Hotărârea nr. 572/2008

Privind aprobarea Strategiei Energetice a municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Strategiei Energetice a municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr. 188 din 09.07.2008, prin care SC Electrocentrale SA Oradea propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Strategiei energetice a municipiului Oradea,

Având in vedere Legea 325/ 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. b), d), alin.(4) lit.e), alin.6 lit.a pct. 14 și ale art.45 alin.(2) lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Strategia energetica a municipiului Oradea, soluția 1 - Alimentarea consumatorilor cu energie termică în sistem centralizat prioritar din S.C. Electrocentrale Oradea și prin alți producători existenți pe piață în funcție de necesități, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică si SC Electrocentrale SA Oradea.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  SC Electrocentrale SA Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 14 iulie 2008

Nr.572.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila