Hotărârea nr. 57/2008

privind acceptarea donaþiei d-lui Vereº Cãlin Petru ºi soþia Veres Liliana, d-lui. Ile Radu Gabriel ºi a d-lui. Demian Ioan Cornel ºi soþia Demian Mariana Neli, reprezentând suprafaþa de 1.112 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16521 inscris în C.F.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acceptarea donației d-lui Vereș Călin Petru și soția Veres Liliana, d-lui. Ile Radu Gabriel și a d-lui. Demian Ioan Cornel și soția Demian Mariana Neli, reprezentând suprafața de 1.112 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16521 inscris în C.F. 87743 Oradea, situat în Oradea zona str. Apateului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 503061/ 21.01.008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 1.112 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16521 înscris în C.F. 87743 Oradea, situat în Oradea zona str. Apateului, cu destinația de “drum public”,

Prin Avizul C.M.U.A.T. nr. 198/16.02.2007, se propune creerea unui drum de acces la parcelele nou create, cu un profil de 11 m. lățime, urmând ca terenul rezervat modernizării și extinderii rețelei stradale să se cedeze domeniului public,

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 6356 / 21.12.2007, dl. Vereș Călin Petru și soția Veres Liliana, dl. Ile Radu Gabriel și dl. Demian Ioan Cornel și soția Demian Mariana Neli, donează Municipiului Oradea suprafața de 1.112 mp., teren identificat cu nr. cadastral 16521, înscris în C.F. 87743 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.5 lit.,,a”, alin.6 lit.,,a” pct.13, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Vereș Călin Petru și soția Veres Liliana, d-lui. Ile Radu Gabriel și a d-lui. Demian Ioan Cornel și soția Demian Mariana Neli, reprezentând suprafața de 1.112 mp., teren identificat cu nr. cadastral 16521, înscris în C.F. 87743 Oradea, situat în Oradea zona str. Apateului.

Art.2. Se aproba trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Instituția Arhitectului Șef

  • •  Serviciul Patrimoniu

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • •  Dl. Vereș Călin Petru prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •  SC Compania de Apa Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Oradea, 31 ianuarie 2008

Nr.57.

Ionel Vila