Hotărârea nr. 567/2008

privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Oradea in comisiile de evaluare pentru concesionarea bunurilor apartinand domeniului public sau privat al Statului Roman sau al Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Oradea în comisiile de evaluare pentru concesionarea bunurilor aparținând domeniului public sau privat al Statului Român sau al Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.61934 din 07.07.2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Oradea în comisiile de evaluare pentru concesionarea bunurilor aparținând domeniului public sau privat al Statului Român sau al Municipiului Oradea, organizata de către Administrația Imobiliara Oradea - Serviciul Achiziții - Valorificări Active,

Ținând cont de prevederile art. 15 litera “d” și ale art. 16 din Normele de aplicare a Ordonanței de Urgenta a Guvernului României nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica,

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. “c”, alin. 5 lit. “a” și “b” și art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se desemnează patru reprezentanți ai Consiliului Local al municipiului Oradea in calitate de membri în comisiile de evaluare pentru concesionarea, de către Administrația Imobiliară Oradea, a bunurilor aparținând domeniului public sau privat a Statului Român sau a Municipiului Oradea, după cum urmează:

  • 1.  Manea Mihai

  • 2. Hossu Bogdan

  • 3.  Luca Dorel

  • 4.  Huszar Istvan Eric

Art.2 Se desemnează patru reprezentanți ai Consiliului Local al municipiului Oradea in calitate de membri supleanți în comisiile de evaluare pentru concesionarea, de către Administrația Imobiliară Oradea, a bunurilor aparținând domeniului public sau privat a Statului Român sau a Municipiului Oradea, după cum urmează:

  • 1.  Cupșa Ioan

  • 2.  Mercea Pavel

  • 3.  Petruț Vasile

  • 4.  Fleisz Ioan Tiberiu

Art.3 In cadrul procedurilor de concesiune organizate de Administrația Imobiliară Oradea vor participa membrii titulari desemnați potrivit art.1, iar în situația în care din motive obiective un membru titular nu poate participa acesta va fi înlocuit de un membru supleant dintre cei desemnați potrivit art.2 din prezenta hotărâre.

Art.4 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliara Oradea.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Administrația Imobiliara Oradea

  • -  Membrii și membrii supleanți, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 14 iulie 2008 Nr.567.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”