Hotărârea nr. 580/2008

privind aprobarea scutirii la plata a impozitului pe cladiri, in suma de 131.208,82 lei, datorat bugetului local de catre S.C. PORTO PETROL SRL Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea scutirii la plata a impozitului pe clădiri, în sumă de 131.208,82 lei, datorat bugetului local de către S.C. PORTO PETROL SRL Oradea

Analizând raportul de specialitate nr.161.405 din data de 18 iulie 2008 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri, în sumă de 131.208,82 lei, datorat bugetului local de către S.C. PORTO PETROL SRL Oradea,

S.C. PORTO PETROL SRL, are sediul social în Timisoara, str. Caras, nr. 8 , ap. 2/A si punct de lucru in Oradea, str. Ion Vidu nr. 26, este reprezentata legal de către d-nul Tincau Tibor, în calitate de director coordonator si are C.U.I. nr. 10321660.

In vederea scutirii la plata a impozitului pe clădiri, societatea anexează la cerere, următoarele acte justificative:

 • a) - certificat constatator nr. 11.200/18.06.2008, in original, emis de O.R.C. Timis care atesta faptul ca firma nu este in faliment, reorganizare judiciara, lichidare a activității,

 • b) - certificat de cazier fiscal nr. 792/03.07.2008, in original, eliberat de Direcția Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, care atesta ca firma nu are fapte înscrise in cazierul fiscal,

 • c) - certificat de atestare fiscala nr. WF 2008 - 000978/17.06.2008,in original, pentru persoanele juridice privind impozitele si taxele locale, eliberat de Direcția Fiscala Timișoara, din care rezulta ca firma nu are impozite si taxe restante la bugetul local,

 • d) - certificat de atestare fiscala nr. 4047/25.06.2008, in original, eliberat de Direcția Economica a Primăriei Municipiului Oradea, care atesta ca firma nu are datorii la bugetul local Oradea,

 • e) - autorizația de construire nr. 1453/31.01.2006, in copie,

 • f) - autorizația de construire nr. 594/31.01.2008, in copie,

 • g) - extras de carte funciara nr. 86626/25.09.2007, pentru terenul in suprafața de 1.548 mp., pe care se realizează investiția,

 • h) - proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 328/28.05.2008, in copie,

 • i) - nota contabila, in original,

 • j) - balanța analitica de verificare la 30.06.2008, in original.

In baza procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, societatea înregistrează in evidenta contabila a firmei, investiția realizata, la valoarea de înregistrare de 14.058.088 lei, cu data de 01.06.2008.

Conform declarației de impunere a blocului de locuințe de pe str. Lăpușului nr. 5, scara A, impozitul datorat pe anul 2008, începând cu luna iunie este de 131.208,82 lei, așa cum rezulta si din extrasul de rol din data de 16.07.2008, anexat.

Blocul de locuințe are un număr de 119 apartamente cu 1 - 4 camere, cu suprafețe construite diferite si preturi diferențiate in funcție de suprafața construita a fiecărui apartament.

Fată de cele prezentate mai sus si având în vedere dispozițiile legale în vigoare privind acordarea înlesnirilor la plata a impozitelor si taxelor locale, respectiv, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si H.C.L. Oradea nr. 845/31.10.2007, privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor si taxelor locale pentru persoane juridice care realizează investiții de natura locuințelor, ( Capitolul II art.6,punctul c ).

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit. b) alin.(4) lit.a) și lit.c) și ale art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

Consiliul local al municipiului Oradea

H O T Ă R E Ș T E

Art.1. Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri, de natura locuințelor, în suma de 131.208,82 lei, datorat bugetului local pe anul 2008, de către S.C. PORTO PETROL SRL Oradea, pana la vânzarea lor, dar nu mai mult de 3 ani de la recepția investiției, pentru imobilul situat în Oradea, str.Lăpușului nr.5, lama 1(spate), scara A

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția Economică,

 • - S.C. PORTO PETROL SRL Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius Oradea, 31 iulie 2008

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr.580.