Hotărârea nr. 575/2008

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si numarului de personal ale ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile incepand cu data de 1 SEPTEMBRIE 2008

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

privind aprobarea organigramei, a statului de funcții si numărului de personal ale

ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile începând cu data de 1 SEPTEMBRIE 2008

Analizând raportul de specialitate nr. 221990 / 09.07.2008 întocmit de Administrația Sociala Comunitara Oradea, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea organigramei, a statului de funcții si numărului de personal ale instituției, valabile începând cu data de 01.09.2008;

Ținând cont de următoarele prevederi legale:

  • - Legea nr. 188/1999 - Statutul funcționarilor publici, republicată,

  • - Ordonanța nr. 9/2008 pentru modificarea Ordonanței nr.6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale funcționarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale funcționarilor publici, precum si creșterile salariale care se acorda funcționarilor publici in anul 2007, aprobata cu modificări prin Legea nr. 232/2007, si pentru acordarea unor creșteri salariale pentru funcționarii publici in anul 2008;

  • - Codul muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003, republicat;

  • - H.G.R. nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare;

  • - Ordonanța nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000

In baza art.36 alin.(2) lit. a), alin (3) lit. b) si art. 45 alin. 1) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t a r a s t e :

Art.1. Se aprobă organigrama Administrației Sociale Comunitare Oradea, valabila începând cu data de 1 SEPTEMBRIE 2008, conform anexei nr. 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă organigrama Administrației Sociale Comunitare Oradea - CENTRUL DE INGRIJIRE DE ZI, valabilă începând cu data de 1 SEPTEMBRIE 2008, conform anexei nr. 2 - parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă organigrama Administrației Sociale Comunitare Oradea - CENTRUL DE ASISTENTA SOCIALA, valabila începând cu data de 1 SEPTEMBRIE 2008, conform anexei nr. 3 -parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă organigrama Administrației Sociale Comunitare Oradea - CRESA ORADEA, valabilă începând cu data de 1 SEPTEMBRIE 2008, conform anexei nr. 4 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă statul de funcții și numărul de personal ale Administrației Sociale Comunitare Oradea, valabile începând cu data de 1 SEPTEMBRIE 2008, conform anexei nr. 5 - parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.6. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunica cu:

  • -  Administrația Sociala Comunitara Oradea,

  • - CENTRUL DE ÎNGRIJIRE DE ZI,

  • - CENTRUL DE ASISTENTA SOCIALA,

  • - CRESA ORADEA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 iulie 2008


CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 575.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

SECRETAR

Vila Ionel

ORGANIGRAMA A.S.C.O la data de 1 SEPTEMBRIE 2008ANEXA nr. 1
CONSILIUL LOCAL
PRIMAR
VICEPRIMAR
Director Executiv
Director Executiv AdjunctDIrector Executiv Adjunct
Seviciul SocialCentrul de Informare pentru CetateniServ. Oper. Financiare si Control Financiar Preventiv
12-3-5-512-3
Comp. Ajutor SocialComp. Resurse Umane - Asistenti Personali si IndemnizatiiComp. JuridicComp. Contabilitate Publica-Salarizare
-5-5-7-7-2-2-4-4
Comp. Asistenta SocialaAsistenti PersonaliComp. Coordonare-Monitorizare Servicii de Zi Comp. Buget
-2-2-2-2-2-2
Comp. Ajutoare pt Incalzirea LocuinteiCaminul pentru Persoane VarstniceComp. Program ACCES-ORComp. Achizitii Publice
-5-5121720-145-1-1
Biroul Prevenire Marginalizare Sociala si Integrare sociala"Serv. Protectia Familiei,a Copilului şi Persoane Handicap""Centrul Temporar ""CUORE""""Comp. Gestionare Servicii,Prestatii Sociale "
14-51--1-415-3-3
Centrul Social Urgenta pentru P.F.A.Comp. Alocatii si IndemnizatiiCentrul de Ingrijire de ZiServ. Administrativ - Aprovizionare
3-3-5-52115181179
Comp. Protectia Familiei si CopiluluiCentrul de Asistenta SocialaComp. Evidenta Patrimoniului si Obiecte de Inventar
-3-3221418-3-3
Comp. Persoane cu HandicapCresa Oradea"Comp. Protectia Muncii - P.S.I., Arhiva"
ConducereExecutieDeservireTotal-5-511166996-11
24113117254
din care:din care:din care:"Comp. Programe, Parteneriate Sociale"
f.p.=7f.p.=62f.p.=69
-4-4
Comp. Centre Multifunctionale
-6-6

ANEXA nr. 2
" ORGANIGRAMA ""CENTRUL DE INGRIJIRE DE ZI"" la data de 1 SEPTEMBRIE 2008"
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA
DIRECTOR 1
CONTABIL SEF 1
COMPARTIMENT CONTABILITATE
COMP. CONSILIERE PSIHOLOGICA SI ASISTENTA SOCIALA
-11
-2-2
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
COMP.EDUCATIE SCOLARA
-1-1
-8-8
COMP. DESERVIRE INTRETINERE
--5
CONDUCERE EXECUTIEDESERVIRETOTAL
211518

ANEXA nr. 3
" ORGANIGRAMA ""CENTRUL de ASISTENTA SOCIALA"" la data de 1 SEPTEMBRIE 2008"
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA
DIRECTOR 1
COMPARTIMENT ADMINISTRATIVCONTABIL SEF 1
-011
COMPARTIMENT CONTABILITATE
COMPARTIMENT DESERVIRE
-22
--1313
CONDUCERE EXECUTIEDESERVIRETOTAL
221418

ANEXA nr. 4
ORGANIGRAMA CRESA ORADEA la data de 1 SEPTEMBRIE 2008
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA
DIRECTOR 1
CRESA NR.5COMPARTIMENT RESURSE UMANECONTABIL SEF 1
1-34-2-2
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
CRESA NR.6COMP.SERV. SOCIO-EDUCATIONALE
-213
1-45-6-6
COMPARTIMENT APROVIZIONARE
CRESA NR.7CRESA NR. 1
-1-1
1-671-910
COMP. DESERVIRE INTRETINERE
CRESA NR.8CRESA NR.2
--33
1-34141419
CRESA NR.9CRESA NR.3
1-910111113
CRESA NR.4
CONDUCERE EXECUTIEDESERVIRETOTAL
1-6711166996