Hotărârea nr. 55/2008

privind aprobarea planului de amplasament ºi delimitare a imobilului în suprafaþã de 12 mp situat în Oradea, str. Flammarion F.N.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HO TÂRÂRE

privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de 12 mp situat în Oradea, str. Flammarion F.N.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 50768/ 18.01.2008, prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Patrimoniu propune aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de 12 mp situat în Oradea, str. Flammarion, nr. 2.

Pe suprafața de teren de 12 mp delimitată prin Planul cadastral, Asociația de Proprietari „Flammarion” dorește să construiască un sediu pentru asociație în locul barăcii existente, improprie pentru funcționarea în condiții decente a asociației.

Nr. cadastral se constituie din teren înscris în CF nr. 12307 Oradea cu nr. topo 4972/31, proprietatea Statului Român.

Constituirea Planului de amplasament menționat se realizează în conformitate cu documentația de urbanism aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 786/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Sediu administrativ al asociațiilor de proprietari „Flammarion”. „Safla”, „Plopul” și „Conul”, str. Camille Flammarion - Oradea.

În baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin.(5) lit.a), b) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă constituirea nr. cadastral cu suprafața de 12 mp, astfel:

CF în care este înscris nr. topo

Nr.topo din care se constituie nr. cadastral

Suprafața din CF a nr.topo.

-mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr.topo.si se constituie în nr. cadastral

-mp-

Suprafața ce rămâne înscrisă în CF

- mp -

12307

4972/31

458

12

446

Art.2 Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a suprafeței de 12 mp teren,


identificat conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă trecerea suprafeței de 446 mp identificată cu nr. topo 4972/21 înscris în CF 12307 Oradea, în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea,

  • •   Serviciul Patrimoniu,

  • •  Birou Cadastru

  • •  OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚÂ

Delorean Ion Iulius


Oradea, 31 ianuarie 2008 Nr.55.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi "împotrivă”