Hotărârea nr. 547/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinta P+M, anexa gospodareasca P si imprejmuire teren - Etapa II - strada Ciresilor nr. 25, nr. cad. 13396 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuința P+M, anexa gospodărească P și împrejmuire teren - Etapa II - strada Cireșilor nr. 25, nr. cad. 13396 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 161122/07.07.08, prin care Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT și AU, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință P+M, anexa gospodăreasca P și împrejmuire teren - Etapa II - strada Cireșilor nr. 25, nr. cad. 13396 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 4011/22.11.2007 la inițiativa beneficiarilor Silaghi Eugen și soția Elena, în scopul determinării condițiilor de amplasare a unei case familiale pe strada Cireșilor nr. 25 rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridica a terenurilor și servirea edilitara,

Terenul în suprafața totala de S= 2353,0mp s-a identificat cu nr. cad. 13396 înscris în CF NDF nr. 11266 Oradea în favoarea lui Silaghi Eugen și soția Elena ca teren intravilan, ca teren intravilan.

Terenul studiat este situat în intravilanul localității Oradea, în zona de dealuri, în partea de nord a municipiului Oradea, pe strada Cireșilor, intr-o zona construita cu case cu regim mic de înălțime.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1a, zona destinata locuințelor unifamiliale izolate .

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona este reprezentata de rețea electrica, rețea de apa și canalizare.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată,

In temeiul Legii nr. 350/2001, republicată, privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul,

In baza art.36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit.c) și art.45 alin. 2 lit. e din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuința P+M, anexa gospodăreasca P și împrejmuire teren - Etapa II - strada Cireșilor nr. 25, nr. cad. 13396 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, parte integranta din prezenta hotărâre:

 • -  construire locuința familiala de tip izolat, în regim de înălțime P+M, anexa gospodăreasca P și împrejmuire teren;

 • -   amplasarea construcției în interiorul parcelei:

 • -   limita de implantare gard: 6,0 m din axul străzii Cireșilor;

 • -   retragerea construcției locuinței de la aliniamentul străzii Cireșilor 35,0m;

 • -   retragere lateral dreapta: minim 2,0 m;

 • -   pentru construcția anexa, limita de implantare 10,0 m de la aliniamentul străzii Cireșilor;

 • -   amplasarea construcțiilor pe parcelele studiate se va face în interiorul limitelor de implantare prevăzute în plansa 4U -

Reglementari;

 • -  POT propus = 35%, CUT maxim = 0,50;

 • -   Asigurarea utilităților: dotarea cu utilități a viitoarei construcții se va face prin racordarea la rețelele orășenești existente în zona.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Arhitectului Șef,

 • -   Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Silaghi Eugen și soția Elena.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 14 iulie 2008

Nr.547.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”