliului Local.

 • 3.2. Termenul de obținere a autorizației de construcție si incepere a lucrărilor de construcție este de cel mult un an de la data obținerii contractului de vânzare-cumpărare, sub sancțiunea rezoluțiunii contractului de vânzare-cumpărare si predarea terenului liber de sarcini.

 • 3.3. Termenul de finalizare a lucrărilor de construcție este cel prevăzut în Autorizația de construcție.

 • 3.4. Cumpărătorul va obține toate avizele si acordurile necesare desfășurării activității.

4. DREPTURILE PĂRȚILOR

J

Drepturile Vânzătorului

 • 4.1. Vânzătorul va solicita constituirea unei garanții de participare la licitație.

 • 4.2. În cazul adjudecării licitației, pentru ofertantul desemnat castigator, garanția de participare la licitație se constituie în garanție de bună execuție a contractului. Garanția de bună execuție a contractului reprezintă o măsură asiguratorie pentru încadrarea în termenele prevăzute în prezentul caiet de sarcini și contractul de vânzare-cumpărare. Această garanție se va restitui, după caz, în momentul îndeplinirii de către cumpărător a tuturor obligațiilor asumate prin contractul de vânzare-cumpărare.

 • 4.3. Condițiile menținerii, restituirii sau pierderii garanției de participare la licitație se vor stabili prin instrucțiunile de participare la licitație și prin contractul de vânzare-cumpărare.

 • 4.4. Vânzătorul are dreptul să rezilieze unilateral contractul în cazul în care cumpărătorul nu respectă clauzele contractuale, cu suportarea de către cumpărător a consecințelor prevăzute în caietul de sarcini și contractul de vânzare cumpărare.

Drepturile cumpărătorului

 • 4.5. Cumpărătorul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, terenul care face obiectul contractului de vânzare -cumpărare.

 • 4.6. Cumpărătorul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunului care face obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de părți.

 • 4.7. Cumpărătorul intră în deplină proprietate asupra terenului și a construcției realizată conform Autorizației de Construcție eliberată de Primăria municipiului Oradea .

5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

i                                      !

Obligațiile cumpărătorului

 • 5.1. Cumpărătorul are obligația să semneze contractul de vânzare -cumpărare în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data adjudecării terenului. În caz contrar, vânzătorul va organiza o nouă licitație.

 • 5.2. Cumpărătorul are obligația de a achita prețul terenului stabilit prin contractul de vânzare -cumpărare și la termenul menționat prin contract.

 • 5.3. Cumpărătorul are obligația să obțină toate avizele solicitate conform legislației în vigoare, pentru realizara unei construcții pe teren.

 • 5.4. Cumpărătorul își asuma riscul existenței pe teren a unor rețele edilitare și va suporta pe cheltuială proprie toate lucrările de deviere a rețelelor edilitare care afectează terenul.

 • 5.5. Cumpărătorul are obligația de a realiza construcția în conformitate cu prevederile P.U.D.-ului și a Autorizației de construcție.

Obligațiile Vânzătorului

 • 5.6. Vânzătorul are obligația să nu îl tulbure pe cumpărător în exercițiul drepturilor rezultate din contract.

 • 5.7. Toate taxele ocazionate de autentificarea contractului de vânzare - cumpărare la notar vor fi suportate de către cumpărător.

6. CONTROLUL

 • 6.1. Dreptul de control asupra terenului vândut din domeniul privat al Municipiul Oradea revine vânzătorului și organelor financiare.

7. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

J

 • 7.1. Eventualele solicitări de modificare a clauzelor contractului de vânzare - cumpărare se vor soluționa pe cale amiabilă și se vor notifica prin acte adiționale la contract.

 • 7.2. La rezilierea contractului, în condițiile art. 2.3. din Caietul de sarcini, municipiul Oradea devine proprietar asupra terenului fără ca, cumpărătorul să poată emite vreo pretenție sub formă bănească sau sub orice altă formă de la vânzător în legătură cu plățile efectuate anterior de către acesta.

 • 7.3. Litigiile de orice fel care decurg din executarea contractului de vânzare - cumpărare se vor soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi transmis spre soluționare instanței judecătorești de drept comun.

8. DISPOZITII FINALE

 • 8.1. În caz de renunțare, după adjudecarea licitației, cumpărătorul pierde garanția de participare la licitație.

 • 8.2. Drepturile și îndatoririle părților stabilite prin contract sunt imperative.

 • 8.3. Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din contractul de vânzare - cumpărare.

Oradea, 31 iulie 2008