Hotărârea nr. 550/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire locuinte colective D+P+E, str. Cantonului nr. cad. 15788, 15789, 15792, 15793 si 15794 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire locuințe colective D+P+E, str. Cantonului nr. cad. 15788, 15789, 15792, 15793 și 15794 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 161118/07.07.08, prin care Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT și AU, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire locuințe colective D+P+E, str. Cantonului nr. cad. 15788, 15789, 15792, 15793 și 15794 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarei SC Belgacon SRL reprezentata prin d-l Nemeth Ioan în baza certificatului de urbanism nr. 1968/07.05.2008 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei zone rezidențiale de locuințe colective în intravilanul municipiului Oradea, în zona străzii Cantonului și reglementarea acceselor în vederea stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridica a terenurilor,

Terenul luat în studiu are o suprafața de 4238,0mp și este cuprins în intravilan, în partea de nord-est a teritoriului administrativ al municipiului Oradea. Perimetrul zonei cuprinde terenuri arabile. Potențialul de dezvoltare a zonei este confirmat de existenta în zona a cailor de comunicare .

Terenul din zona studiata s-a identificat prin nr. cad. 15788 înscris în CF nr. 86553 - Oradea și nr. cad. 15789 înscris în CF nr. 86554 - Oradea în favoarea lui SC Belgacon SRL, nr. cad. 15792 înscris în CF nr. 86557 - Oradea, nr. cad. 15793 înscris în CF nr. 86558 - Oradea și nr. cad. 15794 înscris în CF nr. 86559 - Oradea în favoarea lui Andrisca Remus cu promisiune de vanzare-cumparare notata în extrasele CF nr. 86557 - Oradea, CF nr. 86558 - Oradea și CF nr. 86559 -Oradea în favoarea SC Belgacon SRL, ca teren intravilan.

Regulamentul zonării funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează terenul în zona de folosința de tip R1a, destinata locuințelor unifamiliale.

Circulația principala în zona se desfășoară pe drumul de centura, str. Cantonului.

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona nu este deservita de rețele de apa și canalizare iar rețeaua electrica se afla în apropiere.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată,

In temeiul Legii nr. 350/2001, republicată, privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul,

In baza art.36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit.c) și art.45 alin. 2 lit. e din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Construire locuințe colective D+P+E, str. Cantonului nr. cad. 15788, 15789, 15792, 15793 și 15794 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate, parte integranta din prezenta hotărâre:

 • - Se propune edificarea pe amplasament a unor construcții de locuințe colective în regim de înălțime D+P+E, cu garaje aferente sau locuri de parcare: minim 1 loc de parcare/unitate de locuit;

 • - număr construcții propuse: 7;

 • - număr apartamente propuse: 45;

 • - limita de implantare: minim 2,0m de la limita trotuar;

 • - retrageri laterale: cu respectare Cod civil;

 • - retragere spate: minim 2,0m;

 • - profil strada publica (nr.cad. 14318): 11,0m;

 • - POTmax=35%, CUTmax=0,95;

 • - echiparea tehnico-edilitara: în perspectiva se preconizează extinderea în zona a rețelelor urbane de alimentare cu apa și canalizare, alimentarea cu energie electrica.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -        Instituția Arhitectului Șef,

 • -       Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, SC Belgacon SRL, prin grija Instituției Arhitectului Șef

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 14 iulie 2008


CONTRASEMNEAZĂ

Nr.550.


SECRETAR


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”


Ionel Vila