Hotărârea nr. 574/2008

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Oradea, incepand cu data de 01.08.2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Oradea, începând cu data de 01.08.2008

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 165.958 din 28 iulie 2008, prin care se propune

Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului oradea, începând cu data de 01.08.2008,

Având în vedere:

  • •   prevederile art.99 alin.1 lit.b și art.100 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, (r.2);

  • •   prevederile art. 58 și 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii (actualizat);

  • •   prevederile H.G. nr.775/1998, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale și în serviciile publice din subordinea acestora, actualizata;

  • •   prevederile O.G. nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale

funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acorda funcționarilor publici in anul 2007, actualizată prin ORDONANȚA nr. 9 din 30 ianuarie 2008;                        ’

  • •   prevederile O.G. nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale;

  • •   prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, actualizată.

În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.a, alin.(3) lit.b si art.(45) alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă organigrama, statul de funcții și numărul de personal pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Oradea, conform anexelor nr.1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică cu începere de la 01.08.2008.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Resurse Umane.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Biroul Resurse Umane,

Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 iulie 2008

Nr. 574.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Vila Ionel

MUNICIPIUL ORADEA ANEXA 1
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUIVALABIL LA 01.08.2008
Legendă: Personal contractualDemnitari3
Aparat propriu
TC
35636320
din care funcţii publice
PRIMAR28934255
SECRETARVICEPRIMARVICEPRIMAR
DIRECŢIADIRECŢIAECONOMICĂDIRECŢIA ARHITECT ŞEFDIRECŢIA DEZVOLTAREDIRECŢIA
JURIDICĂTEHNICĂ"DURABILĂ, FINANŢĂRI "INFORMATICĂ
1111EXTERNE11
DIR EX.ADJ.DIR EXEC ADJ.DIR EXEC ADJ.DIR EXEC ADJ.DIR EXEC ADJDIR EXEC ADJ.
111111
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOSSERVICIUL ADMINSTR.PUBLICĂ LOCALĂSERV MONITOR CHELT ADMINISTRATIVE"SERV BUGET, SALARIZARE"SERVICIUL CONTAB PUBLICĂ SIŢ FINANCIARESERV INSPECŢIE FISCALASERV ÎNCASĂRI - COMPENSĂRISERV IMPUNERE PERS FIZICESERV IMPUNERE PERS JURIDICESERVICIUL EXECUTARE SILITĂ SERV URMĂRIRE EXECUŢIE LUCRĂRISERVICIUL INSPECŢIISERV AUTORIZĂRI-AUTORIZAŢII CONSTRSERV DEZVOLTARE INFRASTRUCTURASERV ASISTENŢĂ TEHNICĂ PROGRAMESERV ADMINIST INFRAST IT BAZE DE DATE SERV REL CU PUBLICUL(GHIŞEU UNIC)
55588811117161119116292
11111111111111319
111
BIROU ELABORARE ŞI MONIT ACTE CLBIROUL EVID.PATR. DELEGĂRI GESTIUNE BIROU UTILITĂŢI PUBLICE ŞI ENERGETIC "BIR AVIZĂRI PLAN URB,CMUAT,ACORD UNIC""BIROU TURISM, CULTURA, REGEN URBANĂ" BIROUL RESURSE UMANE
565545
111111
COMPARTIMENT FOND FUNCIARCOMP AUTORITATE TUTELARĂCOMP ASISTENŢĂ JURIDICĂCOMP LICITAŢII AVIZ. ŞI MONIT.CONTR.COMP ÎNDR CONTR ASOC DE PROPRIETARICOMPARTIMENT AGRICOL COMP DESERVIRECOMP INSPECŢIE FISCALĂ PERS FIZICE"COMP CONTESTAŢII, FALIMENTE"COMP GESTIONARE DATE - ARHIVĂCOMP PLANIFICARE INVESTIŢIICOMP ACHIZIŢII PUBLICECOMP U.L.M. ŞI TRANSP PUBLIC LOCALCOMP PROT MEDIULUI - SPAŢII VERZICOMP.GESTIUNE DATECOMP. L.I.S.COMP PLANIF ŞI STRAT URBANĂCOMP FINALIZĂRI ÎN CONSTRUCŢIICOMP DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCŢIICOMP AUTORIZĂRI PUBLICITATECOMP GESTIONARE DATE"COMP PPP, DAT PUBLICĂ, RATING DE MUN"COMP PROGRAMARE GEST APLIC INFORMBIROUL DE PRESACOMP AUDIT PUBLIC INTERN COMP RELAŢII INTERNAŢIONALECOMP PROT CIVILĂ PSI ŞI PROT SEC SM CABINETUL PRIMARULUI
44344531341246424269232734215
2
Direcţia JuridicăDirecţia EconomicăDirecţia TehnicăArhitect ŞefDirecţia Dezvoltare Durabilă Direcţia Informatică
TCETCETCETCETCETCETCE
4454939134121225966465346442214171823231633231
din care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publice
445493997128559664653404367251823231623221
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2ANEXA 3
STAT DE FUNCŢII
şi număr de personal al aparatului de specialitate al Primarului
la data de 01.08.2008
"Funcţii publice – Legea 188/1999, republicată şi actualizată; O.G.nr.6/2007, actualizată"
Nr. crt.Funcţia publicăClasaGrad profesionalTreaptă de salarizareNumăr posturidin care:
ConducereExecuţie
1Secretar municipiu11
2Consilier I superior1892762
3Consilier I superior21212
4Consilier I superior333
5ArhitectIsuperior111
6ConsilierI principal12626
7ConsilierI principal233
8ConsilierI principal377
9ConsilierI asistent11414
10ConsilierI asistent21212
11ConsilierI asistent31616
12Consilier Idebutant1717
13Consilier juridic I superior1752
14Consilier juridicI principal111
15Consilier juridicI asistent188
16Consilier juridicI asistent233
17Consilier juridicI asistent366
18AuditorI superior111
19Auditor I asistent111
20Auditor I asistent322
21Referent de specialitate II superior11212
22Referent de specialitate II superior211
23Referent de specialitate II superior322
24Referent de specialitate IIasistent211
25Conductor arhitectIIsuperior111
26ReferentIII superior13131
27ReferentIII superior211
28ReferentIII superior333
29ReferentIII principal122
30ReferentIII principal211
31ReferentIII asistent144
Total funcţii publice 28934255
Nr. crt.Funcţia publică de conducereNumăr posturi
1Secretarul municipiului1
2Arhitect şef1
3Director executiv5
4Director executiv adjunct6
5Şef serviciu16
6Şef birou5
Total funcţii publice de conducere34
"Oradea, 31 iulie 2008"
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 3
STAT DE FUNCŢII
şi număr de personal al aparatului de specialitate al Primarului
la data de 01.08.2008
" Funcţii cu contract individual de muncă - Legea nr.154/1998, actualizată; O.G.nr.10/2008"
Nr.crt.FuncţiaStudiiTreaptaNr.posturiConducereExecuţie
1 Consilier (şef serviciu)SIA11
2 Consilier (şef birou)SIA11
3 Consilier SIA1111
4 Consilier SI33
5 Arhitect SI11
6 ArhitectSDeb11
7 Inspector de specialitateSII33
8 Inspector de specialitateSIII1111
9 Inspector MIA11
10 MagazinerI11
11" Ingrijitor, portar"I2222
12 ArhivarI33
13 CurierI11
14 Şofer33
15 MuncitorI11
16 MuncitorII11
17 MuncitorIII11
18 MuncitorV11
Total funcţii cu contract individual de muncă67265
"Oradea, 31 iulie 2008"