Hotărârea nr. 583/2008

privind aprobarea unor masuri in legatura cu sistemul de sanatate publica in municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea unor masuri în legătură cu sistemul de sănătate publica în municipiul Oradea

Analizând raportul de specialitate nr.165.991 din data de 28 iulie 2008 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea unor măsuri în legătură cu sistemul de sănătate publică în municipiul Oradea,

Ordonanța Guvernului nr. 70/2002, actualizată, privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local prevede la articolul 1, alin.1 următoarele: „Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile sanitare publice de interes județean sau local, denumite în continuare unități sanitare publice, sunt parte integrantă a domeniului public al județelor, comunelor, orașelor si municipiilor și se dau în administrarea unităților sanitare publice prin hotărâre a consiliului județean, Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, după caz, în condițiile legii.”

Ținând cont de prevederile Legii nr. 95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată,

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin.2 lit.c, d, alin.5 lit.a, alin.6 lit.a, pct.3 si ale art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R E Ș T E

Art.1. Se aprobă următoarele măsuri în legătură cu sistemul de sănătate publică în municipiul Oradea:

  • 1. Darea în administrarea Spitalului Clinic de Neurologie si Psihiatrie si a Spitalului Clinic de Obstretică si Ginecologie a terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea. Proiectele de contracte de administrare care se vor încheia între Municipiul Oradea și unitățile sanitare publice de interes local, cu identificarea exactă a imobilelor date în administrare vor fi supuse aprobării Consiliului local Oradea.

  • 2. Acordarea avizului de principiu pentru înființarea Spitalului Clinic Municipal Oradea, prin unificarea unităților sanitare publice de interes local din Municipiul Oradea: Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”, Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie, Spitalul Clinic de Neurologie și Psihiatrie, Spitalul de Pneumoftiziologie și Secțiile de Boli infecțioase de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și conducerile unităților sanitare.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Spitalului Clinic de Neurologie si Psihiatrie,

  • -  Spitalului Clinic de Obstretică si Ginecologie,

  • -  Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”,

  • -  Spitalul de Pneumoftiziologie și

  • -  Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Delorean Ion Iulius


Oradea, 31 iulie 2008

Nr.583.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Hotărârea a fost aprobată cu 20 de voturi „pentru” si 6 voturi „contra”

Ionel Vila