Hotărârea nr. 566/2008

privind constituirea comisiei de negociere a preturilor de achizitie a terenurilor ocupate de constructii in care isi desfasoara activitatea unitati de invatamant preuniversitar de stat aflate in gestionarea Administratiei Imobiliare Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind constituirea comisiei de negociere a preturilor de achiziție a terenurilor ocupate de construcții în care își desfășoară activitatea unități de învățământ preuniversitar de stat aflate in gestionarea Administrației Imobiliare Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr. 62013 din 08.07.2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune constituirea comisiei de negociere a preturilor de achiziție a terenurilor ocupate de construcții în care își desfășoară activitatea unități de învățământ preuniversitar de stat aflate in gestionarea Administrației Imobiliare Oradea,

Având în vedere anexa Hotărârii Guvernului nr. 614 din 11 iunie 2008 privind repartizarea unor sume din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute in bugetul Ministerului Educației, Cercetării si Tineretului pentru anul 2008, pentru finanțarea achiziționării de la proprietari a unor imobile ce au fost retrocedate, in scopul desfășurării activității instructiv-educative a unităților de învățământ preuniversitar de stat

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. b, art.45 alin.1, art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se constituie comisia de negociere a preturilor de achiziție a terenului situat in Oradea, str. Delfinului nr.3/A, in suprafața de 3.063 mp identificat cu nr. topo 7900/1 înscris in CF 1196 Oradea, a terenului situat in Oradea, str. Zalăului nr.11, in suprafața de 1500 mp, identificat cu nr. topo 3310/23 înscris in CF 13135 Oradea și a terenului situat in Oradea, str. Aluminei nr. 88, in suprafața de 455 mp, identificat cu nr. topo 4793/27 înscris in CF 13940 Oradea, în următoarea componență:

  • 1. Biro Rozalia - viceprimar al municipiului Oradea - președinte comisie

  • 2. Coste Mariana Adelina consilier local - membru

  • 3. Dan Octavian consilier local - membru

  • 4. Mercea Pavel consilier local - membru

  • 5. Sarkozi Zoltan consilier local - membru

  • 6. Boloș Marcel - dir. executiv la Administrația Imobiliară Oradea - membru

  • 7. Trifan Valentin - dir. executiv adjunct la Administrația Imobiliara Oradea - membru

Art.2 Comisia numită la art.1 din prezenta hotărâre este mandatată să deruleze negocieri cu proprietarii terenurilor, în vederea achiziționării acestora, în limita valorilor stabilite prin rapoartele de evaluare întocmite de către evaluatori atestați ANEVAR.

Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliara Oradea.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Administrația Imobiliara Oradea

  • •   Membrii comisiei, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 14 iulie 2008

Nr.566.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila