Hotărârea nr. 556/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Locuinta P+M cu doua apartamente str. Apateului nr.99/A - nr. cad.16626 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Locuință P+M cu doua apartamente str. Apateului nr.99/A - nr. cad.16626 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 161136/07.07.08, prin care Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT și AU, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Locuință P+M cu doua apartamente str. Apateului nr.99/A- nr. cad.16626 - Oradea elaborat în baza certificatului de urbanism nr.905/11.02.2008 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei locuințe cu două apartamente, pe str. Apateului nr.99/A, , echiparea cu utilități edilitare, circulația juridică a terenurilor si rezolvarea circulației carosabile si pietonale.

Terenul în suprafață totală de 1142 mp, identificat cunr. cad. 16626 înscris in CF NDF nr.335 - Oradea în favoarea beneficiarului Pentie Teodor și soția Pentie Viorica.

Terenul studiat este situat in intravilanul localității, în partea de sud a municipiului, pe str. Apateului. Zona este reprezentată de funcțiunea de locuire, în vecinătate există case in general in regim de înălțime S+P+M.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează terenul in zona rezidentiala R2 destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate redusă și cu terenuri libere adiacente acestora.

În prezent pe terenul studiat există o magazie. Circulația în zonă se desfășoară pe strada Apateului.

Din punct de vedere al echipării edilitare, in zonaă există rețele de alimentare cu energie electrică, apă și canalizare.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată,

In temeiul Legii nr. 350/2001, republicată, privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul,

In baza art.36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit.c) și art.45 alin. 2 lit. e din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Locuință P+M cu două apartamente str. Apateului nr.99/A - nr. cad.16626 - Oradea, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -  regim de inălțime P+M;

 • - Regimul de aliniere față de stradă: amplasarea construcției se va face in limitele stabilite prin PUD, conform planșa 4/A-Reglementări:

 • -   Retragerea clădirii la min. 30,00 m de aliniamentul străzii Apateului

 • -   Retragere min. 1,00 m față de mejdia dreapta condiționat de obținerea acordului notarial al vecinilor pentru însorire;

 • -  gardul se va amplasa la 7,21 m din axul străzii Apateului;

 • -  POT propus = 11,10% si CUT propus = 0,22 se incadrează în limitele maxime de utilizare a terenului: POT max= 35% si CUT max.=0,5 conform PUG;

 • -  spațiu de parcare: minimum un loc/ apartament sau garaj inclus în clădire;

 • -   Se propune min. 10% din suprafața lotului să fie amenajat ca spațiu verde.

 • -   Nu se modifică profilul caracteristic al străzii Apateului de servire a parcelei.

 • -   Echiparea tehnico - edilitară a obiectivului propus se va realiza prin racordarea la rețelele existente in zonă: alimentarea cu apă, canalizare și alimentare cu energie electrică.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -        Instituția Arhitectului Șef,

 • -       Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Pentie Teodor și soția Pentie Viorica.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 14 iulie 2008

Nr.556.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila