Hotărârea nr. 553/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare corp cladire de birouri P+1, garaj si cabina portar, str. Dambovitei nr. 29, nr. cad. 10335 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare corp clădire de birouri P+1, garaj și cabina portar, str. Dambovitei nr. 29, nr. cad. 10335 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 161114/07.07.08, prin care Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT și AU, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare corp cladire de birouri P+1, garaj și cabina portar, str. Dambovitei nr. 29, nr. cad. 10335 - Oradea, la solicitarea beneficiarei SC Popenergia SRL reprezentata prin d-l. Pop Dumitru, în vederea stabilirii conditiilor de amplasare și executare a unui imobil de birouri în regim de inaltime P+1 cu garaj și cabina poarta pentru acces în incinta pe str. Dambovitei nr. 29, Oradea .

Zona luata în studiu este situata în intravilanul municipiului Oradea, în partea estica a orasului, din strada Calea Clujului pe strada Dambovitei la nr. 29.

Terenul luat în studiu s-a identificat cu nr. cadastral 10335 în suprafata de S = 1346,0mp inscris în C.F. NDF nr. 9548 - Oradea, aflat în proprietatea beneficiarei SC Popenergia SRL, ca teren intravilan.

Regulamentul Zonarii Functionala a municipiului Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situeaza amplasamentul în zona de folosinta I1- zona destinata industriei usoare fara poluare.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată,

In temeiul Legii nr. 350/2001, republicată, privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul,

In baza art.36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit.c) și art.45 alin. 2 lit. e din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare corp cladire de birouri P+1, garaj și cabina portar, str. Dambovitei nr. 29, nr. cad. 10335 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei și regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate, parte integranta din prezenta hotarare:

 • -  un imobil de birouri, cu regim de inaltime P+1;

 • -  constructia se va amplasa retrasa la minim 1,0m de la trotuarul strazii Dambovitei, cu retrageri laterale fata de vecinatati conform propunerilor din plansa U04 - Reglementari;

 • -  retragere lateral stanga: 0,10m;

 • -  ansamblul va beneficia de:

 • -   locuri de parcare, amenajate în incinta;

 • -  acces carosabil din str. Dambovitei, cat mai aproape de cabina poarta;

 • -  drumuri, platforme carosabile, spatii verzi, imprejmuiri, indicatoare de circulatie;

 • -  lucrari tehnico-edilitare aferente;

 • -   Organizarea circulației: Accesul, auto și pietonal, se va realiza din str. Dambovitei. Pentru siguranta circulatiei, accesul va fi corespunzator semnalizat pentru intrare și iesire;

 • -  POT propus = 19,11% și CUT propus = 0,37;

 • -  Obiectivul nou se va racorda la utilitatile existente în zona.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -       Instituția Arhitectului Șef,

 • -      Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, SC Popenergia SRL, prin grija Institutiei Arhitectului Sef

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 14 iulie 2008

Nr.553.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Ionel Vila