Hotărârea nr. 56/2008

privind acceptarea donaþiei d-lui Laza Ionel - Vasile ºi soþia Laza Iuliana - Elena, reprezentând suprafaþa de 64 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15349 înscris în C.F. 86291 Oradea, situat în Oradea str. Atacului nr.3/A , cu destinaþia de “drum p

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acceptarea donației d-lui Laza Ionel - Vasile și soția Laza Iuliana - Elena, reprezentând suprafața de 64 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15349 înscris în C.F. 86291 Oradea, situat în Oradea str. Atacului nr.3/A , cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr50766 / 18.01.2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 64 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15349 înscris în C.F. 86291 Oradea, situat în Oradea str. Atacului nr.3/A, cu destinația de “drum public”.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu aprobat de Hotărârea Consiliului Local nr. 929/29.11.2007, se propune modernizarea str. Atacului, prin realizarea unui profil de 12 m. lățime, 6,0 m. din ax pe partea beneficiarului, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să fie cedate domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 1342/05.09.2007, dl. Laza Ionel - Vasile și soția Laza Iuliana - Elena donează Municipiului Oradea suprafața de 64 mp., teren identificat cu nr. cadastral 15349, înscris în C.F. 86291 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.5 lit. ,,a”, alin.6 lit.,,a” pct.13, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Laza Ionel - Vasile și soția Laza Iuliana - Elena, reprezentând suprafața de 64 mp., teren identificat cu nr. cadastral 15349, înscris în C.F. 86291 Oradea, situat în Oradea str. Atacului nr.3/A .

Art.2. Se aproba trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Serviciul Patrimoniu

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • •  Dl. Laza Ionel - Vasile prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •  SC Compania de Apa Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 ianuarie 2008                                             CONTRASEMNEAZĂ

Nr.56.                                                               SECRETAR,

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi "împotrivă”