Hotărârea nr. 565/2008

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Oradea in comisiile pentru vanzarea prin licitatie deschisa si negociere directa a terenurilor proprietatea privata a Municipiului Oradea sau a altor vanzari de terenuri aprobate de Con

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Oradea în comisiile pentru vânzarea prin licitație deschisa și negociere directă a terenurilor proprietatea privata a Municipiului Oradea sau a altor vânzări de terenuri aprobate de Consiliul Local

Analizând Raportul de specialitate nr. 61933 din 07.07.2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Oradea în comisiile pentru vânzarea prin licitație deschisa și negociere directă a terenurilor proprietatea privata a Municipiului Oradea sau a altor vânzări de terenuri aprobate de Consiliul Local,

În vederea punerii în aplicare a Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001 privind aprobarea Regulamentului pentru vânzarea terenurilor din proprietatea privată a municipiului Oradea, modificata și completata prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Oradea nr.758/2005 și nr. 448/2007,

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. b și art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se desemnează patru consilieri, membrii ai Consiliului Local Oradea, în calitate de membri în comisiile de vânzare prin licitație deschisa și negociere directă a terenurilor proprietatea privata a Municipiului Oradea sau alte vânzări de terenuri aprobate de Consiliul Local Oradea, după cum urmează:

  • 1.  Pasztor Sandor - consilier,

  • 2.  Concheș Dorin - consilier

  • 3.  Dan Octavian - consilier,

  • 4.  Mureșan Ionel Ovidiu - consilier.

Art.2 Se desemnează patru consilieri, membrii ai Consiliului Local Oradea, in calitate de membri supleanți în comisiile de vânzare prin licitație deschisa și negociere directă a terenurilor proprietatea privata a Municipiului Oradea sau alte vânzări de terenuri aprobate de Consiliul Local Oradea, după cum urmează:

  • 1.  Szabo Jozsef - consilier,

  • 2.   Luca Dorel - consilier,

  • 3.  Cosma Romulus Pavel - consilier,

  • 4.  Mercea Pavel - consilier.

Art.3 In cadrul procedurilor de licitație deschisa sau negociere directa vor participa membrii titulari desemnați potrivit art.1, iar în situația în care din motive obiective un membru titular nu poate participa acesta va fi înlocuit de un membru supleant dintre cei desemnați potrivit art.2 din prezenta hotărâre.

Art.4 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliara Oradea.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Administrația Imobiliara Oradea

  • •   Membrii și membrii supleanți desemnați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 14 iulie 2008

Nr.565.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila