Hotărârea nr. 568/2008

privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 279/2008 privind acordarea unor burse de excelenta si a premiilor de excelenta pentru elevii si studentii din invatamantul preuniversitar si universitar din municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 279/2008 privind acordarea unor burse de excelenta și a premiilor de excelenta pentru elevii și studenții din învățământul preuniversitar și universitar din municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 221464/03.07.08, respectiv nr. 61790/04.07.08 prin care Administrația Sociala Comunitara Oradea și Administrația Imobiliara Oradea, propune Consiliului Local al municipiului Oradea revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 279/2008 privind acordarea unor burse de excelenta și a premiilor de excelenta pentru elevii și studenții din învățământul preuniversitar și universitar din municipiul Oradea,

Având in vedere necesitatea echilibrării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea, se impune o redimensionare a cheltuielilor sociale;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36, alin.2, lit.(b) și (d); alin. 4, lit. (a), alin.6 lit(a), pct.1, 16 și art. 45 alin.2, lit. (a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 279/2008 privind acordarea unor burse de excelenta și a premiilor de excelenta pentru elevii și studenții din învățământul preuniversitar și universitar din municipiul Oradea.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Sociala Comunitara Oradea și Administrația Imobiliara Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •           Administrația Sociala Comunitara Oradea

  • •           Administrația Imobiliara Oradea

  • •           Universitatea din Oradea

  • •          Universitatea Emanuel

  • •           Universitatea Agora

  • •           Universitatea Partium

  • •            se publica in presa locala

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 14 iulie 2008

Nr.568.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru” 4 voturi „împotrivă” și 2 voturi „abținere”

Ionel Vila