Hotărârea nr. 552/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Etapa I - Construire casa familiala P+M – Reglementare acces din str. Popasului nr. 11/H, nr. cad. 8805 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Etapa I - Construire casa familiala P+M - Reglementare acces din str. Popasului nr. 11/H, nr. cad. 8805 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 161115/07.07.08, prin care Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT și AU, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Etapa I - Construire casa familiala P+M - Reglementare acces din str. Popasului nr. 11/H, nr. cad. 8805 - Oradea, elaborat la initiativa beneficiarului Morar Cristian si Lupu Gheorghe in baza certificatului de urbanism nr. 714/21.01.2008, in vederea stabilirii conditiilor de amplasare a unei case familialepe terenul situatpe str.Popasului nr. 11/H, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale, circulatia juridica a terenurilor, echiparea si servirea edilitara.

Terenul luat in studiu in suprafata de 734,0mp este parcela cu numar cadastral 8805 inscris in C.F.N. nr. 6779 -Oradea, aflat in proprietatea beneficiarilor Morar Cristian si Lupu Gheorghe.

Zona luata in studiu se situeaza in intravilanul municipiului Oradea, in Cartierul Episcopia Bihor, intr-o zona construita, cu case cu regim de mic de inaltime P, P+1, gradini si livezi.

Terenul este situat pe o ramificatie a strazii Popasului, avind folosinta initiala de pasune.

Regulamentul Zonarii Functionale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.49/2000, situeaza amplasamentul in zona functionala R1B, zona destinata locuintelor unifamiliale izolate.

Din punct de vedere al dotarilor edilitare, zona este lipsita de utilitati, exista doar posibilitatea de bransare la reteaua de alimentare cu energie electrica.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată,

In temeiul Legii nr. 350/2001, republicată, privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul,

In baza art.36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit.c) și art.45 alin. 2 lit. e din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Etapa I - Construire casa familiala P+M - Reglementare acces din str. Popasului nr. 11/H, nr. cad. 8805 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate, parte interanta din prezenta hotarare:

  • -   Se propune largirea strazii Popasului si a prelungirii acesteia (identificata cu nr. topo 3993/41 si avand destinatia de drum public, conform adeverinteinr. 742/07.04.2008 eliberata de catre OCPI - Bihor)la un profil transversal de 12,0m (carosabil 2 sensuri, rigole si trotuar), cu destinatia de drum public, conform plansei 3/A - Circulația terenurilor, in conformitate cu Legea nr.413/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

  • -   Strada Popasului (si respectiv prelungirea acesteia identificata cu nr. topo 3993/41) la profilul nou propus de 12100m, pe latimea de 6,00m pe partea beneficiarilor se va constitui din:

  • - actuala strada Popasului,

  • - cota parte de teren din terenul identificat cu nr. cad. 8805 inscris in CF nr. 6779 NDF - Oradea, aflat in proprietatea beneficiarilorMorar Cristian si Lupu Gheorghe, ca teren intravilan;

  • -  Cota parte de teren din terenul identificat cu nr. cad. 8805 inscris in CF nr. 6779 NDF - Oradea, aflat in proprietatea beneficiarilor Morar Cristian si Lupu Gheorghe, ca teren intravilan, destinat constituirii strazii Strugurilor, se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD, plansa 3/A - Circulatia terenurilor si ofertei de donatie autentificata notarial;

  • -   In urma acceptarii donatiei si trecerii terenurilor in proprietatea publica a municipiului Oradea, se va inregistra la Cartea Funciara terenul avind destinatia de drum public in proprietatea municipiului Oradea.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -        Instituția Arhitectului Șef,

  • -       Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Morar Cristian si Lupu Gheorghe.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 14 iulie 2008


CONTRASEMNEAZĂ

Nr.552.


SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Ionel Vila