Hotărârea nr. 546/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinte unifamiliale – Etapa II, str. Izvorului nr. 103, nr.cad. 17133, 17134 si 17135 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuințe unifamiliale - Etapa II, str. Izvorului nr. 103, nr.cad. 17133, 17134 și 17135 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 161124/07.07.08, prin care Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT și AU, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 4021/22.11.2007 la inițiativa beneficiarilor Popa Aurel și soția Eugenia, în vederea determinării condițiilor de parcelare a terenului situat pe strada Izvorului nr. 103, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridica a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare,

Terenul în suprafața totala de S=1760,0mp s-a identificat cu nr. cad. 17135 înscris în CF nr. 89148 - Oradea, nr. cad. 17134 înscris în CF nr. 89147 - Oradea și nr. cad. 17133 înscris în CF nr. 89131 - Oradea în favoarea lui Popa Aurel și soția Eugenia, ca teren intravilan.

Terenul care face obiectul reglementarii accesului este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de nord a localității, pe strada Izvorului la nr. 103.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1a, zona destinata locuințelor unifamiliale izolate .

Circulația în zona se desfășoară pe strada Izvorului, accesul la parcele fiind realizat prin aleea carosabila privata (identificata cu nr.cad. 17133) cu profil de 6,0m .

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona dispune de rețele de alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica și termica, existând posibilitatea de racordare la acestea.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată,

In temeiul Legii nr. 350/2001, republicată, privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul,

In baza art.36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit.c) și art.45 alin. 2 lit. e din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1.Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuințe unifamiliale - Etapa II, str. Izvorului nr. 103, nr.cad. 17133, 17134 și 17135 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, care face parte integranta din prezenta hotărâre:

 • -   parcelarea terenului în 2 loturi de casa de tip izolat ;

 • -   amplasarea construcțiilor în interiorul parcelei:

 • -  regim de înălțime S+P+1;

 • -   Retragerea construcțiilor de la aliniamentul aleii carosabile private: 6,0m;

 • -  Retragere spate: 4,50m;

 • -   Retrageri laterale: cu respectare Cod civil;

 • -  Amplasarea construcțiilor pe parcelele studiate se va face în interiorul limitelor de implantare prevăzute în planșa U3 -

Reglementari;

 • -  POT propus =35 %, CUT propus = 0,50;

 • -   Circulația în zona se desfășoară pe strada Izvorului, accesul la parcele fiind realizat prin aleea carosabila privata (identificata cu nr.cad. 17133) cu profil de 6,0m ;

 • -   Asigurarea utilităților: dotarea cu utilități a viitoarei construcții se va face prin racordarea la rețelele orășenești existente în zona.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Arhitectului Șef,

 • -   Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Popa Aurel și soția Eugenia, prin grija Instituției Arhitectului Șef

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 14 iulie 2008


CONTRASEMNEAZĂ

Nr.546.


SECRETAR