Hotărârea nr. 581/2008

Privind aprobarea modificarii listei cu obiectivele de investitii la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea modificării listei cu obiectivele de investiții la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2008

Analizând raportul de specialitate nr.160.203 din data de 25 iulie 2008 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea modificării listei cu obiectivele de investiții la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2008,

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 186/11.03.2008 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 la SC Electrocentrale Oradea SA s-a aprobat Lista cu obiectivele de investiții pentru anul 2008 la SC Electrocentrale Oradea SA.

Prin adresa nr. 6512/24.07.2008, SC Electrocentrale Oradea SA cere redistribuirea fondurilor de investiții pe anul 2008 ca urmare a includerii pe lista obiectivelor de investiții pe 2008 a lucrării „Reabilitare magistrala nr.1 de termoficare din Municipiul Oradea pe B-dul Dacia între str. Podului și str. Transilvaniei”.

În temeiul art. 36 alin.2 lit.a), alin.3 lit.c) și art.45 alin.2 lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

Consiliul local al municipiului Oradea H O T Ă R E Ș T E

Art.1. Se aprobă modificarea listei cu obiectivele de investiții la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2008, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Electrocentrale Oradea SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - SC Electrocentrale Oradea SA,

  • -  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 iulie 2008

Nr.581.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Denumirea obiectivului

Finanțare aprobată prin HCL 186/2008 și HCL 522/2008

Finanțare propusă

Total

Surse proprii

Alte surse

Total

Surse proprii

Alte surse

Diferente

Total general, din care

0

A.Lucrări în continuare - din care

1.     Reabilitarea     sistem

secundar    de    distribuție

energie termică in Municipiul Oradea - PT 610, 612, 112, 308, 109

3.000

3.000

3.000

3.000

2. Reabilitarea magistralei nr.1 de termoficare din Municipiul Oradea pe B-dul Dacia între str.     Podului     si     str.

Transilvaniei

1.000

1.000

+1.000

B.Lucrări noi - , din care

-

1.Refacerea siguranței în exploatare a depozitului de zgură și cenușa Santăul Mic în urma expertizei din 2004

1.520

1.520

1.445

1.445

-75

2.Modernizarea arzătoare -Lor la cazanul nr.1 prin montarea de arzătoare cu NO redus

1.550

1.550

1.525

1.525

-25

3.Racord bloc M15 pe str. Magheru

100

100

-

50

50

-

-50

4. Extindere rețea primară de termoficare, realizarea unei stații de repompare în zona PT 216

600

600

-600

C. Alte cheltuieli    de

investiții, din care

9   r

1.Dotări independente -analizor de gaze pentru monitorizarea emisiilor de la costul de fum nr. 1

400

400

300

300

-100

2.Realizarea rețelelor de termoficare necesare pentru ansamblul        rezidențial

Cartierul Primăverii

150

150

-150