Hotărârea nr. 561/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare sala de nunti – restaurant si reglementare acces, strada Ciheiului nr. 55, nr.cad. 17470 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare sală de nunti - restaurant si reglementare acces, strada Ciheiului nr. 55, nr.cad. 17470 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 161542/08.07.08, prin care Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT și AU, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare sală de nunți - restaurant si reglementare acces, strada Ciheiului nr. 55, nr.cad. 17470 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarei SC Formentera SRL în baza certificatului de urbanism nr. 4327/17.12.2007 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei săli de nunți cu restaurant în intravilanului municipiului Oradea, în zona străzii Ciheiului și reglementarea acceselor în vederea construirii pe teren, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul care face obiectul prezentului PUD, este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de sud-est a localității, pe strada Ciheiului după intersecția cu drumul de centură, spre localitatea Cihei, delimitat spre nord și est de parcele proprietate privată, spre vest de strada Ciheiului, iar spre sud de un drum de exploatare identificat cu nr. topo 527.

Terenul în suprafață de 4076,0mp identificat cu nr. cad. 17470 înscris in CF nr.89434 - Oradea se află în proprietatea beneficiarei SC Formentera SRL.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona cu funcțiune comercială - C8, destinată funcțiunii comerciale și interzice realizarea de locuințe.

Accesul carosabil posibil în zonă este din str. Ciheiului și pe drumul public de acces (drumul de exploatare identificat cu nr. topo 527) , conform adeverinței nr. 1237/12.06.2008 eliberata de către OCPI - Bihor și a adeverinței nr. 152692/01.07.2008 a PMO - Comisia de Aplicare a Legii Fondului Funciar.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată,

În temeiul Legii nr. 350/2001, republicată, privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul,

În baza art.36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit.c) și art.45 alin. 2 lit. e din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare sală de nunți - restaurant si reglementare acces, strada Ciheiului nr. 55, nr.cad. 17470 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  construire sală de nunți cu restaurant, cu locuri de parcare aferente, in regim de înălțime propus P+M;

  • -  se vor amenaja minim 62 de locuri de parcare, aferente funcțiunii, în incintă;

  • -   accesul în incintă, la locurile de parcare, se va realiza din drumul public de acces (drumul de exploatare identificat cu nr. topo 527, conform adeverinței nr. 1237/12.06.2008 eliberată de către OCPI - Bihor și a adeverinței nr. 152692/01.07.2008 a PMO - Comisia de Aplicare a Legii Fondului Funciar) iar accesul pentru aprovizionare din str. Ciheiului, drumul de exploatare fiind reglementat la profil transversal de 12,0m ( carosabil 2 sensuri, rigole și trotuare) conform planșei 5/U -Circulația terenurilor si extrasul CF nr. 89435 - Oradea pentru nr. cad. 17471, proprietar municipiul Oradea - domeniu public;

  • -   regimul de aliniere față de stradă:

  • -   amplasarea construcției se va face retrasă la 4,0m de la frontul străzii Ciheiului, conform planșei 6/U-Reglementari;

  • -   retrageri laterale: 2,27m față de mejdia dreapta si respectiv minim 5,0m față de mejdia stânga;

  • -  POT max. = 35,0% si CUT= 0,50;

1. Asigurarea utilităților: alimentarea cu apă se va realiza prin branșament la rețeaua existentă din zona, canalizarea prin branșament la rețeaua existentă din zonă, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zonă, apa pluvială va fi colectată în rigole.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Arhitectului Șef,

  • -   Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, SC Formentera SRL , prin grija Instituției Arhitectului Șef

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 14 iulie 2008


CONTRASEMNEAZĂ

Nr.561.


SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Ionel Vila