Hotărârea nr. 584/2008

Privind imputernicirea Primarului municipiului Oradea pentru a semna, in numele municipiului Oradea, Actul Constitutiv modificat si completat al SC Compania de Apa Oradea SA.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind împuternicirea Primarului municipiului Oradea pentru a semna, în numele municipiului Oradea, Actul Constitutiv modificat și completat al SC Compania de Apă Oradea SA.

Analizând raportul de specialitate nr.166.464 din data de 29 iulie 2008 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea împuternicirea Primarului municipiului Oradea pentru a semna, în numele municipiului Oradea, Actul Constitutiv modificat și completat al SC Compania de Apă Oradea SA.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 301/24.04.2008 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Actul Constitutiv al SC Compania de Apă Oradea SA, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 482/22.05.2008 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea 530/14.07.2008 privind modificarea și completarea Actului Adițional s-a aprobat transformarea SC Compania de Apă Oradea SA în operator regional de apă, prin modificarea structurii acționariatului, în sensul acceptării ca acționari a unităților administrativ teritoriale care s-au asociat in APAREGIO.

Pentru înregistrarea acestor modificări la Oficiul Registrului Comerțului este necesar a împuternici primarul pentru a semna, din partea Municipiului Oradea ca și acționar al operatorului regional, Actul Constitutiv modificat și completat.

În baza art.36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.c și art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

Consiliul local al municipiului Oradea H O T Ă R E Ș T E

Art.1. Se împuternicește Primarul Municipiului Oradea, dl. Ilie Bolojan, pentru a semna, în numele Municipiului Oradea, Actul Constitutiv modificat și completat al SC Compania de Apă Oradea SA, precum și toate actele și documentele pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Primarul municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • - SC Compania de Apă Oradea SA,

  • -  Primarul municipiului Oradea, dl. Ilie Bolojan.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 31 iulie 2008

Nr.584.

Ionel Vila