Hotărârea nr. 587/2008

privind aprobarea trecerii imobilului ”bloc de locuinte” situat in Oradea, str. Stefan cel Mare nr. 13, din domeniul public al municipiului Oradea, in domeniul public al statului roman.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind aprobarea trecerii imobilului ”bloc de locuințe” situat în Oradea, str. Ștefan cel Mare nr. 13, din domeniul public al municipiului Oradea, în domeniul public al statului român.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.63.202 din 28 iulie 2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local aprobarea trecerii imobilului ” bloc de locuințe” situat în Oradea, str. Ștefan cel Mare nr. 13, din domeniul public al municipiului Oradea, în domeniul public al statului român,

Prin Nota nr. 20/83337/GB din data de 24.06.2008, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor a adus în atenția Guvernului necesitatea modificării regimului juridic al locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în vederea creării cadrului legal pentru vânzarea acestora către titularii contractelor de închiriere.

În baza solicitării Guvernului nr. 20/83337/G.B., înregistrată la Administrația Imobiliară Oradea cu nr. 62519 din 14.07.2008

Având în vedere prevederile alin (2) al art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulteriaoare

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

HOTĂRĂSTE

Art.1. Se aprobă trecerea imobilului ”bloc de locuințe” situat în Oradea, str. Ștefan cel Mare, nr. 13, înscris în CFndf 11.172 cu nr. cadastral 1696 din proprietatea publică a municipiului Oradea, în proprietatea publică a statului român.

Art.2. Terenul în suprafață de 2040 mp aferent blocului de locuinte rămâne în proprietatea privată a municipiului Oradea si în administrarea consiliului local, pentru a putea fi atribuite beneficiarior de locuințe în condițiile prevăzute de lege, odată cu vânzarea-cumpărarea locuințelor.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Administrația Imobiliară Oradea

- Serviciul Patrimoniu

  • - Biroul Documente de proprietate

  • - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor

  • - Secretariatul General al Guvernului

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius


Oradea, 31 iulie 2008

Nr.587.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Ionel Vila